KT ger förändringsstöd i vård- och landskapsreformen

Till KT Kommunarbetsgivarnas roll hör att bevaka den offentliga sektorns arbetsgivarintressen. I vård- och landskapsreformen kommer över 210 000 kommunalt anställda att övergå i landskapskoncernernas tjänst.

Förändringsstöd

KT stöder kommunerna och samkommunerna, den temporära förvaltningen och de nya landskapsarbetsgivarna i denna förändringsprocess.​

Förändringsstödet består av bland annat

 • anvisningar, råd och spridning av god praxis
 • nätverk
 • information, handböcker
 • undersökningar, enkäter och statistik.

KT:s förändringsstöd omfattar följande områden:

1) Principerna för personalöverföring

 • Överlåtelse av rörelse
 • Vilka berörs – kommunerna, samkommunerna, bolag, utlagda tjänster
 • Ställningen för dem som arbetar med stödtjänster

2) Ledning av personalresurserna

 • Prognostisering och uppskattning av kompetens- och personalbehov
 • Prognostisering av pensionsavgången
 • Kompetens- och personalplaner
 • Karriärvägar och omplaceringar
  • organisering av omskolning och fortbildning
 • Uppsägningsprocesser
 • Rekryteringspraxis
 • Personalens hälsa och arbetsförmåga 

3) Placering av personalen

 • Anställningsvillkor
 • Fast anställda och visstidsanställda
 • Ändringar i arbetsuppgifterna

4) Utveckling av lönesystemen och löneharmonisering

 • Den tidigare arbetsgivarens åtgärder
 • Samordning av arbetsvärderingen
 • Planering av harmoniseringsåtgärder
 • Utveckling av helhetsbelöningar

5) Anställningsförmåner

 • Lokala kollektivavtal
 • Personalförmåner

6) Samarbete

 • samarbetsförfarande
 • arbetarskyddssamarbete

Arbetsmarknadsutredningar

KT:s arbetsmarknadsutredningar stöder beredningen och planeringen i kommunerna och samkommunerna genom att ta fram statistik om den personal som ska överföras till de kommande arbetsgivarenheterna, den personal som stannar kvar i kommunerna och samkommunerna samt om löner och arbetskraftskostnader.

Förändringarna följs upp genom statistik och enkäter.

Kommunikation

Beredningen av lagstiftningen kring vård- och landskapsreformen behandlas på KT:s webbplats och i tidskriften Kuntatyönantaja. Anvisningar och råd ges också genom cirkulär och direkt till KT:s kontaktpersoner. Målet är att erbjuda redskap för förändringsledning och ett gott chefsarbete.

Riktlinjer för KT:s ställning

I sina riktlinjer för social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformen konstaterade regeringen 5.4.2016 att lagstiftningen om kommunala tjänsteinnehavares kollektivavtal ändras på så sätt att dessa tillämpas också på arbetstagare och tjänsteinnehavare i de nya landskapen. I landskapen tillämpas det kommunala pensionssystemet.

Också lagstiftningen om Kommunala arbetsmarknadsverket (KT) revideras så att KT i fortsättningen fungerar även som landskapens arbetsgivarrepresentant. I den nya arbetsgivarorganisationen har landskapen en ställning som motsvarar deras personalstyrka och ekonomiska betydelse.

De landskapsägda bolagen kan välja om de vill ingå i kollektivavtalen och pensionssystemet för kommun- och landskapssektorn.

Kommun- och landskapsarbetsgivarna KT

I regeringens lagpaket föreslås att det stiftas en ny lag om bevakningen av kommunernas och landskapens arbetsgivarintressen.

KT ska bli 1.6.2018 nationell arbetsgivarorganisation för inte bara kommunerna och samkommunerna utan också för landskapen. Genom lagen ändras KT:s förvaltning och beslutsfattande. I den nya lagen är beslutsfattandet i kollektivavtalsfrågor indelat i tre sektioner: en kommun-, en landskaps- och en företagssektion.

Lagförslaget finns på sidorna 144–149 i utkastet till regeringsproposition (tillsvidare bara på finska):

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveyde​nhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (pdf) >>​ ​​

Ytterligare information

Muutostuki palvelusp

KT:s förändringsstöd i vård- och landskapsreformen

E-post:
reformfragor@kt.fi
Jenni Aaltonen

Jenni Aaltonen

arbetsmarknadsjurist
E-post:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Anne Hotti

Anne Hotti

ledande arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2324
Mobiltelefon:
+358 50 527 1092
E-post:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Työmarkkinatutkimus
Mika Juutinen

Mika Juutinen

utredningschef
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Työmarkkinatutkimus

Kirsi Korppi

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2579
Mobiltelefon:
+358 50 577 9914
E-post:
Kirsi.Korppi@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat
Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingschef
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat
Sari Ojanen

Sari Ojanen

förhandlingschef
Telefon:
+358 9 771 2363
Mobiltelefon:
+358 50 597 6942
E-post:
Sari.Ojanen@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat
Terttu Pakarinen

Terttu Pakarinen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2228
Mobiltelefon:
+358 50 338 0472
E-post:
Terttu.Pakarinen@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen
Sirpa Sivonen

Sirpa Sivonen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2365
Mobiltelefon:
+358 50 571 8001
E-post:
Sirpa.Sivonen@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen
Mirja-Maija Tossavainen

Mirja-Maija Tossavainen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2117
Mobiltelefon:
+358 50 527 6019
E-post:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat