Suomeksi
Nyhet

Utläggning och investeringar inom vården begränsas tillfälligt

En temporär lag avser att begränsa kommunernas och samkommunernas möjligheter att lägga ut social- och hälsovårdstjänster i stor utsträckning. Detsamma gäller omfattande investeringar. Den nya lagen skulle trygga att vårdreformen framskrider enligt regeringens mål.

Regeringen överlämnade en proposition om saken till riksdagen den 2 juni 2016. Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt och gälla till utgången av 2019.

Landskapen är väl rustade att organisera service

Med den föreslagna lagen begränsas kommunernas och samkommunernas möjligheter att ingå långfristiga och omfattande avtal med privata serviceproducenter om köp av social- och hälsotjänster. Dessutom begränsas långfristiga avtal om nyttjanderätt till byggnader samt betydande investeringar inom social- och hälsovården.

Syftet med propositionen är att säkerställa att vårdreformen lyckas. De framtida landskapen ska kunna ordna jämlik service och ett ändamålsenligt servicenätverk så kostnadseffektivt som möjligt. Det är inte möjligt om landskapet för lång tid framöver är bundet av avtal  som kommunen ingått eller byggprojekt som kommunen inlett tidigare.

Uppsägningsvillkor i omfattande och långfristiga avtal

Ett uppsägningsvillkor bör tas in i omfattande och långfristiga avtal under den tid den temporära lagen är i kraft.

Enligt villkoret skulle den som organiserar servicen, dvs. landskapet, ha rätt att säga upp avtalet när förutsättningarna i lagen uppfylls. Den föreslagna regleringen begränsar inte möjligheten för kommunerna och samkommunerna att ingå avtal så länge som de har organiseringsansvaret. Verksamhet enligt ett avtal kan också få fortsätta om det kommande landskapet anser det ändamålsenligt.

Uppsägningsvillkoret ska tas in i sådana avtal vars uppskattade värde under avtalsperioden överstiger femtio procent av kommunens eller samkommunens utgifter för social- och hälsovård och där avtalsperioden är minst fem år.

Medan lagen är i kraft begränsas också stora bygginvesteringar. Med dispens från Social- och hälsovårdsministeriet är också stora investeringar möjliga om de anses motiverade med tanke på vårdreformens mål.

Mer på webben