Suomeksi
Nyhet

Hur avtalen om företagshälsovård berör välfärdsområdena

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena i början av år 2023. De arrangemang som reformen förutsätter ska slutföras under innevarande år. En av de viktigaste frågor som är under beredning är ordnandet av företagshälsovården för välfärdsområdets personal.

Personalen övergår i välfärdsområdenas tjänst i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse. Anställningsvillkoren kvarstår oförändrade trots bytet av arbetsgivare. Företagshälsovården hör inte till anställningsvillkoren. Välfärdsområdet ska ordna företagshälsovården för sin personal i enlighet med lagen om företagshälsovård och god företagshälsovårdspraxis och se till att avtalet om företagshälsovård, arbetsplatsutredningen och verksamhetsplanen för företagshälsovården är uppdaterade. 

Överföring av avtal och skyldigheter inom företagshälsovården

Välfärdsområdet ska utreda de företagshälsovårdsavtal som i enlighet med införandelagen överförs till området och de skyldigheter som följer av dem. Välfärdsområdet ansvarar för de avtalsenliga skyldigheter som överförs till det. Avtalsändringar är möjliga i enlighet med avtalsvillkoren och upphandlingslagen.

Avtalen om företagshälsovård som sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten ordnar för sin personal överförs till välfärdsområdena. Överföringen av kommunalt bindande avtal och ansvar till välfärdsområdet berör däremot inte de avtal som gäller företagshälsovård som kommunen ordnar för sin personal. Dessa avtal kan man även komma överens om på annat sätt. Ett avtal som eventuellt överförs till välfärdsområdet följer inte automatiskt den personal som överförs, och dess innehåll kan inte som sådant tillämpas på personalen eller en del av den. Personalen övergår till att omfattas av den avtalsenliga företagshälsovård som välfärdsområdet ordnar för sin personal. 

Det är viktigt att kommunerna ser till att företagshälsovården för den egna personalen uppdateras när en del av personalen överförs till välfärdsområdena.

KT ger stöd i arbetet med vårdreformen

På KT:s webbplats under rubriken förändringsstöd i vårdreformen finns en sammanställning av centrala ärendehelheter i anslutning till social- och hälsovårdsreformen och beredningen av den. KT har i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet utarbetat en promemoria (13.5.2022) om huvudpunkterna i fråga om överföringen av avtal om företagshälsovård.

Frågor som inte har utretts på webbplatsen för förändringsstöd kan också skickas till KT:s e-postservice. 

  • muutostuki(at)kt.fi