Suomeksi
Cirkulär
25/2023
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Bemyndigande att ingå avtal om anställningsvillkoren för lärare med årsarbetstid vid sjukhusskola

Kommunsektionen har beslutat att i enlighet med det förhandlingsresultat som KT och OAJ/FOSU rf uppnått, bemyndiga kommunerna och samkommunerna att ingå ett lokalt tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för speciallärare och konsultativa speciallärare som är tjänsteinnehavare eller timlärare i huvudsyssla vid en sjukhusskola. 

Årsarbetstidsmodellen motsvarar de anställningsvillkor för konsultativa speciallärare som baserat sig på bemyndiganden på viss tid för åren 2022 och 2023 (cirkulär 26/2022). Behovet av anställningsvillkor som bygger på årsarbetstid som ett alternativ till arbetstid som baserar sig på undervisningsskyldighet har blivit bestående. Undervisnings- och kulturministeriet har också beviljat en fortsättning på ansökan om statligt specialunderstöd för de kommuner där sjukhusundervisningen är obligatorisk för att öka det konsultativa undervisningsarbetet inom sjukhusundervisningen år 2024.

I detta cirkulär redogörs för innehållet i de avtalsbestämmelser som grundar sig på bemyndigandet (löne- och arbetstidsbestämmelser). De avtalsbestämmelser bemyndigandet gäller har bifogats detta cirkulär.

Anställningsvillkor för en speciallärare eller konsultativ speciallärare med årsarbetstid vid sjukhusskola: tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla

Bestämmelsen överensstämmer till sin struktur med bestämmelserna om speciallärare med årsarbetstid i gymnasiet (löne- och arbetstidsbestämmelser) (se UKTA del B § 6 b och § 13 b).

I mom. 1 i bestämmelsen ingår en årsarbetstid på 1 600 timmar för speciallärare med årsarbetstid vid en sjukhusskola. Av denna totala arbetstid är minst 400 timmar avsett för sådant arbete som läraren får välja tid och plats för. Tillämpningsanvisningen innehåller anvisningar som ingår i planen för arbetstidsanvändning.

I mom. 2 i bestämmelsen fastställs det antal timmar som kan förläggas till sommaravbrottet. Av den arbetstid som regleras av arbetsgivaren kan 30–50 timmar förläggas till skolans sommaravbrott. Den arbetstid som kan förläggas till sommaravbrottet är sådan som anknyter till sjukhusskolans specialuppgifter och uppgifter som på grund av sin natur måste förläggas till sommaravbrottet.

I mom. 3 i bestämmelsen framgår villkoren för överskridande av arbetstiden. Årsarbetstiden på 1 600 timmar för en speciallärare eller konsultativ speciallärare vid en sjukhusskola kan överskridas med högst 100 timmar, om det arbete som fastställts i planen för arbetstidsanvändning inte kan minskas. Arbetsgivaren och specialläraren ska komma överens om överskridningen. Det arbete som ska utföras under överskridande arbetstid planeras genom en separat arbetstidsplan.

Arbetstid som överskrider årsarbetstiden ersätts med timarvode. Arvodet för en timme får man genom att dividera den ordinarie lönen med 133. 

I mom. 4 i bestämmelsen fastställs årsarbetstiden för lärare vid en sjukhusskola som anställts som timlärare i huvudsyssla. Årsarbetstiden för en timlärare i huvudsyssla är minst 870 timmar per arbetsår eller i genomsnitt minst 23 timmar per vecka. Andelen arbetstid som läraren får bestämma tid och plats för bestäms enligt mom. 1. Lönen för en timlärare i huvudsyssla är lägre i samma proportion som den arbetstid läraren ålagts är kortare än full arbetstid.

Den uppgiftsrelaterade lönen för lärare och timlärare i huvudsyssla med årsarbetstid vid en sjukhusskola är densamma som den uppgiftsrelaterade lönen för speciallärare och timlärare i huvudsyssla med årsarbetstid i gymnasiet (se UKTA del B § 6 b mom. 1 och 2, se www.kt.fi/sv/avtal/ukta/loner-arvoden). Lärare med årsarbetstid vid sjukhusskola (tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla) har särskilda lönepunkter.  De årsbundna tilläggen bestäms enligt UKTA del B § 8 (se tabellens punkt Studiehandledning och specialundervisning i gymnasiet: tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla). 

Avtalsbestämmelsen om anställningsvillkoren för speciallärare och konsultativa speciallärare som är tjänsteinnehavare eller timlärare i huvudsyssla med årsarbetstid vid en sjukhusskola (bestämmelse om arbetstid och lönepunkter/löner) finns som bilaga till detta cirkulär.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Hannu Freund

Bilaga: Arbetstid för lärare med årsarbetstid vid sjukhusskola: tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla

Teija Metsäranta

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2468
Mobiltelefon:
+358 50 562 7140
E-post:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT