På svenska
Yleiskirje
13/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2007-2009

Oheisena lähetetään tiedoksi kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2007-2009 (KVTES 2007-2009) allekirjoituspöytäkirja, KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden peruspalkat 1.10.2007 lukien, KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset verrattuna voimassa olevaan KVTES:een, pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämisestä kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2008 ja 2009 (jäljempänä samapalkkaisuuspöytäkirja) sekä pöytäkirja kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevista neuvotteluista 2007.

Sopimuksen soveltamisala

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöistä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan unioni ry ja Tekniikan ja peruspalvelujen neuvottelujärjestö KTN ry ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet edellä mainitun virka- ja työehtosopimuksen sekä edellä mainitut pöytäkirjat.

Neljännen pääsopijajärjestön Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:n jäsenjärjestö Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ry hyväksyi neuvottelutulokset uudeksi kunnalliseksi yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi (KVTES 2007-2009) sekä edellä mainituiksi pöytäkirjoiksi, mutta sen toinen jäsenjärjestö Tehy ry hylkäsi työnantajan tarjouksen. Kunnallisen pääsopimuksen 17 §:n mukaan uusien virka- ja työehtosopimusten määräyksiä ei sovelleta sopimuksen ulkopuolelle jääneen järjestön ja sen alayhdistyksen jäseniin, jollei erikseen toisin sovita. Koska Super ry on hyväksynyt neuvottelutulokset, Kunnallinen työmarkkinalaitos ja sopimukseen osalliset pääsopijajärjestöt ovat pääsopimuksen 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla pääsäännöstä poiketen sopineet, että otsikossa mainittujen sopimusten määräyksiä sovelletaan myös Super ry:n ja sen alayhdistysten jäseniin. Näin ollen uutta kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta sekä otsikossa mainittuja pöytäkirjoja sovelletaan Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ry:n ja sen alayhdistysten jäseniin.

Tehy ry:n ja sen alajärjestöjen jäseniin ei toistaiseksi sovelleta uusia määräyksiä. Tehy ry:n jäseniin sovelletaan edelleen 30.9.2007 voimassa olleen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä. Vuosilomamääräykset muodostavat poikkeuksen. Koska uuden KVTES:n vuosilomamääräyksiin on tehty lähinnä vain vuosilomalain (162/2005) pakottavista säännöksistä johtuvat muutokset ja KVTES 2005-2007 voimassaolon lakattua ei enää voida soveltaa laista poikkeavia sopimusmääräyksiä, sovelletaan uusia vuosilomamääräyksiä myös Tehy ry:n jäseniin.

Kustannusvaikutus

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskorotukset ja samapalkkaisuuden edistämistoimenpideohjelma nostavat palkkakustannuksia sopimuskauden aikana keskimäärin 11,9 %. Kustannukset vaihtelevat eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta. Toisen kalleusluokan kunnissa kustannusvaikutus on keskimääräistä suurempi.

KVTES:n sopimuskorotukset nostavat palkkoja vuonna 2008 keskimäärin 5,6 % ja vuonna 2009 keskimäärin 3,3 % edellisen vuoden vuosikeskiarvoon verrattuna. Liitteenä 9 olevassa taulukossa ovat korotusajankohdat ja keskimääräiset kustannusvaikutukset sopimusalueittain.

Voimassaolo

Uudet sopimukset ovat voimassa 1.10.2007-31.1.2010.

Palkkahinnoitteluliitteet

Uuteen KVTES-sopimuskirjaan on painettu 1.3.2008 voimaan tulevat palkkahinnoitteluliitteet. Tämän yleiskirjeen liitteenä 4 ovat 1.10.2007 voimaan tulleet palkkahinnoitteluliitteiden mukaiset peruspalkat eli peruspalkat sellaisina kuin ne olivat voimassa KVTES 2005-2007 mukaisina 30.9.2007 korotettuina 1.10.2007 yleiskorotusta vastaavasti.

Liitteessä 4 on myös KVTES:n liitteessä 12 tarkoitetut hoitopaikan hinnat.

Soveltamisohjeet

Liitteiden 6 ja 7 soveltamisohjeet ovat yksimielisiä sopimukseen osallisten pääsopijajärjestöjen kanssa.

Muut sopimusalat

Eri yleiskirjeillä lähetetään tiedoksi kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2007-2009 allekirjoituspöytäkirja ja sopimusmuutokset, kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2007-2009 allekirjoituspöytäkirja ja sopimusmuutokset, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2007-2009 allekirjoituspöytäkirja ja sopimusmuutokset ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2007-2009 allekirjoituspöytäkirja ja sopimusmuutokset.

Sopimuskirjat

Painettujen sopimusten tilaamisesta lähetetään yleiskirje myöhemmin.

Informaatiotilaisuudet palkka-asiamiehille

Palkka-asiamiehille järjestetään uusia sopimuksia koskevat informaatiotilaisuudet Helsingissä Sokos Hotel Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4) maanantaina 15.10.2007 klo 10-13 ja Oulussa Hotelli-ravintola Lasaretissa (Kasarmintie 13) tiistaina 16.10.2007 klo 10-13. Näistä informaatiotilaisuuksista on tiedotettu myös erikseen. Ruotsinkieliset selostustilaisuudet pidetään Helsingissä 30.10.2007 ja Vaasassa 2.11.2007. Kuntaliiton ruotsinkielinen sihteeristö tiedottaa erikseen näiden tilaisuuksien järjestelyistä.

Pääsopimus

Pääsopimus on irtisanottu siten, että sen voimassaolo päättyy 12.3.2008. Irtisanomisesta huolimatta sen olennaisia määräyksiä sovelletaan KVTES 2007-2009 sopimuskauden loppuun asti KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 11 §:n mukaisesti.

Työtuomioistuimen tuomio 47/2007

Kunnallinen työmarkkinalaitos kiinnittää samalla kuntien ja kuntayhtymien huomiota työtuomioistuimen 1.5.2007 antamaan tuomioon, joka koskee työvuoroluettelon muuttamista perustellusta syystä.

Ratkaisussaan työtuomioistuin katsoi, että myös järjestöpuolen edustajat ovat hyväksyneet sen Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tulkinnan, että työaikaluvun 30 §:n 2 momentin soveltamisohjeessa mainittuna työvuoroluettelon muuttamiseen oikeuttavana toiminnallisena syynä voidaan pitää muun muassa asiakkaiden tai potilaiden määrässä tapahtunutta muutosta silloinkin kun siitä seuraa työn vähentyminen.

Kyseisessä oikeustapauksessa työtuomioistuin katsoi, että ainoan hoidettavan lapsen jääminen pois päiväkodista tulee kysymykseen laitoksen toiminnan kannalta välttämättömänä, työehtosopimuksessa mainittuna perusteltuna syynä työvuoroluettelon muuttamiseen. Lapsen hoidosta pois jääminen ja siitä aiheutunut työn vähyys voi oikeuttaa työnantajan yksittäisessä tilanteessa muuttamaan työvuoroluetteloa. Perustellun syyn olemassaolo harkitaan aina tapauskohtaisesti.

KVTES:ssä ei ole sovittu siitä, milloin asiasta viimeistään pitää ilmoittaa työntekijälle, mutta ilmoitus on kuitenkin tehtävä mahdollisimman pian. Työtuomioistuimen mielestä muutokset voi toteuttaa samana päivänä, kun työvuoron on ollut määrä alkaa. Kuitenkin jos syy muuttamiseen ilmenee vasta, kun työntekijä on jo tullut työvuoroon tai työvuoro on jo alkanut, muutosta ei enää yksipuolisesti voida tehdä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                 Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                 Elina Vartiainen-Hynönen

Liitteet (pdf)
1. KVTES:n keskeiset materiaaliset muutokset ja samapalkkaisuuspöytä­kirjasta johtuvat muutokset sekä työelämän kehittämisasiat
2. KVTES:n allekirjoituspöytäkirja
3. Pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämisestä kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2008 ja 2009 (samapalkkaisuuspöytäkirja)
4. KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden peruspalkat 1.10.2007 lukien ja liitteen 12 hoitopaikan hinnat
5. KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset
6. KVTES:n ja samapalkkaisuuspöytäkirjan soveltamisohjeet
7. KVTES:n vuosilomamääräysten soveltamisohjeet
8. Pöytäkirja kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevista neuvotteluista 2007 (työelämäpöytäkirja)
9. Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset sopimusaloittain