Suomeksi
Cirkulär
10/2024
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kollektivavtalen från 1.1.2025 för den personal som övergår från statlig anställning till kommunerna i samband med AN2024-reformen

KT och huvudavtalsorganisationerna har kommit överens om en tidigareläggning av tillämpningen av kollektivavtalen för kommun- och välfärdssektorn

På den personal som överförs genom överlåtelse av rörelse i samband med AN2024-reformen tillämpas villkoren i kollektivavtalen för kommun- och välfärdssektorn från och med överlåtelsen, dvs. från 1.1.2025. I fråga om den personal som överförs upphör tillämpningen av statens tjänste- och arbetskollektivavtal samt preciserande tjänste- och arbetskollektivavtal inom förvaltningsområdet 31.12.2024, då anställningsförhållandet hos staten upphör. 

Tjänste- och arbetskollektivavtalet om tidigareläggningen har ingåtts av KT och huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn. Statens arbetsmarknadsverk samt de huvudavtalsorganisationer som förhandlat fram statens tjänste- och arbetskollektivavtal (Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Fackförbundet Pro) har godkänt avtalet.

Kollektivavtalsbestämmelser för den personal som överförs

Utöver avtalet om tidigareläggning, har avtalsparterna kommit överens om vissa nya kollektivavtalsbestämmelser i AKTA för den personal som överförs. De överenskomna temporära avtalsbestämmelserna gäller lön, arbetstid och semester för den personal som överförs samt uppsägningsskyddet för personalens representant.

Till övriga delar tillämpas på den personal som överförs tjänste- och arbetskollektivavtalen inom kommun- och välfärdssektorn till alla delar på samma sätt som på annan personal.

1 Lönen för anställda som överförs från staten till kommunerna 1.1.2025 genom överlåtelse av rörelse

En ny § 6 a, som gäller endast den personal som överförs genom överlåtelse av rörelse i samband med AN-reformen, införs i lönekapitlet i AKTA. 

Lönen för de arbetstagare och tjänsteinnehavare som överförs betalas till en början i form av helhetslön från 1.1.2025. Med helhetslön avses den totala lön som skulle ha betalats om arbetstagaren/tjänsteinnehavaren hade fortsatt hos staten 1.1.2025. Med helhetslön avses i detta sammanhang en lön som bildas av alla lönedelar som betalats vid den statliga anställningen. Denna helhetslön utgör ordinarie lön enligt § 5 i lönekapitlet. Helhetslönen motsvarar den uppgiftsrelaterade lönen, de individuella tilläggen och arbetserfarenhetstilläggen enligt AKTA.

Om uppgifternas svårighetsgrad under perioden 1.1‒30.4.2025 minskar väsentligt på det sätt som avses i § 10 i lönekapitlet, är tidpunkten för justering av helhetslönen 1.7.2025 från och med följande lönebetalningstidpunkt. Paragraf 10 mom. 1 punkt 2 i lönekapitlet iakttas från 1.5.2025. En ny helhetslön som motsvarar minskningen av svårighetsgraden betalas efter 1.7.2025 från och med följande lönebetalningstidpunkt. Det betyder den lön som betalas i juli 2025 oberoende av lönebetalningsdagen. 

Om uppgifternas svårighetsgrad ökar väsentligt, iakttas bestämmelserna i 10 § i lönekapitlet efter 1.1.2025. Detta får inte leda till en minskning av den ordinarie lönen före 30.6.2025. Tidpunkten för justering av helhetslönen är 1.7.2025 från och med följande lönebetalningstidpunkt. Arbetsgivaren kan antingen betala lönen som en helhetslön eller ändra den så att den överensstämmer med lönesystemet i AKTA. 

Helhetslönen ska ändras så att den överensstämmer med lönesystemet i AKTA senast 30.9.2025. De nationella avtalsparterna ger separata anvisningar om hur helhetslönen ska ändras så att den följer lönesystemet i AKTA. 

Målet är att den personal som överförs från staten till kommunerna ska kunna överföras direkt till det nya nivålönesystem som förhandlas fram på central nivå. Förhandlingarna om systemet pågår när detta cirkulär sänds.  

Målet är att aktörerna på central nivå ska ge anvisningar om hur lönen för nya arbetstagare och tjänsteinnehavare bildas i början av 2025.

Arbetserfarenheten hos den personal som överförs från staten till kommunerna genom överlåtelse av rörelse 1.1.2025 räknas inte om. Som arbetserfarenhet godkänns den arbetserfarenhet som har godkänts i anställningen hos staten t.o.m. 31.12.2024 (anställningstid som berättigar till semester enligt statens tjänste- och arbetskollektivavtal) på det sätt som arbetserfarenheten godkänts hos staten. Detta gäller i alla situationer oberoende av hur arbetserfarenheten skulle räknas om den bedömdes enligt AKTA. 

•    Om anställningsförhållandet till den kommun till vilken en arbetstagare/tjänsteinnehavare har överförts genom överlåtelse av rörelse 1.1.2025 upphör och senare börjar på nytt i samma kommun, räknas arbetserfarenheten enligt AKTA, om det blir ett avbrott mellan anställningsförhållandena. I denna situation bestäms även lönen enligt arbetsgivarens lönesystem.
•    Om en arbetstagare/tjänsteinnehavare som överförts genom överlåtelse av rörelse 1.1.2025 senare själv söker anställning hos en annan kommun, räknas arbetserfarenheten enligt AKTA och lönen bestäms enligt det nya arbetsgivarens lönesystem. 

2 Arbetstidsform för arbetstagare och tjänsteinnehavare som överförs från staten till kommunerna 1.1.2025 genom överlåtelse av rörelse

En ny § 6 a, som gäller endast den personal som överförs genom överlåtelse av rörelse i samband med AN-reformen, införs i arbetstidskapitlet i AKTA. 

På arbetstagare och tjänsteinnehavare som 1.1.2025 överförs från staten till kommunerna genom överlåtelse av rörelse tillämpas byråarbetstid under perioden 1.1‒28.2.2025. Efter det bestäms den anställdas ordinarie arbetstid enligt den arbetstidsform som tillämpas på personen i fråga i enlighet med vad som bestäms närmare i arbetstidskapitlet eller i särskilda bestämmelser i bilagorna i det kollektivavtal som tilllämpas. 

Om uppgiftsarrangemangen och arbetstidsarrangemangen i anslutning till dem inte är klara 28.2.2025, kan en eventuell ändring av arbetstidsformen göras senare, dock senast 30.9.2025.

Avsikten är att utarbeta gemensamma anvisningar där de uppgifter som överförs och den arbetstidsform som tillämpas på dem även bedöms med hjälp av exempel. 

3 Sparad ledighet för personal som överförs från staten till kommunerna 1.1.2025 genom överlåtelse av rörelse

En ny § 12 a, som gäller endast den personal som överförs genom överlåtelse av rörelse i samband med AN-reformen, införs i semesterkapitlet i AKTA.

För överförda arbetstagare eller tjänsteinnehavare som inte uppnått 10 års arbetserfarenhet 31.3.2025 uppstår 2–6 extra dagar av sparad ledighet om förutsättningarna uppfylls. Som ett villkor för tidigareläggningen har avtalsparterna kommit överens om extra dagar av sparad ledighet, eftersom semestern för en del av de anställda förkortas när de börjar omfattas av AKTA. 

Utöver vad som anges i § 12 i semesterkapitlet är den personal som överförs berättigad till sparad ledighet under följande förutsättningar:

Om arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren 31.3.2025 har en till semester berättigande anställningstid på sammanlagt 9 men mindre än 10 år

•    har den anställda rätt till 2 dagar sparad ledighet.

Om arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren 31.3.2025 har en till semester berättigande anställningstid på sammanlagt 8 men mindre än 9 år

•    uppstår rätt till högst 4 dagar sparad ledighet. Den anställda tjänar in 2 dagar sparad ledighet per år, under förutsättning att han eller hon står i anställningsförhållande 31.3 respektive år.

Om arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren 31.3.2025 har en till semester berättigande anställningstid på sammanlagt 1–7 men mindre än 8 år

•    uppstår rätt till sammanlagt högst 6 dagar sparad ledighet. Den anställda tjänar in 2 dagar sparad ledighet per år, under förutsättning att han eller hon står i anställningsförhållande 31.3 respektive år.

Om en anställd uppnått 10 års arbetserfarenhet eller mer 31.3.2025, har den anställda inte rätt till sparad ledighet enligt avtalspunkten.

I fråga om tiden före överlåtelsen av rörelse beaktas den arbetserfarenhet som berättigar till semester på samma sätt som den har beaktats hos staten 31.12.2024.

På beviljande och uttagning av denna s.k. extra sparade ledighet tillämpas bestämmelserna i § 12.

Exempel 1:

En arbetstagare/tjänsteinnehavare har 31.3.2025 en till semester berättigande arbetserfarenhet på sammanlagt 7 år. 31.3.2025 uppstår rätt till 2 dagar sparad ledighet. Om anställningsförhållandet är i kraft 31.3.2026 uppstår rätt till 2 dagar sparad ledighet. Om anställningsförhållandet är i kraft 31.3.2027 uppstår likaså rätt till 2 dagar sparad ledighet.

Exempel 2:

  • Arbetstagaren/tjänsteinnehavaren A har genom överlåtelse av rörelse överförts från staten till kommunen 1.1.2025. A:s anställning hos staten har börjat 1.9.2024. 15 års anställningstid som berättigar till arbetserfarenhetstillägg anses uppfyllas 2.3.2025. 
  • Enligt tabell 1 i § 5 mom. 2 i semesterkapitlet (IV) ska A vid utgången av det kvalifikationsår som slutar 31.3 omedelbart och utan avbrott ha varit anställd i minst 6 månader hos den egna kommunen eller samkommunen och då ha haft minst 15 år av anställningstid som berättigar till arbetserfarenhetstillägg. 
  • A uppfyller villkoren enligt tabell 1: A anses vid utgången av det kvalifikationsår som slutar 31.3.2025 omedelbart och utan avbrott ha varit anställd i minst 6 månader hos den egna kommunen eller samkommunen (1.9.2024‒31.3.2025) och då ha haft minst 15 år av anställningstid som berättigar till arbetserfarenhetstillägg. Anställningen hos staten tolkas i detta sammanhang som anställning hos den egna kommunen.


4 Uppsägningsskydd för huvudförtroendemän, förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga som överförs från staten till kommunerna 1.1.2025 genom överlåtelse av rörelse
 

I samband med avtalet om en tidigareläggning, har avtalsparterna också kommit överens om uppsägningsskyddet för huvudförtroendemän, förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga. De beviljas skydd efter avslutat uppdrag, ett s.k. efterskydd fram till 30.6.2025.

På en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som 31.12.2024 varit statligt anställd huvudförtroendeman, förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig tillämpas uppsägningsskyddet enligt andra meningen i 8 kap. 38 § 2 mom. i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (hänvisningsbestämmelse) samt uppsägningsskyddet enligt 7 kap. 10 § 2 mom. i arbetsavtalslagen (hänvisningsbestämmelse).

En förutsättning för uppsägningsskyddet är att den anställda åberopar denna rätt omedelbart när samarbetsförhandlingar i ärendet inleds och påvisar för arbetsgivarens representant att han eller hon har varit huvudförtroendeman, förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig hos staten.

Ställningen som huvudförtroendeman, förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig upphör 31.12.2024 när personen i fråga börjar omfattas av kommunens avtalssystem.

Lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden, 8 kap. 38 § 2 mom.: Tjänsteförhållandet kan sägas upp enligt 37 § endast om arbetet upphör helt och hållet och det inte kan ordnas något annat arbete som motsvarar tjänsteinnehavarens yrkesskicklighet eller tjänsteinnehavaren inte kan omskolas för något annat arbete på det sätt som avses i 37 §.

Lagen om arbetsavtal 7 kap. 10 § 2 mom.: På de grunder som anges i 3 eller 7 § eller 8 § 1 mom. får arbetsgivaren säga upp en förtroendemans eller ett förtroendeombuds arbetsavtal endast om förtroendemannens eller förtroendeombudets arbete upphör helt och hållet och om arbetsgivaren inte kan ordna sådant arbete som motsvarar förtroendemannens eller förtroendeombudets yrkesskicklighet eller som annars är lämpligt eller omskola honom eller henne för annat arbete på det sätt som avses i 4 §


5 Beräkning av arbetserfarenhetstillägg i samband med AN2024-reformen i vissa specialsituationer

En ny § 6 b, som inte gäller den personal som överförs genom överlåtelse av rörelse 1.1.2025, införs i lönekapitlet i AKTA.

Den nya avtalsbestämmelsen gäller arbetstagare och tjänsteinnehavare som 31.12.2024 har varit statligt anställda i uppgifter som hänför sig till AN2024-reformen och som rekryteras till anställning hos kommunen i uppgifter som hänför sig till AN2024-reformen genast 1.1.2025 eller så att det blir ett kortvarigt avbrott mellan anställningsförhållandena under perioden 31.12.2024–6.1.2025. Det nya anställningsförhållandet ska inledas senast 7.1.2025.

Om en arbetstagare eller tjänsteinnehavare rekryteras till anställning hos kommunen i uppgifter som hänför sig till AN2024-reformen genast 1.1.2025, eller så att det blir ett kortvarigt avbrott mellan anställningsförhållandena under perioden 31.12.2024–6.1.2025, bibehålls den tid som berättigat till arbetserfarenhetstillägg hos staten 31.12.2024 och arbetserfarenhetstillägget räknas inte om. Detta gäller i alla situationer oberoende av hur arbetserfarenheten skulle räknas om den bedömdes enligt AKTA.

Den anställda är skyldig att ge arbetsgivaren en utredning om hur hans eller hennes arbetserfarenhet har beaktats hos staten 31.12.2024.
 
KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT
 

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Anne Kiiski


Bilaga: Tjänste- och arbetskollektivavtal om tidigareläggning jämte bilagor

  • Arbets- och tjänstekollektivavtal om ändring av kapitlen om arbetstid, löner och semester i AKTA 2022–2025
  • Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd för huvudförtroendemän, förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga som överförs från sta-ten till kommunerna genom överlåtelse av rörelse 1.1.2025
     

TE 2024 -uudistus

E-post:
te2024@kt.fi