På svenska
LS
II Palkkaus

Varsinainen palkka

14 § Varsinainen palkka

Lääkärin/hammaslääkärin varsinaiseen palkkaan kuuluvat seuraavat palkanosat:

 1. uraporraspalkka tai 7 §:n mukainen vastaava tehtävästä maksettava palkka (lukuun ottamatta luontoisetua)
 2. tehtävälisä
 3. henkilökohtainen lisä
 4. työkokemuslisä ja määrävuosilisä
 5. syrjäseutulisä (31.12.2011 mennessä myönnetty KVTES 2010–2011 palkkausluvun 10 §:n mukainen)
 6. kielilisä
 7. rekrytointilisä
 8. luottamusmieskorvaus
 9. työsuojeluvaltuutetun korvaus ja
 10. laajennetun toiminnan korvaus (voimassa 1.5.2022–30.4.2025)
 11. 16 §:n mukainen suoritekompensaatio (koulutus- ja ohjaustehtävissä sekä eräissä johtotehtävissä olevien suoritekompensaatio) (1.2.2024 alkaen)

Mikäli lääkärin/hammaslääkärin palkka määräytyy 8 §:n mukaisena kokonaispalkkana, kokonaispalkka on hänen varsinainen palkkansa.


Soveltamisohje

Varsinaisen palkan käsitettä tarvitaan laskettaessa mm. tuntipalkkaa, päiväpalkkaa, vuosiloma-ajan palkkaa sekä sairausajan palkkaa.


Pöytäkirjamerkintä määrävuosilisästä

31.8.2004 maksettu määrävuosilisä säilyy 1.9.2004 lukien samansuuruisena niin kauan kuin palvelussuhde jatkuu keskeytymättä samaan kuntaan/kuntayhtymään, ellei tämän luvun 4 §:n määräyksestä muuta johdu.


Pöytäkirjamerkintä syrjäseutulisästä

Viranhaltijalle/työntekijälle, jolle on 31.12.2011 voimassa olleiden Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti maksettu syrjäseutulisää, maksetaan syrjäseutulisää edelleen KVTES 2010–2011 palkkausluvun 10 §:n määräysten mukaisesti.


Määräyksen yhteinen soveltamisohje

Liitteisiin 1–4 kuuluvien varsinainen palkka palkallisen virka- tai työvapaan ajalta, ks. tämän luvun 15 §.

Sopimuksen piiriin kuuluvan vuosilomapalkka ja lomarahan laskentaperuste, ks. tämän luvun 17 §.


15 § Varsinainen palkka palkallisen virka- tai työvapaan ajalta

Lääkärin/hammaslääkärin palkallisen virka- tai työvapaan ajalta maksettavaa varsinaista palkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka saadaan laskemalla, kuinka monta prosenttia on edellisenä lomanmääräytymisvuonna säännölliseltä työajalta ansaitut tämän sopimuksen mukaiset toimenpidepalkkiot, todistus- ja lausuntopalkkiot ja suoritepalkkiot samalta ajalta maksetusta varsinaisesta palkasta.


Soveltamisohje

Lääkärin/hammaslääkärin varsinaista palkkaa korotetaan myös osan päivää kestävän palkallisen virka-/työvapaan ajalta käyttäen apuna tuntipalkkaa.


Pöytäkirjamerkintä

Määräyksen uusi sanamuoto tulee voimaan 1.4.2024. 1.4.2024 maksuun tulevat 15 § mukaiset varsinaisen palkan korotukset määräytyvät ko. sopimusmääräyksen mukaan (1.2.2024 alkaen).


16 § Suoritekompensaatio koulutus- ja ohjaustehtävissä sekä eräissä johtotehtävissä

Suorite- tai toimenpidejärjestelmään kuuluvan lääkärin/hammaslääkärin siirtyessä tekemään osittain esihenkilö-/johtotehtävää,  liitteen 1–2 ja 4 piirissä (lähinnä uraporras 3A), tai koulutus-/ohjaustehtävää (esim. 20–40 % säännöllisestä työajasta) palkkaa määriteltäessä huomioidaan myös säännölliseltä työajalta maksettavien suoritepalkkioiden alentuminen tai puuttuminen

Suoritekompensaatio lasketaan lääkärille/hammaslääkärille maksettujen suoritekorvausten keskiarvona työssäolokuukausilta edellisen lomanmääräytymisvuoden ajalta. Paikallisesti voidaan määritellä vaihtoehtoisesti suoritekompensaatio samaan portaaseen kuuluvien lääkärien/hammaslääkärien keskimääräisten suoritekorvausten perusteella. Suoritekompensaatio on osa varsinaista palkkaa.
 
Tätä määräystä sovelletaan suoritepalkkausjärjestelmässä olevaan lääkäriin/hammaslääkäriin.


Soveltamisohje

Suoritteilla tarkoitetaan liitteessä 1–2 ja 4 mukaisia säännölliseltä työajalta maksettavia suoritepalkkiota ja toimenpide- ja käyntipalkkioita. 

Ko. tehtävässä olevan uraporraspalkka määritellään kokonaisharkinnalla tehtävässä edellytettävän osaamisen ja vastuun perusteella. Mikäli tehtävälisän maksamisen edellytykset täyttävät, maksetaan myös tehtävälisää. Mahdollisimman oikealla palkanmuodostuksella voidaan tukea opetuksen ja ohjauksen hyvää laatua.

Sekä ko. tehtäviä omasta organisaatiosta tekemään siirtyvien että uutena rekrytoitavien palkkaus asetetaan tasapuolisesti ko. suoritekompensaatio huomioiden. Uusien rekrytoitavien osalta käytetään samaan portaaseen kuuluvien keskimääräistä suoritekorvausta.

Liitteissä 2 ja 4 määräys tulee voimaan 1.6.2023 alkaen. Liitteessä 1 määräys tulee voimaan 1.2.2024.


17 § Vuosilomapalkka ja lomarahan laskentaperuste

1 mom.

Lääkärin ja hammaslääkärin vuosiloman ajalta maksettavaa varsinaista palkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka saadaan laskemalla, kuinka monta prosenttia on edellisenä lomanmääräytymisvuonna säännölliseltä työajalta ansaitut tämän sopimuksen mukaiset toimenpidepalkkiot, todistus- ja lausuntopalkkiot ja suoritepalkkiot samalta ajalta ansaitusta varsinaisesta palkasta. Myös lomakorvaus lasketaan tämän määräyksen mukaisesta palkasta.

Palvelussuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus lasketaan käyttäen sen lomanmääräytymisvuoden aikana ansaittuja palkkioita ja varsinaista palkkaa, jona palvelussuhde päättyy.

2 mom.

Lääkärin ja hammaslääkärin lomaraha lasketaan 1 momentin mukaisesta palkasta.


Pöytäkirjamerkintä

Vuosilomapalkan määräytymisestä, ks. HYVTES IV luku 13 §.


Pöytäkirjamerkintä

Määräyksen uusi sanamuoto tulee voimaan 1.4.2024. 1.4.2024 maksuun tulevat 17 § mukaiset varsinaisen palkan korotukset määräytyvät ko. sopimusmääräyksen mukaan (1.2.2024 alkaen).


18 § Osa-aikaisen palkka

1 mom.

Osa-aikatyössä uraporraspalkka tai sitä vastaava tehtävästä maksettava palkka ja euromääräiset lisät ovat samassa suhteessa alempia kuin lääkärin/hammaslääkärin työaika on Lääkärisopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.


Soveltamisohje

Jos osa-aikatyön työaika muuttuu esim. kokoaikaiseksi, uraporraspalkka tai sitä vastaava tehtävästä maksettava palkka ja euromääräiset lisät suurenevat samassa suhteessa, ellei esim. henkilökohtaisen lisän osalta ole muuta päätetty tai edellytetty.


2 mom.

Edellä 1 momentin määräykset eivät muuta ennen 1.1.1998 alkaneen osa-aikatyön palkkausperusteita työajan säilyessä ennallaan ja palvelussuhteen jatkuessa keskeytyksettä.


Määräyksen yhteinen soveltamisohje

Sivuviroissa ja -toimissa noudatettavasta palkkauksesta ks. liitteet 3–4.

Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 28 §:ssä tarkoitettujen yliopistollisten sairaaloiden sivuviran- ja sivutoimenhaltijoiden palvelussuhteen ehdot määräytyvät liitteen 3 4 §:n mukaan vastaavasti kuin päävirkaisen tai -toimisen sairaalalääkärin tai -hammaslääkärin.