På svenska
LS
I Yleinen osa

Soveltamisala

1 § Soveltamisala

Tätä virka- ja työehtosopimusta (jäljempänä LS) sovelletaan hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän palveluksessa terveyden- ja sosiaalihuollossa toimiviin lääkäreihin ja hammaslääkäreihin, ellei tässä tai muussa virka- tai työehtosopimuksessa ole toisin määrätty.


Soveltamisohje

Tätä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan tehtäessä lääkärin ja hammaslääkärin ja/tai kun tehtävä edellyttää lääketieteen tai hammaslääketieteen osaamista. Ks. tarkemmin yleiskirjeen 9/2022 liitteenä 3 oleva muistio lääkärisopimuksen soveltamisalasta.

Tässä virka -ja työehtosopimuksessa ja sen liitteissä käytettyä terminologiaa (esim. laillistettu lääkäri, yleislääkärin oikeuden omaava lääkäri) on selostettu tarkemmin yleisen osan soveltamisohjeliitteessä.


2 § Sopimuksen soveltaminen

1 mom. Palvelussuhteen ehtojen määräytyminen

Sopimuksen piiriin kuuluvien palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän sopimuksen ja sen liitteiden 1–4 määräysten sekä kulloinkin voimassa olevan hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (jäljempänä HYVTES) viranhaltijoita/työntekijöitä koskevien määräysten mukaan siten kuin jäljempänä on tarkemmin määrätty.

Sekä kunta-alan että hyvinvointialan palveluksessa oleviin eläinlääkäreihin sovelletaan LS 2022–2025 31.5.2023 voimassa olevia määräyksiä sekä kulloinkin voimassa olevan kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n viranhaltijoita/työntekijöitä koskevia määräyksiä siten kuin ko. Lääkärisopimuksessa on tarkemmin määritelty.


Soveltamisohje

Liitteen 5 piirissä olevat ovat Lääkärisopimuksessa 30.4.2025 saakka. ks. Virka- ja työehtosopimus eräistä pääsopimukseen liitännäisistä asioista.


2 mom. HYVTESin määräysten soveltaminen

HYVTESin ja tämän sopimuksen sekä sen liitteiden määräyksiä sovelletaan siten, että tässä sopimuksessa tai sen liitteessä oleva erityismääräys syrjäyttää HYVTESin vastaavan yleisen määräyksen.


3 mom. Sopimuksen liitteet ja niiden soveltamisalat

Liite nroSoveltamispiiriMääräykset

1

Perusterveydenhuollon lääkärit

 

a) perusterveydenhuollossa ml. kuntouttavalla vuodeosastolla ja kotisairaanhoidossa
työskentelevät lääkärit (1.2.2024 alkaen)
b) sosiaalihuollossa ml. kasvatus- ja perheneuvoloissa työskentelevät lääkärit (1.2.2024 alkaen)
c) työterveyshuollon lääkärit

 

 • Uraporrasjärjestelmä
 • Tehtävälisä
 • Suoritepalkkausjärjestelmä 1.1.2024 alkaen
 • Kliinisen lisätyön palkkiot

2

Perusterveydenhuollon hammas­lääkärit

 

Perusterveydenhuollossa ja opetusklinikoilla työskentelevät hammaslääkärit

 

 • Uraporrasjärjestelmä
 • Tehtävälisä
 • Toimenpidepalkkiot
 • Kliinisen lisätyön ja vapaa-aikana suoritetun ensiapukäynnin käyntipalkkiot
 • Osa-aikatyötä tekevän kliinisen lisätyön palkkiot
 • Korvaus vapaa-aikana suoritetusta ensiapukäynnistä
 • Liite sisältää erillisen toimenpideluettelon.

3

Erikoissairaanhoidon lääkärit

 

Erikoissairaanhoidossa sekä
perusterveydenhuollon ylläpitämässä
erikoissairaanhoidossa toimivat
lääkärit.

 

 • Uraporrasjärjestelmä
 • Tehtävälisä
 • Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot
 • Yliopistollisen sairaalansivuviranhaltijat

4

Erikoissairaanhoidon hammaslääkärit

 

Erikoissairaanhoidossa työskentelevät laillistetut hammaslääkärit.

 

 • Uraporrasjärjestelmä
 • Tehtävälisä
 • Säännöllisen työajan ja kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot
 • Kliinisen lisätyön käyntipalkkiot
 • Lukujen I, II, III ja IV ja liitteen 3 eräiden määräysten soveltaminen
 • Liite sisältää erillisentoimenpideluettelon.

Soveltamisohje

Jos lääkäri/hammaslääkäri työskentelee sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa, häneen sovelletaan sen liitteen määräyksiä, jossa hän pääasiallisesti työskentelee. Palkkauksen määräytymisestä ks. kuitenkin II luvun 7 §.

Suorite- ja toimenpidepalkkiot sekä todistus- ja lausuntopalkkiot maksetaan sen liitteen mukaisesti, jonka piiriin tehty suorite kuuluu.