Suomeksi
Pressmeddelande
Markku Jalonen utnämnd till verkställande direktör

KT:s ställning utvidgas till kommun- och välfärdsområdesarbetsgivare

I samband med lagarna om social- och hälsovårdsreformen har riksdagen även antagit lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare. Lagen gäller från 1.7.2021 och den omdefinierar KT:s ställning och uppgifter. 

puiset kierreportaat. Andre Roma, Unplash

Enligt den nya lagen är KT ett självständigt offentligrättsligt samfund. KT:s nationella intressebevakning omfattar i fortsättningen utöver kommunerna och samkommunerna även välfärdsområdena. Även de företag och andra sammanslutningar som kommunerna och välfärdsområdena har bestämmande inflytande i kan vara medlemmar i nya KT. KT:s namn är i fortsättningen Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT på svenska och Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT på finska. 

KT:s uppgifter fortsätter som tidigare

Lagändringen ändrar inte väsentligt KT:s nuvarande uppgifter, men uppgifterna har fastställts noggrannare än tidigare i lagen. KT verkar som central arbetsmarknadsorganisation samt som arbetsgivarorganisation för kommunerna och välfärdsområdena. Till KT:s uppgifter hör förhandlingar och överenskommelser om kollektivavtal, centralorganisationsavtal samt intressebevakning för arbetsgivare i beredningen av arbets-, pensions- och socialskyddslagstiftning och i internationella sammanslutningar. 

Enligt lagen ska KT utföra och utveckla arbetsmarknadsutredningar som behövs i arbetsgivarverksamheten samt uppgifter som anknyter till personalledning, arbetslivskvalitet och resultatinriktning. KT ger också rekommendationer om utveckling av arbetslivet, främjar arbetsgivarkommunikationen och fullgör andra lagstadgade uppgifter inom intressebevakningen för arbetsgivare.

Markku Jalonen utnämnd till verkställande direktör

KT:s delegation har i dag utnämnt Markku Jalonen till verkställande direktör för Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT från 1.7.2021. Markku Jalonen (60) har arbetat som kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör sedan 2007 och är en av de mest erfarna arbetsmarknadsdirektörerna i Finland. 

KT:s förvaltning förnyas

När välfärdsområdena inleder verksamheten år 2023 har även KT:s förvaltning förnyats. KT leds då av en styrelse och tre sektioner: en kommunsektion, en välfärdsområdessektion och en företagssektion. Medlemmarna i sektionerna utses bland företrädare för kundorganisationerna på det sätt som närmare anges i lagen. 

KT: s verksamhet fortsätter tills vidare normalt under delegationens ledning. Den nya delegation som motsvarar resultatet av det senaste kommunalvalet tillträder 1.1.2022. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s nya organ, dvs. styrelsen och sektionerna, inleder sin verksamhet under början av 2023.

Närmare upplysningar

Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation, tfn 040 570 5593
Markku Jalonen, verkställande direktör, tfn 040 547 7710

 

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT