På svenska

Eläkkeelle siirtyminen on yksi syy palvelussuhteen päättymiseen

Toimintatavat eri eläkemuodoissa ovat erilaisia. Myös eläkkeellä ollessa voi käydä töissä.

Vanhuuseläke

Viranhaltija tai työntekijä voi hakea vanhuuseläkettä, kun hän on saavuttanut yleisen eläkeiän. Vanhuuseläkkeen hakeminen edellyttää irtisanoutumista palvelussuhteesta.

Tällä hetkellä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti 63–68 vuoden iässä. Ennen 1.1.1955 syntyneiden yleinen vanhuuseläkeikä on 63 vuotta.

Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa yleinen eläkeikä muuttui seuraavasti:

Syntymävuosi

Yleinen vanhuuseläkeikä

1955

63 v 3 kk

1956

63 v 6 kk

1957

6 3 v 9 kk

1958

64 v

1959

64 v 3 kk

1960

64 v 6 kk

1961

64 v 9 kk

1962–1964

65 v

1965–

vahvistetaan myöhemmin

Työntekijän työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää eroamisiän, jolleivat työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen määräaikaisesta jatkamisesta.

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen johdosta myös ns. eroamisikä nousi vastaavasti:

Syntymävuosi

Eroamisikä

1957 tai sitä aikaisemmin

68 v

1958–1961

69 v

1962 tai sen jälkeen

70 v

Eroamisiästä säädetään työsopimuslain 6 luvun 1 a §:ssä. Viranhaltijaa koskeva vastaava säännös on viranhaltijalain 34 §:ssä.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa osa-aikaeläke poistui ja sen tilalle tuli osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Viranhaltija tai työtekijä voi jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, mikäli hän on

  • täyttänyt 61 vuotta
  • eikä saa mitään muuta työeläkettä.

Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta ja vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden ikäraja vahvistetaan myöhemmin.

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä saa joko 50 %:a tai 25 %:a kertyneen eläkkeen määrästä. Eläkkeen määrän saa valita itse.

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä työntekoa ei tarvitse lopettaa tai vähentää. Tämän eläkkeen voi siis saada, vaikka jatkaisi työssäkäyntiä. Mikäli viranhaltija tai työntekijä haluaa vähentää työaikaansa, on siitä sovittava erikseen työnantajan kanssa. Työnantajan on muistettava tällaisissa tapauksissa, että työntekijöitä ja viranhaltijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.

Työkyvyttömyyseläke

Täysi ja toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke päättää työsuhteen.

Tästä on määräys KVTESin VIII luvun 6 §:ssä:

Asianomainen eläkelaitoksen myönnettyä työntekijälle täyden työkyvyttömyyseläkkeen työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa

  • sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijän ehdoton oikeus sairausajan palkan saamiseen virka- ja työvapaata koskevan luvun 2, 3 tai 4 §:ssä olevien määräysten mukaan on päättynyt
  • tai tiedoksisaantikuukauden päättyessä, jos työnantaja on saanut tiedon eläkepäätöksestä tätä myöhemmin.

Viranhaltijalain 34 §:ssä (virkasuhteen päättyminen ilman irtisanomista) on virkasuhteisia koskeva määräys:

Kun viranhaltijalle on virkasuhteen perusteella myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke toistaiseksi, virkasuhde päätyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa

  • sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana viranhaltijan oikeus sairausajan palkan saamiseen on päättynyt
  • tai tiedoksisaantikuukauden päättyessä, jos työnantaja on saanut työkyvyttömyyseläkepäätöksestä tiedon tätä myöhemmin.

Täysi työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää henkilölle, jonka työkyvyn menetys on vähintään 3/5.

Osatyökyvyttömyyseläke

Eläkelaitos voi myöntää työkyvyttömyyseläkkeen osaeläkkeenä, jolloin kyseessä on osatyökyvyttömyyseläke. Tällöin työkyky on heikentynyt osittain sairauden, vian tai vamman vuoksi.

Eläkelaitos antaa osatyökyvyttömyyseläkkeestä yleensä ennakkopäätöksen, joka on voimassa pääsääntöisesti yhdeksän (9) kuukautta. Tänä aikana henkilö voi sopia työnantajansa kanssa, miten työnteko järjestetään. Työnantaja pyrkii järjestämään henkilölle osa-aikatyötä, mutta ehdotonta velvollisuutta työnantajalla ei tähän ole.

Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää henkilölle, jonka työkyvyn menetys on vähintään 2/5.

Vanhuuseläke osatyökyvyttömyyseläkkeen jälkeen

Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi sitä seuraavan kuukauden alusta, jona eläkkeensaaja täyttää ikäluokkansa alimman vanhuuseläkeiän tai sitä alemman ammatillisen eläkeiän tai eroamisiän.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuminen vanhuuseläkkeeksi ei päätä työ- tai virkasuhdetta. Työsuhde jatkuu tällaisessa tapauksessa siihen saakka, kunnes henkilö irtisanoutuu tai saavuttaa eroamisiän.

Määräaikainen kuntoutustuki

Määräaikaisella kuntoutustuella tarkoitetaan määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Määräaikainen kuntoutustuki voi olla joko täysi kuntoutustuki tai osakuntoutustuki.

Määräaikainen kuntoutustuki ei päätä palvelussuhdetta. KVTES:n V luvun 4 § 2 mom. soveltamisohjeen mukaisesti määräaikaisella kuntoutustuella ollessaan viranhaltija on virkavapaalla ja työntekijä palkattomalla työvapaalla eikä sairauslomalla, mikäli palvelussuhde jatkuu.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen muotoja ovat muun muassa työkokeilu sekä lisä- tai uudelleenkoulutus.

Ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa. Jos henkilölle on jo myönnetty määräaikainen kuntoutustuki ja hän hakee ammatillista kuntoutusta, Kevan maksama lisäetuus on kuntoutuskorotus.

Virka- tai työehtosopimusta (ks. esim. KVTES I luku 1 §) ei sovelleta henkilöön, joka tulee työkokeiluun (mahdollisesti entiseen tai vastaavaan työhön) Kevan maksaman ammatillisen kuntoutuksen aikana. Työkokeiluaikaa ei lasketa muutoinkaan työ- tai virkasuhteiseksi ajaksi. Usein henkilö on tällöin virka- tai työvapaalla (ks. kohta määräaikainen kuntoutustuki).

Eläkelaitoksen myöntämä ammatillinen kuntoutus ei päätä palvelussuhdetta.

Työuraeläke

Työuraeläke on eläkevaihtoehto, joka otettiin käyttöön vuoden 2017 eläkeuudistuksessa.

Viranhaltija tai työntekijä voi hakea työuraeläkettä, jos

  • hän on täyttänyt 63 vuotta
  • hänellä on pitkä 38 vuoden työhistoria rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä
  • hänen työkykynsä on pysyvästi heikentynyt.

Työuraeläkkeen hakemishetkellä työn on jatkuttava edelleen tai sen päättymisestä on saanut kulua enintään yksi vuosi.

Vanhuuseläkeiän saavuttanut viranhaltija tai työntekijä ei voi saada työuraeläkettä.

Työuraeläkkeessä on piirteitä sekä vanhuuseläkkeestä että työkyvyttömyyseläkkeestä.

Työuraeläke voidaan myöntää myös ennakkopäätöksellä, jonka aikana työnteko on mahdollista sopeuttaa tiettyihin rajoituksiin. Työuraeläke ei siis sellaisenaan päätä työsuhdetta, mutta käytännössä työskentely loppuu työuraeläkkeen myöntämisen jälkeen. Mahdollisista muutoksista työsuhteeseen tulee sopia työnantajan kanssa.

Työskentely eläkkeellä

Työnantaja voi palkata eläkkeellä olevan henkilön töihin. Eläkemuodosta riippuen työntekoon voi liittyä rajoituksia, jotka kannattaa selvittää Kevasta ennen työsopimuksen tekemistä.

Keva myöntää kunta-alan eläkkeet

Keva on julkisen alan eläkevakuuttaja, joka huolehtii kuntien ja hyvinvointialueiden eläkeasioista.

Keva tekee ratkaisut eläkehakemuksista, joten kaikissa käytännön kysymyksissä kannattaa kääntyä Kevan puoleen.