Suomeksi
LÄKTA
II Löner

Ordinarie lön

§ 14 Ordinarie lön

Läkarnas och tandläkarnas ordinarie lön består av följande delar:

 1. karriärstegslön eller motsvarande uppgiftsspecifika lön enligt § 7 (utan naturaförmåner)
 2. uppgiftstillägg
 3. individuellt tillägg
 4. arbetserfarenhetstillägg och årstillägg
 5. fjärrortstillägg (beviljat senast 31.12.2011 enligt § 10 i lönekapitlet i AKTA 2010–2011)
 6. språktillägg
 7. rekryteringstillägg
 8. förtroendemannaersättning
 9. ersättning till en arbetarskyddsfullmäktig
 10. ersättning för utvidgad verksamhet (gäller 1.5.2022–30.4.2025)
 11. Prestationskompensation enligt § 16 (i utbildnings- och handledningsuppgifter samt i vissa ledningsuppgifter) (från 1.2.2024)
   

Om läkarens/tandläkarens lön bestäms som helhetslön enligt § 8, utgör helhetslönen ordinarie lön.


Tillämpningsanvisning

Begreppet ordinarie lön behövs för beräkning av bland annat timlön, dagslön, semesterlön och sjuklön.


Protokollsanteckning om årstillägg

Det årstillägg som betalats 31.8.2004 kvarstår fr.o.m. 1.9.2004 till oförändrat belopp så länge som anställningen hos kommunen eller samkommunen fortgår utan avbrott, om inget annat föranleds av § 4 i detta kapitel.


Protokollsanteckning om fjärrortstillägg

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som betalats fjärrortstillägg enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal som gällde 31.12.2011 betalas fortfarande fjärrortstillägg enligt § 10 i lönekapitlet i AKTA 2010–2011.


Gemensam tillämpningsanvisning för bestämmelsen

Ordinarie lön under tjänst- eller arbetsledighet för dem som omfattas av bilaga 1–4, se § 15 i detta kapitel.

Semesterlön till dem som omfattas av LÄKTA och grunden för beräkning av semesterpenning, se § 17 i detta kapitel.


§ 15 Ordinarie lön under avlönad tjänst- eller arbetsledighet

Vid avlönad tjänst- eller arbetsledighet höjs den ordinarie lönen för läkare och tandläkare med det procenttal man får när man beräknar hur många procent de åtgärdsarvoden, arvoden för intyg och utlåtanden samt prestationsarvoden enligt detta avtal som tjänats in för ordinarie arbetstid under föregående kvalifikationsår utgör av den ordinarie lön som betalats för samma tid.


Tillämpningsanvisning

Den ordinarie lönen höjs också vid avlönad tjänst- eller arbetsledighet under en del av en dag. Som hjälp används då timlön.


Protokollsanteckning

Den nya ordalydelsen i bestämmelsen träder i kraft 1.4.2024. De förhöjningar av den ordinarie lönen enligt § 15 som betalas från 1.4.2024 bestäms enligt denna avtalsbestämmelse (från 1.2.2024).
 


§ 16 Prestationskompensation i utbildnings- och handledningsuppgifter samt i vissa ledningsuppgifter

När en läkare eller tandläkare som hör till prestations- eller åtgärdssystemet delvis övergår till chefs-/ledningsuppgifter inom bilaga 1–2 och 4 (främst karriärsteg 3A) eller utbildnings-/handledningsuppgifter (t.ex. 20–40 % av den ordinarie arbetstiden), ska också minskningen eller avsaknaden av prestationsarvoden för ordinarie arbetstid beaktas vid bestämningen av lönen. 

Prestationskompensationen beräknas som genomsnittet av de prestationsersättningar som betalats läkaren/tandläkaren för arbetade månader under det föregående kvalifikationsåret.

Lokalt kan man alternativt fastställa prestationskompensationen på basis av de genomsnittliga prestationsersättningarna för läkare och tandläkare på samma karriärsteg.

Prestationskompensationen utgör en del av den ordinarie lönen.

Denna bestämmelse tillämpas på läkare och tandläkare som omfattas av prestationslönesystemet.


Tillämpningsanvisning

Med prestationer avses i bilaga 1–2 och 4 avsedda prestationsarvoden samt åtgärds- och besöksarvoden som betalas för ordinarie arbetstid. 

Karriärstegslönen fastställs genom en helhetsbedömning utifrån det kunnande och ansvar som krävs i arbetet. Även uppgiftstillägg betalas, om förutsättningarna för det uppfylls. En så rättvis lönebildning som möjligt främjar kvaliteten på undervisningen och handledningen.

Både för de läkare och tandläkare som inom organisationen övergår till att utföra dessa uppgifter och för nyanställda ska lönen fastställas jämbördigt med beaktande av prestationskompensationen. I fråga om nyanställda används den genomsnittliga prestationskompensationen för anställda på samma karriärsteg.

I bilaga 2 och 4 träder bestämmelsen i kraft 1.6.2023. I bilaga 1 träder bestämmelsen i kraft 1.2.2024.


§ 17 Semesterlön och grunden för beräkning av semesterpenning

mom. 1

Den ordinarie lön som betalas för semester till läkare och tandläkare höjs med det procenttal man får när man beräknar hur många procent de kollektivavtalsenliga åtgärdsarvodena, arvodena för intyg och utlåtanden samt prestationsarvoden som tjänats in för ordinarie arbetstid under föregående kvalifikationsår utgör av den ordinarie lön som tjänats in för samma tid. Också semesterersättningen beräknas på lönen enligt denna bestämmelse.

Semesterersättningen, som betalas när anställningen upphör, beräknas på de arvoden och den ordinarie lön som tjänats in under det kvalifikationsår då anställningen upphör.

mom. 2

Semesterpenningen för läkare och tandläkare beräknas på lönen enligt mom. 1.


Protokollsanteckning

Se VÄLKA kap. IV § 13 angående bestämning av semesterlönen.


Protokollsanteckning

Den nya ordalydelsen i bestämmelsen träder i kraft 1.4.2024. De förhöjningar av den ordinarie lönen enligt § 17 som betalas från 1.4.2024 bestäms enligt denna avtalsbestämmelse (från 1.2.2024).


§ 18 Deltidslön

mom. 1

I deltidsarbete är karriärstegslönen eller motsvarande uppgiftsspecifika lön och tillägg i euro lägre i samma proportion som läkarens/tandläkarens arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt LÄKTA.


Tillämpningsanvisning

Om deltidsarbetstiden ändras till exempel till heltid, ökar karriärstegslönen eller motsvarande uppgiftsspecifika lön och tilläggen i euro i samma proportion, om inget annat har beslutats eller förutsatts till exempel i fråga om det individuella tillägget.


mom. 2

Bestämmelserna i mom. 1 ändrar inte lönegrunderna i ett deltidsarbete som inletts före 1.1.1998, förutsatt att arbetstiden är densamma som tidigare och anställningen fortgår utan avbrott.


Gemensam tillämpningsanvisning för bestämmelsen

Se bilaga 3–4 om lönen i bitjänster och bibefattningar.

Anställningsvillkoren för sådana innehavare av bitjänst och bibefattning vid universitetssjukhus som avses i 28 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) följer bilaga 3 § 4 på samma sätt som för sjukhusläkare och sjukhustandläkare med huvudtjänst eller huvudbefattning.