Servicecenter producerar stödtjänster för landskapen

I vård- och landskapsreformen grundas gemensamma servicecenter för landskapen och i dem samlas stödtjänster som landskapen behöver.

Servicecentren kan antingen producera tjänsterna själva eller upphandla dem hos externa leverantörer genom att ​​​konkurrensutsätta dem i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt 4 kap. 18 § och 22 § i införandelagen kan servicecentren förlänga avtal som överförts till landskapen utan konkurrensutsättning högst till utgången av år 2022.
 
Servicecentren producerar stödtjänster för

  • landskapen
  • landskapens servicecenter
  • andra av landskapens upphandlande enheter.

De kan på vissa villkor (skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster;  försäljningen till utomstående begränsas i proportion till omsättningen) också producera service för 

  • ​landskapens produktionsbolag som agerar på marknaden
  • eller aktörer inom den privata sektorn som omfattas av valfriheten.

Landskapet och landskapskoncernens dottersammanslutningar är skyldiga att använda de tjänster som produceras av servicecentren, om det inte är fråga om en sådan tjänst inom lokal- och fastighetsförvaltningen eller ekonomi- och personalförvaltningen för vilken det är nödvändigt att anlita en annan tjänsteproducent för en bestämd verksamhet eller ett bestämt ärende eller en del därav av en grundad anledning som sammanhänger med ekonomiska, verksamhetsmässiga, tekniska eller motsvarande omständigheter.

Närmare bestämmelser om servicecentrens uppgifter och om vilka tjänster som omfattas av skyldigheten att använda servicecentrens tjänster får utfärdas genom förordning av statsrådet. Innan förordningen utfärdas ska landskapen och i behövlig utsträckning landskapskoncernernas dottersammanslutningar höras.

Staten ansvarar för de åtgärder grundandet av servicecentren förutsätter. När landskapens verksamhet inleds övergår servicecentren i landskapens ägo.

I lagpaketet om vård- och landskapsreformen ingår paragraferna som gäller servicecentren i landskapslagen. Bestämmelser som gäller grundandet finns också i införandelagen.

Nationella servicecenter

Landskapens lokalcentral

Lokalcentralen svarar i egenskap av hyresvärd för alla verksamhetslokaler landskapet behöver. Dessutom hyr lokalcentralen ut de verksamhetslokaler den äger i första hand till landskapen och de lokaler den hyr av andra enbart till landskapen. Hyran fastställs enligt principerna för fastighetsaffärsverksamhet och inkluderar skötsel och underhåll av fastigheterna samt ersättning för kapitalkostnader och beredskap inför risker.

Lokalcentralen verkställer och finansierar investeringar i reparationer och omläggningar i fastigheter för vilka det på förhand ingåtts ett hyresavtal mellan landskapet och lokalcentralen. Investeringen omfattar en behovsutredning och en projektplan samt det egentliga genomförandet, vilket innebär att kostnaderna för dem är en del av investeringen. Behovsutredningen görs i nära samarbete med landskapskoncernens kunder.

I de lokaler som landskapskoncernen förfogar över ansvarar landskapet för städning, passerkontroll, foajétjänster och övrig så kallad lokalservice som ingår i landskapskoncernens verksamhet och processer. Dessutom ansvarar landskapet för lös egendom så som medicinteknisk och övrig utrustning och inventarier. I hyresavtalets tabell över ansvarsgränser avtalas närmare om gränsytorna mellan utrustningen och inventarierna respektive byggnaden.

Servicecentret för ekonomi- och personalförvaltning Hetli Oy

Hetli Oy, som tillhandahåller och producerar ekonomi- och personaltjänster för landskapen, bildades i juni 2017. I samband med landskapsreformen 1.1.2020 övergår bolaget helt i landskapens ägo. Hetli Oy tillhandahåller och producerar tjänster för ekonomi- och personalförvaltningen förutom för landskapen också för landskapens affärsverk och bolag samt för övriga servicecenter. Bolaget varken tillhandahåller eller producerar tjänster för bolag som är verksamma på marknaden.

Hetli Oy producerar tjänster för ekonomi- och personalförvaltningen i egen regi och genom att anlita serviceproduktionsnätverk. Olika landskapsbaserade bolag som producerar tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen kommer att utgöra dotter- eller delägarbolag inom Hetli.

Landskapens ICT-servicecenter Vimana Oy

Landskapens ICT-servicecenter Vimana Oy bildades i juli 2017. Inledningen av verksamheten och rekryteringen av personer i nyckelposition har kört i gång. ICT-servicecentrets uppgift är att producera och erbjuda landskapen expert- och utvecklingstjänster samt upphandla nödvändiga program och andra lösningar på marknaden och av samarbetspartner. Till bolagets centrala tjänster hör också stödtjänster i samband med förändringar samt överföringar av tjänster. Olika serviceutkast planeras tillsammans med landskapen i september-november 2017.

Utvecklingsbolaget SoteDigi bildas i början av september. Bolagets första och främsta uppgift är att producera service för etableringen av en gemensam integrationsplattform för landskapen och för säkerställandet av integreringen av social- och hälsovårdsinformationen. Bolagets verksamhetsplan finslipas i september, varefter verksamheten körs i gång och rekryteringen av personer i nyckelposition inleds. Finansieringsplanen presenteras för det finanspolitiska ministerutskottet under hösten. Det är meningen att projektverksamheten ska inledas i början av år 2018.

KT:s förändringsstöd i vårdsreformen

E-post:
reformfragor@kt.fi