På svenska
Julkaisu

Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas

Kunnallisen esimiehen virkasuhdeoppaassa kerrotaan tärkeimmistä virkasuhteen käyttöä, alkamista, päättymistä ja lomauttamista koskevista asioista. Oppaassa käydään myös läpi työnantajan ja viranhaltijan keskeisimmät oikeudet ja velvollisuudet. Oppaasta on neuvoteltu asianomaisten työntekijä- ja viranhaltijajärjestöjen kanssa ja sen sisällöstä on saavutettu yksimielisyys.

Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas on tehty käsikirjaksi kunta-alan esihenkilöille. Oppaasen on koottu tärkeimmät tiedot virkasuhteesta sekä työnantajan ja viranhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Opas perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, lainsäädännön esitöihin ja oikeuskirjallisuuteen sekä kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksiin.

Opas koskee kunnallisia viranhaltijoita. Kuntien ja kuntayhtymien työsuhteisesta henkilöstöstä on tehty oma opas kunnallisille esihenkilöille. Oppaan lopusta löytyy taulukko, johon on tiivistetty virka- ja työsuhteen keskeisimmät erot.

Virkasuhde alusta päättymiseen

Kunnallisen esimiehen virkasuhdeoppaan rakenne on sellainen, että se etenee virkasuhteen alkamisesta eri vaiheiden ja käytäntöjen kautta virkasuhteen päättymiseen.

Kuntalain mukaan virat perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla kuntaan virkasuhteessa. Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai kunnan johtosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Toimivaltaa ei voida siirtää viranhaltijalle. Oppaan alussa märitellään myös julkisen vallan käsite

Virkasuhteeseen muutoksia ja niihin liittyviä menettelytapoja käsitellään omassa kappaleessaan. Tällaisia voivat esimerkiksi olla virkasuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi, virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, viranhaltijan siirtäminen toiseen  virkasuhteeseen tai viranhaltijan asema liikkeen luovutuksessa.

Myös virkavapaasta ja lomautuksesta on oppaassa omat kappaleet.

Työnantajan ja viranhaltijan velvollisuudet ja oikeudet

Muun muassa laki kunnallisesta viranhaltijasta, yhdenvertaisuuslaki, laki naisten ja miesten välisestätasa-arvosta, työturvallisuuslaki, kuntalaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, yleinen tietosuoja-asetus ja rikoslaki ohjaavat työnantajan ja viranhaltijan velvollisuuksia ja oikeuksia. Ne käydään oppaassa läpi omissa kappaleissaan.

Lisäksi viranhaltijan vastuiden rikkomiseen liittyvät sanktiot käsitellään omassa kappaleessaan.

Oppaan sisältö ja ulkoasu on päivitetty vuonna 2021.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
87 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-789-6
ISBN-numero (Pdf):
978-952-293-790-2
Julkaistu:
Painettu 6/2021 / pdf-julkaisu 2/2022
Kustantaja:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Painos:
5. uudistettu painos