KT stöder arbetsgivarna i vårdreformen

Vårdreformen innebär att omkring 216 000 av kommunernas och samkommunernas anställda kommer att övergå i en ny arbetsgivares tjänst. KT stöder kommunerna och samkommunerna, den temporära förvaltningen och arbetsgivarna i de nya välfärdsområdena i förändringen.

KT stöder arbetsgivarna i vårdreformen på adressen www.kt.fi/forandringstod.

Regeringen Marin föreslår att välfärdsområden inrättas och att ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet läggs om.

Lagarna föreslås träda i kraft stegvis: de första 1.7.2021 och de sista 1.1.2023. För att helheten ska träda i kraft krävs riksdagens godkännande.

I samband med vårdreformen byter KT Kommunarbetsgivarna 1.7.2021 namn till Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. I framtiden ansvarar KT för intressebevakningen för arbetsgivare inom både kommun- och välfärdsområdessektorn.

KT stöder kommunerna och samkommunerna, den temporära förvaltningen och arbetsgivarna i de nya välfärdsområdena med

  • anvisningar och råd samt insamling och spridning av god praxis
  • nyttiga och omfattande nätverk
  • information och handböcker
  • undersökningar, statistik och utredningar.

KT upprättar sidor för förändringsstöd under vårdreformen i början av 2021 för att stödja arbetsgivare och erbjuda material inom åtminstone följande helheter:

  1. Principer för personalöverföring
  2. Samarbete i olika förändringsskeden
  3. Ledning av personalresurser
  4. Personalens anställningsvillkor vid överlåtelse av rörelse
  5. Lokala avtal, utveckling av lönesystemen och harmonisering av löner före överlåtelse av rörelse
  6. Kollektivavtal för välfärdssektorn.

Vårdreformen avancerar stegvis

Vårdreformen består av många stora helheter som har beretts parallellt vid olika ministerier. Reformen genomförs stegvis så att uppgifterna enligt tidsplanen har överförts till välfärdsområdena 1.1.2023. Tidsplanen beskrivs i figur 1. Uppdaterad information om reformens tidtabell finns på webbplatsen Soteuudistus.fi som upprätthålls av Social- och hälsovårdsministeriet.

Vårdreformen består av många stora helheter som har beretts parallellt vid olika ministerier. Reformen genomförs stegvis så att uppgifterna enligt tidsplanen har överförts till välfärdsområdena 1.1.2023.

Figur 1. Tidsplan för social- och hälsovårdsreformen 2020–2023. Källa: soteuudistus.fi.

Enligt regeringens proposition bildas det i Finland 21 välfärdsområden som kommer att överta de uppgifter inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet som kommunerna och samkommunerna för närvarande ansvarar för.

Enligt särlösningen för Nyland kommer Nyland i framtiden att ha fyra välfärdsområden. Helsingfors stad ska fortfarande ha ansvaret för att ordna social- och hälsovård samt räddningsväsendet,  medan HUS-sammanslutningen ansvarar för den specialiserade sjukvården i Nyland. Ansvaret för hälso- och sjukvården ska fördelas mellan välfärdsområdena i landskapet, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen på det sätt som särskilt fastställs i lag och avtalet om ordnande av social- och hälsovård.

I framtiden sköter Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT intressebevakningen för arbetsgivare

I enlighet med regeringens proposition ska lagen om kommunala arbetsmarknadsverket ersättas med lagen om anordnande av intressebevakning för arbetsgivare i kommuner och välfärdsområden.

För uppgiften bildas genom lag ett offentligrättsligt samfund som heter Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och som har befogenhet att företräda kommunerna, samkommunerna och välfärdsområdena i frågor som gäller intressebevakning för arbetsgivare. Kommunerna, samkommunerna och välfärdsområdena ska enligt propositionen direkt med stöd av lag vara medlemmar i Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

De bolag, andelslag och stiftelser som kommunerna och välfärdsområdena äger eller har bestämmande inflytande i och som det föreskrivs närmare om i lag kan välja att bli medlemmar i den nya arbetsgivarorganisationen.

Välfärdsområdena och kommunerna samt bolagen, andelslagen och stiftelserna ska i enlighet med sin betydelse som offentlig arbetsgivare och del av den offentliga ekonomin ha en motsvarande ställning i administrationen och beslutssystemet i Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.