Suomeksi
Cirkulär
10/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal 2022–2025 (TS-22)

Observera att de ändringar som förhandlingsparterna godkänt 22.6.2022 har införts i mom. 3 och 4 i underteckningsprotokollet.

Allmänt om avtalsuppgörelsen 2022–2025

KT, JAU och FOSU har ingått ett separatavtal om nya tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn 2022–2025. Vi publicerar ett eget cirkulär för varje avtal. Utöver kommunerna och samkommunerna tillämpas tjänste- och arbetskollektivavtalen på de tjänsteinnehavare och arbetstagare som övergår till välfärdsområdena genom överlåtelse av rörelse 1.1.2023 samt på den personal som välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna anställer från och med 1.5.2022 och även på den personal som de anställt tidigare.

Genom ett separatavtal (arbets- och tjänstekollektivavtal) om tillämpningen av de kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalen har parterna kommit överens om att löntagarna inte förlorar semesterpenningar eller semesterdagar på grund av JAU rf:s och FOSU rf:s strejker som avslutats senast 9.5.

Avtalsperioden är 1.5.2022–30.4.2025. År 2022 ökar kostnaderna med i genomsnitt 1,76 procent, dvs. cirka 392 miljoner euro. År 2023 är kostnadsökningen i genomsnitt minst 3,05 procent (cirka 691 miljoner euro) och år 2024 i genomsnitt minst 3,11 procent (cirka 725 miljoner euro).

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal 2022–2025 tillämpas på basis av separatavtalet på medlemmarna i de organisationer som har undertecknat avtalet samt på medlemmarna i deras underföreningar (separatavtal enligt § 17 i det kommunala huvudavtalet).

KT konstaterar att avtalsändringarna också tillämpas på den övriga personalen med stöd av 2 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 12 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden. Detta gäller endast anställningsvillkoren, såsom avtalshöjningarna 1.6.2022 och innehållsliga ändringar i arbets- och tjänstekollektivavtalen. 

Parterna ger anvisningar om lokala avtal under midsommarveckan.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal (TS-22)

Underteckningsprotokollet till TS-22 finns i cirkulärbilaga 1. Avtalsperioden är 1.5.2022–30.4.2025.

En bilaga till underteckningsprotokollet till TS-22 finns i cirkulärbilaga 2. Bilagan innehåller bestämmelser som ändrats i TS-22 i och med familjeledighetsreformen.

De ändrade bestämmelserna i TS-22 finns i bilaga 3.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med TS-avtalsorganisationerna JAU rf och FOSU rf och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

Avtalshöjningar 2022–2025

I detta cirkulär redogörs för lönejusteringarna år 2022.

Lönehöjningarna år 2023 och 2024 följer linjen i AKTA. När det blir aktuellt kommer vi att informera om detta och eventuella andra avtalsändringar genom separata cirkulär.

Lönejusteringar år 2022

Den allmänna förhöjningen 1.6.2022 (se § 2 mom. 1–2 i underteckningsprotokollet till TS-22)

  • De uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara månadslönerna höjs 1.6.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 46 euro, dock minst 2,0 procent. 
  • De uppgiftsrelaterade löner som 31.5.2022 är minst 2 300,00 euro höjs med 2,0 procent. De uppgiftsrelaterade löner som 31.5.2022 är mindre än 2 300,00 euro höjs med 46,00 euro i månaden.
  • I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.
  • De individuella tilläggen höjs med 2,0 procent.
  • Separattilläggen höjs med 2,0 procent.
  • Minimilönen är 1 699,91 euro från 1.6.2022 (TS-22 § 10).
  • De höjda uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna från 1.6.2022 framgår av cirkulärbilaga 4.

Bestämmelser om betalning av de justerade lönerna finns i § 11 i underteckningsprotokollet.

Central justeringspott 1.10.2022 (se § 2 mom. 3 i underteckningsprotokollet till TS-22)

Förhöjningen är 0,53 procent, av vilket 0,03 procent används samordnat för familjeledighetsreformen.

De riksomfattande TS-avtalsparterna ska senast 30.9.2022 ha förhandlat om hur potten på 0,5 procent ska användas. Om samförstånd inte nås, delas potten ut som en allmän förhöjning.

Vi informerar om uppgörelsen senast i oktober 2022.

Lönejusteringarna år 2023 och 2024

Allmän förhöjning 1.6.2023 och 1.6.2024 (se § 3–4 i underteckningsprotokollet till TS-22)
•    Förhöjningen är bägge åren 1,5 procent.

Den lokala justeringspotten 1.6.2023 och 1.6.2024 är bägge åren 0,4 procent av lönesumman inom TS.

Avtalshöjningarna kan påverkas uppåt av kostnadseffekten i jämförelsebranscherna. 

Vi informerar om lönejusteringarna 2023 och 2024 samt eventuella andra avtalsändringar genom separata cirkulär vid en senare tidpunkt.

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027

•    Det har dessutom avtalats om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem under perioden 2023–2027. I programmet ingår lönehöjningar. Vi informerar senare om programmet.

Arbetsgrupper under avtalsperioden

Under avtalsperioden verkar TS-arbetsgruppen samt arbetsgruppen som utreder arbetstidssystemet för brand- och räddningsväsendet.

Arbetsgruppen som utreder arbetstidssystemet för brand- och räddningsväsendet ska utreda hurdant kollektivavtalsenligt arbetstidssystem för brand- och räddningsväsendet som både möjliggör långa arbetsskift inom gränserna för arbetslagstiftningen och beaktar brand- och räddningsverkens olika behov av arbetstidsarrangemang. Arbetsgruppen ska även utreda vilka kostnadseffekter och ersättningsformer som ingår i förslaget. Arbetsgruppen ska i sitt arbete även granska försöksbestämmelserna i TS-18 bilaga 8. Arbetsgruppens mandattid är 1.6.2022–28.2.2023.

Avtalsändringar i TS-22

Familjeledighetsreformen i TS

Med anledning av familjeledighetsreformen ändras följande bestämmelser i TS-22:
•    kap. I § 4 
•    kap. II § 15
•    bilaga 2 § 2

De nya bestämmelserna framgår av bilagan till underteckningsprotokollet (cirkulärbilaga 2). Bestämmelserna i sin tidigare form finns fortfarande i respektive kapitel och bilaga i TS-22. 

De nya bestämmelserna enligt bilagan till underteckningsprotokollet tillämpas om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller senare.

Om barnets beräknade födelsedatum infaller före 4.9.2022 eller om adoptivbarnet tas i vård före 31.7.2022 tillämpas den tidigare formuleringen av de nämnda bestämmelserna (kap. I § 4, kap. II § 15 och bilaga 2 § 2) Om barnet föds och rätten till föräldrapenning börjar före 1.8.2022, tillämpas den tidigare formuleringen av de nämnda bestämmelserna (kap. I § 4, kap. II § 15 och bilaga 2 § 2), oberoende av barnets beräknade födelsedatum.

Familjeledighetsreformen i AKTA

Familjeledighetsreformen har behandlats i KT:s cirkulär 5/2022.
•   I AKTA:s kapitel och bilagor finns de tidigare bestämmelserna, och i bilagan i underteckningsprotokollet till AKTA finns de avtalsbestämmelser som ändrats till följd av familjeledighetsreformen (bilaga 2 till KT:s cirkulär 5/2022).
•    I bilaga 4 till KT:s cirkulär 5/22 redogörs för hur reformen av familjeledigheterna påverkar bestämmelserna i AKTA. Bilagan behandlar alla ändrade bestämmelser och innehåller tillämpningsanvisningar för dem.

Vid ansökan om familjeledighet med lön måste man kontrollera om det är de gamla eller de nya bestämmelserna om familjeledighet som ska tillämpas.

Om det är bestämmelserna enligt den tidigare familjeledighetslagstiftningen som ska tillämpas, ska den anställda ansöka om moderskaps- eller faderskapsledighet med lön eller föräldraledighet utan lön.

Om bestämmelserna om familjeledighet enligt den nya familjeledighetslagstiftningen ska tillämpas, ska den anställda ansöka om graviditetsledighet och/eller föräldraledighet med lön, varvid lön betalas för en del av ledigheten om villkoren i AKTA uppfylls.

Ändringar i TS-22

Kap I § 4 Iakttagande av bestämmelserna i AKTA

I paragrafen har tillagts kap. IX, Uppsägningsskydd och ersättning för en arbetarskyddsfullmäktig.

Dessutom tillämpas i tillämpliga delar bilagan i underteckningsprotokollet till AKTA (bilagan om familjeledighetsreformen).

Kapitel II Löner

I § 9, som gäller individuella löner, har tillämpningsanvisningen för mom. 1 utökats med en text om arbetsplatshandledare under rubriken Värderingsmetod. Med arbetsplatshandledning avses att läroavtalsstuderande och andra studerande handleds och stöds i praktiskt arbete eller praktik. Arbetsgivaren bör säkerställa att den arbetstid som används för arbetsplatshandledning är tillräcklig och att arbetsplatshandledaren har kompetens för handledningsuppgiften.

Vid bestämningen av lönen för en arbetsplatshandledare beaktas handledningsuppgiftens inverkan på arbetets svårighetsgrad. Om handledningsuppgiften är tidsbegränsad, betalas en högre uppgiftsrelaterad lön för denna tid.

Ändringar i AKTA 2022–2025

Det har gjorts ändringar i AKTA 2022–2025. I detta TS-cirkulär lyfter vi fram sådana ändringar i AKTA som den som tillämpar TS-22 behöver känna till. 

Se KT:s cirkulär 5/2022.

AKTA kapitel III Arbetstid    

Avbruten arbetsperiod i deltidsarbete (periodarbete)

Bestämmelserna i § 15 mom. 2 punkt 2 i arbetstidskapitlet i AKTA har ändrats. Bestämmelsen i punkt 2 tillämpas från 5.9.2022 eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum. Till dess tillämpas § 15 mom. 2 punkt 2 i arbetstidskapitlet i AKTA 2020–2021. Bestämmelsen gäller en avbruten arbetsperiod för deltidsanställda i situationer där avbrottet inte varit känt vid planeringen av arbetsskiftsförteckningen (annat avbrott) och situationer där det under samma arbetsperiod finns ett på förhand planerat avbrott och ett annat avbrott. På grund av ändringen inverkar frånvaro på de deltidsanställdas ordinarie arbetstid samt på mertids- och övertidsgränserna, på motsvarande sätt som vid andra arbetstidsformer.

Se KT:s cirkulär 5/2022.

AKTA kap. V Tjänst-, arbets- och familjeledighet 

Termen sjukledighet har ersatts av termen sjukfrånvaro. Detta ändrar inte tolkningen av avtalet.

Från 1.8.2022 har de anställda i enlighet med 4 kap. 7 b § i arbetsavtalslagen rätt till ledighet för vård av anhörig (AKTA § 5 mom. 2). 

I paragrafen om tillfällig vårdledighet (AKTA kap. V § 9 mom. 2) har lagts till or-den till exempel. I tillämpningsanvisningen har gjorts ett tillägg om att då en tjänsteinnehavare eller arbetstagare i anställning hos kommunen eller samkommunen ansöker om tillfällig vårdledighet, likställs distansarbete som den anställda utför med arbete utanför hemmet.

Innehållet i § 10 om studieledighet har ändrats så att det motsvarar innehållet i lagstiftningen. Ändringen har beskrivits i AKTA:s tillämpningsanvisning om familjeledighetsreformen.

I § 11 mom. 1 har tillagts kompletterande tjänstgöring för civiltjänstgörare med stöd av lagen. 

Listan över organisationernas beslutande organ har uppdaterats (AKTA kap. V § 11). 

Se KT:s cirkulär 5/2022.

Arbetstiden för gårdskarlar (AKTA bilaga 11)

I TS-22 iakttas AKTA bilaga 11.

De ändringar som avtalats i AKTA bilaga 11 tillämpas från 5.9.2022 eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum.

Rubriken för AKTA bilaga 11 § 5 har ändrats och termerna veckoledighet och ledighet per vecka har ändrats till veckovila. Termändringen ändrar inte tolkningen av avtalet.

I AKTA bilaga 11 § 8 finns en bestämmelse om beredskapstid för gårdskarlar. Från 5.9.2022 tillämpas de allmänna bestämmelserna om beredskapstid i AKTA kap. III § 5 på gårdskarlars beredskap. 

Den tidigare § 8 i AKTA bilaga 11 tillämpas inte längre efter det att ändringen trätt i kraft. Arbetsgivaren ska beakta ändringen bland annat i arbetstidsplaneringen och vid överenskommelse om beredskap.

Ersättningar för resekostnader (AKTA bilaga 16)

I TS-22 iakttas AKTA bilaga 16.

I AKTA bilaga 16 Ersättningar för resekostnader har § 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor temporärt ändrats för avtalsperioden. Enligt den nya protokollsanteckningen betalas kalenderårsvis den högre kilometerersättningen för de första 7 000 kilometrarna. Den högre kilometerersättningen är 46 cent/km år 2022. Kilometergränsen för den högre kilometerersättningen var enligt det tidigare avtalet 5 000 km. År 2022 är den årliga gränsen alltså 7 000 kilometer.

Exempel:
En hälsovårdsinspektör har 15.4.2022 uppnått gränsen på 5 000 kilometer för användning av egen bil, varefter kilometerersättningen har blivit lägre. Från och med 1.5.2022 betalas till hälsovårdsinspektören den högre kilometerersättningen (46 cent/km) för 2 000 kilometer till, varefter kilometerersättningen minskar (40 cent/km).

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingschef Anne Kiiski


Liitteet

1 Underteckningsprotokoll till TS-22
2 Bilaga till underteckningsprotokollet till TS-22 (nya bestämmelser i samband med familjeledighetsreformen)
3 Ändrade avtalsbestämmelser i TS-22
4 De höjda uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna i TS-22 från 1.6.2022
   

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Johanna Antikainen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2277
Mobiltelefon:
+358 40 058 0237
E-post:
Johanna.Antikainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT