På svenska

Palvelussuhteen voi purkaa erittäin painavasta syystä ja työsuhde voi purkautua

Palvelussuhteen purkaminen merkitsee, että palvelussuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Purkaminen voi koskea sekä toistaiseksi voimassa olevaa että määräaikaista palvelussuhdetta. Työsuhde voi myös purkautua tietyin ehdoin.

Milloin työnantaja voi purkaa palvelussuhteen?

Työnantaja saa purkaa palvelussuhteen vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää laista tai määräyksistä johtuvien, palvelussuhteeseen olennaisesti kuuluvien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää palvelussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Työnantajalla voi olla oikeus purkaa palvelussuhde esimerkiksi silloin, kun työntekijä tai viranhaltija

  • välinpitämättömyydellään vaarantaa työturvallisuuden työpaikalla
  • esiintyy siellä päihtyneenä
  • vastoin kieltoa käyttää siellä päihdyttäviä aineita.

Joissakin poikkeuksellisissa tapauksissa myös epäasianmukainen käyttäytyminen vapaa-aikana voi merkitä purkamisperusteen täyttymistä. Purkamisperuste voi täyttyä esimerkiksi silloin, jos viranhaltija syyllistyy vapaa-ajallaan sellaiseen rikolliseen tekoon tai käyttäytymiseen, joka vakavalla tavalla heikentää työnantajan luottamusta tai muutoin vaikuttaa olennaisella tavalla virkasuhteesta johtuvien velvoitteiden hoitamiseen.

Purkamisperusteen edellytyksenä olevan velvoitteen laiminlyönnin tai rikkomisen vakavuutta kuvataan säännöksessä niin, että työnantajalta ei voida työntekijän tai viranhaltijan menettelyn johdosta edellyttää palvelussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Tämä osoittaa, että purkamisperusteen on oltava irtisanomisperustetta painavampi.

Purkaminen tehtävä riittävän nopeasti

Päätös palvelussuhteen purkamisesta on tehtävä riittävän nopeasti purkamisen syyn tultua työnantajan tietoon.

Purkamisoikeus raukeaa, jos palvelussuhdetta ei pureta 14 päivän kuluessa siitä, kun työnantaja saa tosiasioihin perustuvan tiedon purkamisen perusteena olevista syistä.

Purkamismenettelylle varatun 14 päivän aikana työnantajan tulisi varmistua perusteena olevien tosiasioiden paikkansapitävyydestä sekä arvioida menettelyn vaikutukset palvelussuhteen jatkamisedellytyksiin.

Ennen purkupäätöksen tekemistä työntekijälle ja/tai viranhaltijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

Päihdeongelmaisten hoitoonohjausta koskeva sopimus otettava huomioon

Jos työnantaja on hyväksynyt sovellettavaksi päihdeongelmaisten hoitoonohjausta koskevan sopimuksen, on sen määräykset otettava huomioon, kun työntekijän tai viranhaltijan palvelussuhteen irtisanomista tai purkamista harkitaan alkoholi- tai muiden päihdeongelmien vuoksi. Jos organisaatossa sovittu käytäntö tai ohjeistus edellyttää päihdeongelmaisen ohjaamista hoitoon, työnantajan on tehtävä hoitoonohjaus sen mukaisesti.

Jos työntekijä tai viranhaltija kieltäytyy hoidosta tai hoidon alettua laiminlyö hoidossakäymisen, voidaan hänen palvelusuhteensa irtisanoa tai purkaa. Työ- tai virkasuhde voidaan myös päättää, mikäli hoidon päätyttyä todetaan, ettei hoito ole tuottanut tulosta.

Laiminlyönti tai rikkominen voi olla myös siinä määrin törkeää, että työnantajalla on oikeus ilman hoitoonohjausta purkaa tai irtisanoa palvelussuhde. Tämä mahdollisuus on myös otettava huomioon mahdollisissa hoitoonohjaussopimuksissa tai päätöksissä.

Työsuhde voi purkautua

Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, saa työnantaja työsopimuslain mukaan käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien.

Jos työntekijä ei ole voinut ilmoittaa poissaolosta hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu.

Laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta ei ole työsopimuslain 8 luvun 3 §:ää vastaavaa säännöstä, jonka mukaan työnantaja saa käsitellä työsuhdetta purkautuneena, jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta pätevää syytä poissaololleen. Tämä ei kuitenkan merkitse, että viranhaltijalla olisi oikeus olla poissa virantoimituksesta ilmoittamatta tähän pätevää syytä. Viranhaltijan luvatonta poissaoloa arvioidaan yleisten irtisanomis- tai purkamisperusteiden perusteella.

Palvelussuhteen voi purkaa koeajalla

Koeajan kuluessa sekä työnantaja että työntekijä tai viranhaltija voivat purkaa työ- tai virkasuhteen.

Työnantaja ei saa koeajallakaan purkaa työ- tai virkasuhdetta syrjivillä tai epäasiallisilla perusteilla. Ennen kuin työnantaja purkaa palvelussuhteen, työntekijälle tai viranhaltijalle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi. Työntekijällä ja viranhaltijalla on oikeus käyttää tilanteessa avustajaa, ja työnantajan on kerrottava hänelle tästä oikeudesta.