Suomeksi

LÄKTA

2017

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  LÄKTA, i kraft från 1.2.2017

  Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2017

  § 1  Verkställande av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat om konkurrenskraftsavtalet i kommunsektorn

  Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat 29.2.2016 om konkurrenskraftsavtalet inom tillämpningsområdet för det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare.

  § 2 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

  Detta tjänstekollektivavtal är i kraft 1.2.2017–31.1.2018.

  Efter 31.1.2018 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligen sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.

  Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

  § 3 Ändringar i anställningsvillkoren

  Med anledning av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat om konkurrenskraften görs det inga ändringar i lönerna eller andra kostnadspåverkande ändringar i anställningsvillkoren, med undantag av de strukturella ändringar som avtalats i § 4 och 5 i detta underteckningsprotokoll.

  § 4  Strukturella ändringar enligt de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat 

  mom. 1 Minskning av semesterpenningen

  I det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtal som undertecknades 31.5.2016 har det avtalats om en minskning av semesterpenningarna med 30 procent från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016–2017 och 2017–2018 samt 2018–2019, vilket de centrala arbetsmarknadsorganisationerna kom överens om i förhandlingsresultatet om konkurrenskraftsavtalet.

  Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet finns i bilaga 1 till underteckningsprotokollet.

  I bilaga 2 till underteckningsprotokollet finns det ett avtal om utbyte av semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 mot ledighet enligt § 24 i allmänna delen i läkaravtalet.

  mom. 2 Förlängning av arbetstiden

  I detta tjänstekollektivavtal har det avtalats om en förlängning av den årliga arbetstiden med i genomsnitt 24 timmar utan ändringar i inkomstnivån, vilket centralorganisationerna kom överens om i förhandlingsresultatet om konkurrenskraftsavtalet.

  Den ordinarie arbetstiden för personal som omfattas av det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare bestäms enligt § 12 i allmänna delen.

  Söckenhelgsförkortningen enligt läkaravtalet har ändrats (allmänna delen § 12 mom. 3).


  Tillämpningsanvisning

  Ändringen i den ordinarie arbetstiden träder i kraft 1.2.2017 eller vid ingången av den fulla vecka eller arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum. 


  § 5 Timlönedivisor

  Timlönedivisorerna för läkaravtalet framgår av § 19 i avtalet.


  Övergångsbestämmelse

  Bestämmelsen om timlönedivisorn för hälsocentralläkare, hälsocentraltandläkare och andra än praktiserande veterinärer tillämpas ända till 31.12.2018.


  § 6  Husläkare

  Bestämmelserna om husläkare i det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2014–2016 (första upplagan) gäller tills social- och hälsovårdsreformen träder i kraft.

  De gällande lönebestämmelserna framgår av bilaga 3 till underteckningsprotokollet.

  § 7 Fortlöpande förhandlingar

  Avtalsparterna iakttar under avtalsperioden principerna för fortlöpande förhandlingar i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

  § 8 Arbetsgrupper

  Finlands Läkarförbund, Finlands Tandläkarförbund, Finlands Veterinärför-bund och Kommunala arbetsmarknadsverket förhandlar om behovet av ändringar i anställningsvillkoren med anledning av social- och hälsovårdsreformen. Avsikten är att bestämmelserna ska förhandlas fram så att de kan införas i avtalet 1.2.2017, men senast så att landskapens temporära förvaltning kan använda dem i planeringen av verksamheten från 1.7.2017.

  Det har upprättats en promemoria om det kommande arbetstidssystemet för läkare och tandläkare. Promemorian ersätter § 10 i underteckningsprotokollet till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 1.1.2016–31.1.2017. Promemorian finns i bilaga 4 till detta underteckningsprotokoll.

  Avtalsparterna följer tillsammans upp och bedömer förändringarna i joursystemet till följd av omstruktureringen av social- och hälsovårdssystemet samt hur de övriga principerna i arbetstidspromemorian uppfyllts.

  § 9 Framtida lönemodeller i läkaravtalet

  I bilagorna till underteckningsprotokollet finns de promemorior om lönesystemet för läkare och tandläkare som upprättades i juni 2015.

  § 10 Arbetsfred

  Detta avtal inklusive förpliktelsen om arbetsfred i § 28 i allmänna delen i det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare gäller till 31.1.2018.

  § 11 Förfall

  Förutsättningen för att detta kollektivavtal ska träda i kraft är att alla centrala arbetsmarknadsorganisationer 13.6.2016 konstaterar att det förhandlingsresultat som centralorganisationerna nådde 29.2.2016 om ett konkurrenskraftsavtal har en tillräcklig täckningsgrad och att centralorganisationerna undertecknar konkurrenskraftsavtalet.

  Helsingfors den 31 maj 2016

  KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

  FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

  Bilaga 1 
  Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för
  kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019

  Bilaga 2 
  Tjänstekollektivavtal om utbyte av semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 mot ledighet

  Bilaga 3 
  Husläkarnas lönesättning, den nedre och övre gränsen för befolkningsdelen, ersättningar för åtgärder och besök

  Bilaga 4 
  Läkarnas och tandläkarnas framtida arbetstidssystem

  Bilaga 5 
  Promemorior från juni 2015 om det framtida lönesystemet förläkare och tandläkare