Temporär förvaltning bereder inledningen av landskapens verksamhet

Lagpaketet om vård- och landskapsreformen avses träda i kraft i januari 2019. Landskapen inrättas då och samtidigt inleder den temporära förvaltningen sin verksamhet.

Landskapen inleder sin egentliga verksamhet i faser från och med august 2019 efter att landskapsfullmäktige inlett sitt mandat. Ansvaret för organiseringen av tjänsterna, liksom också personalen, överförs i sin helhet till landskapen den 1 januari 2021.

Enligt lagutkastet ska det första landskapsvalet hållas i maj 2019.

Landskapsfullmäktiges uppgifter efter valet:

 • väljer landskapsstyrelse och landskapets övriga organ
 • ansvarar för organiseringen av landskapets verksamhet och förvaltning
 • ansvarar för ledningen av den praktiska beredningen och genomförandet i samband med att landskapet inrättas.

Den beslutanderätt som hänför sig till skötseln av landskapens uppgifter överförs från den myndighet som för närvarande sköter uppgifterna till landskapets myndigheter först när landskapens serviceverksamhet inleds den 1 januari 2021.

Hur beslutar man om det temporära beredningsorganets sammansättning?

För beredningen av vård- och landskapsreformen tillsätts temporära beredningsorgan efter att lagpaketet om vård- och landskapsreformen har trätt i kraft.

Landskapsförbundet, kommunerna, samarbetsområdena för primärvården och socialvården, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistriktet, räddningsverket, närings-, trafik och miljöcentralen samt arbets- och näringsbyrån måste komma överens om det temporära beredningsorganets sammansättning.

Beredningsorganets medlemmar ska väljas bland dessa organisationers tjänsteinnehavare som har god sakkunskap om verksamheten och ekonomin inom sin sektor.

Landskapsförbundet leder förhandlingarna och tillsätter det temporära beredningsorganet i enlighet med vad man kommit överens om i förhandlingarna.

Om något temporärt beredningsorgan inte tillsatts inom utsatt tid, tillsätter statsrådet organet.

Beredningsorganens uppgifter och beslutanderätt

Det temporära beredningsorganet leder beredningen av inledandet av verksamheten och förvaltningen och utövar den därtill hörande beslutanderätten tills landskapsfullmäktige valts och den landskapsstyrelse som fullmäktige tillsatt har inlett sin verksamhet.

Beredningsorganets beslutanderätt är begränsad och organet kan endast fatta sådana beslut som binder landskapet temporärt.

Beredningsorganet kan inom sig tillsätta sektioner för att sköta separat förordnade uppgifter och överföra beslutanderätten som gäller dessa uppgifter till sektionerna.


Beredningsorganet har till uppgift att:

 1. kartlägga den personal som övergår till landskapen och bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal för landskapsfullmäktige
 2. delta i utredningen av vilken fast och lös egendom som övergår till landskapen
 3. delta i utredningen av vilka avtal som övergår till landskapen och de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till dem
 4. delta i klarläggandet av de informations- och kommunikationstekniska system och lösningar som stöder skötseln av förvaltnings- och serviceuppgifterna som överförs till landskapen
 5. bereda ordnandet av landskapets verksamhet och förvaltning
 6. besluta om landskapets budget för 2019
 7. delta i organiseringen av det första landskapsvalet
 8. bereda övriga ärenden i omedelbar anslutning till inledandet av landskapens verksamhet och förvaltning.

Beredningsorganet kan anställa personer till landskapet i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande för viss tid, högst till utgången av 2020.

Organet kan ingå tidsbegränsade avtal som är bindande för landskapet, högst till utgången av 2021.

De myndigheter vars uppgifter och personal överförs till landskapen samarbetar med beredningsorganet och ger handräckning vid behov.

Det temporära beredningsorganet ska informera områdets invånare, servicetagare, kommuner, organisationer och andra sammanslutningar om hur beredningen framskrider. Utöver detta ska organet ge dem möjlighet att bli hörda i beredningen av viktiga ärenden.

KT:s förändringsstöd i vårdsreformen

E-post:
reformfragor@kt.fi