KT ger förändringsstöd i landskaps- och vårdreformen

Till KT Kommunarbetsgivarnas roll hör att bevaka den offentliga sektorns arbetsgivarintressen. I landskaps- och vårdreformen kommer ungefär 214 000 kommunalt anställda att övergå i landskapskoncernernas tjänst.

KT:s förändringsstöd i landskaps- och vårdreformen

KT stöder kommunerna och samkommunerna, den temporära förvaltningen och de nya landskapsarbetsgivarna i denna förändringsprocess.​

Förändringsstödet består av bland annat

 • anvisningar, råd och spridning av god praxis
 • nätverk
 • information, handböcker
 • undersökningar, enkäter och statistik.

KT:s förändringsstöd omfattar följande områden:

1) Principerna för personalöverföring

 • Överlåtelse av rörelse
 • Vilka berörs – kommunerna, samkommunerna, bolag, utlagda tjänster
 • Ställningen för dem som arbetar med stödtjänster

2) Ledning av personalresurserna

 • Prognostisering och uppskattning av kompetens- och personalbehov
 • Prognostisering av pensionsavgången
 • Kompetens- och personalplaner
 • Karriärvägar och omplaceringar
  • organisering av omskolning och fortbildning
 • Uppsägningsprocesser
 • Rekryteringspraxis
 • Personalens hälsa och arbetsförmåga 

3) Placering av personalen

 • Anställningsvillkor
 • Fast anställda och visstidsanställda
 • Ändringar i arbetsuppgifterna

4) Utveckling av lönesystemen och löneharmonisering

 • Den tidigare arbetsgivarens åtgärder
 • Samordning av arbetsvärderingen
 • Planering av harmoniseringsåtgärder
 • Utveckling av helhetsbelöningar

5) Anställningsförmåner

 • Lokala kollektivavtal
 • Personalförmåner

6) Samarbete

 • samarbetsförfarande
 • arbetarskyddssamarbete

Arbetsmarknadsutredningar

KT:s arbetsmarknadsutredningar stöder beredningen och planeringen i kommunerna och samkommunerna genom att ta fram statistik om den personal som ska överföras till de kommande arbetsgivarenheterna, den personal som stannar kvar i kommunerna och samkommunerna samt om löner och arbetskraftskostnader.

Förändringarna följs upp genom statistik och enkäter.

Kommunikation

Beredningen av lagstiftningen kring vård- och landskapsreformen behandlas på KT:s webbplats och i tidskriften Kuntatyönantaja. Anvisningar och råd ges också genom cirkulär och direkt till KT:s kontaktpersoner. Målet är att erbjuda redskap för förändringsledning och ett gott chefsarbete.

Riktlinjer för KT:s ställning

I sina riktlinjer för social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformen konstaterade regeringen 5.4.2016 att lagstiftningen om kommunala tjänsteinnehavares kollektivavtal ändras på så sätt att dessa tillämpas också på arbetstagare och tjänsteinnehavare i de nya landskapen. I landskapen tillämpas det kommunala pensionssystemet.

Också lagstiftningen om Kommunala arbetsmarknadsverket (KT) revideras så att KT i fortsättningen fungerar även som landskapens arbetsgivarrepresentant. I den nya arbetsgivarorganisationen har landskapen en ställning som motsvarar deras personalstyrka och ekonomiska betydelse.

De landskapsägda bolagen kan välja om de vill ingå i kollektivavtalen och pensionssystemet för kommun- och landskapssektorn.

Kommun- och landskapsarbetsgivarna KT

I regeringens lagpaket föreslås att det stiftas en ny lag om bevakningen av kommunernas och landskapens arbetsgivarintressen.

Efter att lagpaketet om vård- och landskapsreformen har trätt i kraft, ska KT bli nationell arbetsgivarorganisation för inte bara kommunerna och samkommunerna utan också för landskapen. Genom lagen ändras KT:s förvaltning och beslutsfattande. I den nya lagen är beslutsfattandet i kollektivavtalsfrågor indelat i tre sektioner: en kommun-, en landskaps- och en företagssektion.

Lagförslaget finns på sidorna 144–149 i utkastet till regeringsproposition (tillsvidare bara på finska):

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveyde​nhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (pdf) >​ ​​

Ytterligare information

Muutostuki palvelusp

KT:s förändringsstöd i vård- och landskapsreformen

E-post:
reformfragor@kt.fi
Anne Hotti

Anne Hotti

ledande arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2324
Mobiltelefon:
+358 50 527 1092
E-post:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Arbetsmarknadsutredningar
Mika Juutinen

Mika Juutinen

utredningschef
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Arbetsmarknadsutredningar

Kirsi Korppi

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2579
Mobiltelefon:
+358 50 577 9914
E-post:
Kirsi.Korppi@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Allmänna anställningsfrågor

Iikka Niinimaa

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2040
Mobiltelefon:
+358 45 180 7767
E-post:
iikka.niinimaa@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Anställningsfrågor inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken
Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingschef
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Anställningsfrågor inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken
Terttu Pakarinen

Terttu Pakarinen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2228
Mobiltelefon:
+358 50 338 0472
E-post:
Terttu.Pakarinen@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Utveckling av personalresurserna
Juho Ruskoaho

Juho Ruskoaho

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Arbetsmarknadsutredningar
Sirpa Sivonen

Sirpa Sivonen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2365
Mobiltelefon:
+358 50 571 8001
E-post:
Sirpa.Sivonen@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Utveckling av personalresurserna

Mirja-Maija Tossavainen

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2117
Mobiltelefon:
+358 50 527 6019
E-post:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Anställningsfrågor inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken