Suomeksi
Cirkulär
13/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2007–2009

Följande avtal och protokoll finns bifogade för kännedom i detta cirkulär: underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2007–2009 (AKTA 2007–2009), grundlönerna i lönesättningsbilagorna i AKTA fr.o.m. 1.10.2007, de ändrade avtalsbestämmelserna jämfört med gällande AKTA, protokollet om främjande av likalön och upprätthållande av lönernas konkurrenskraft i kommunerna och samkommunerna år 2008 och 2009 (nedan likalönsprotokollet) och protokollet om förhandlingarna om arbetslivsutveckling inom kommunsektorn 2007.

Avtalets tillämpningsområde

Tjänste- och arbetskollektivavtalet och protokollen ovan undertecknades av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Kommunfackets union rf och Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf.

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf som är medlemsorganisation i den fjärde huvudavtalsorganisationen Tjänstemännens Förhandlingsorganisation TFO godkände förhandlingsresultaten som nytt allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA 2007–2009) och de ovan nämna protokollen, men TFO:s andra medlemsorganisation, Tehy rf, förkastade arbetsgivarens bud. Enligt 17 § i det kommunala huvudavtalet tillämpas bestämmelserna i de nya kollektivavtalen inte på medlemmar i en organisation som stannat utanför avtalet eller på medlemmar i underföreningarna, om inget annat avtalas särskilt. Eftersom SuPer rf har godkänt förhandlingsresultatet har Kommunala arbetsmarknadsverket och de huvudavtalsorganisationer som ingår som parter i avtalet avvikt från huvudregeln och i enlighet med § 17 i huvudavtalet kommit överens om att bestämmelserna i de avtal som nämns i rubriken tillämpas också på medlemmar i SuPer rf och dess underföreningar. Därigenom tillämpas det nya allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och de protokoll som nämns i rubriken på medlemmarna i Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf och dess underföreningar.

De nya bestämmelserna tillämpas tillsvidare inte på medlemmarna i Tehy rf eller dess underföreningar.  På medlemmarna i Tehy rf tillämpas fortfarande bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet per 30.9.2007. Semesterbestämmelserna utgör ett undantag. Eftersom det i semesterbestämmelserna i nya AKTA i huvudsak endast har gjorts sådana ändringar som beror på tvingande bestämmelser i semesterlagen (162/2005) och man inte längre kan tillämpa avtalsbestämmelser som avviker från lagen när AKTA 2005–2007 löpt ut, tillämpas de nya semesterbestämmelserna också på Tehy rf:s medlemmar.

Kostnadseffekt

De avtalsenliga förhöjningarna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och i likalönsprogrammet höjer lönekostnaderna med i snitt 11,9 % under avtalsperioden. Kostnaderna varierar i de olika kommunerna och samkommunerna beroende på personalstrukturen. Kostnadseffekten är genomsnittligt större i kommuner i andra dyrortsklass.

De avtalsenliga förhöjningarna i AKTA höjer lönerna år 2008 med i snitt 5,6 % och år 2009 med i snitt 3,3 % jämfört med årsgenomsnittet föregående år. I tabellen i bilaga 9 finns tidpunkterna för förhöjningarna och de genomsnittliga kostnadseffekterna per avtalsområde.

Giltighetstid

De nya avtalen är i kraft 1.10.2007–31.1.2010.

Lönesättningsbilagorna

I den nya AKTA-boken ingår de lönesättningsbilagor som träder i kraft 1.3.2008.  Bilaga 4 till detta cirkulär innehåller grundlönerna i de lönesättningsbilagor som trädde i kraft 1.10.2007, alltså grundlönerna per 30.9.2007 i AKTA 2005–2007 justerade med den allmänna förhöjningen 1.10.2007.

I cirkulärbilagan ingår också de belopp per vårdplats som gäller bilaga 12 till AKTA.

Tillämpningsanvisningar

Kommunala arbetsmarknadsverket och de huvudavtalsorganisationer som ingår som parter i avtalet är överens om tillämpningsanvisningarna i bilaga 6 och 7.

Övriga avtalsområden

Kommunala arbetsmarknadsverket skickar för kännedom ytterligare cirkulär med underteckningsprotokoll och avtalsändringar för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2007–2009, det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2007–2009, det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2007–2009 och det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2007–2009.

Avtalsböckerna

Ett cirkulär om beställning av de tryckta avtalen skickas senare.

Informationsmöten för löneombud

Informationsmöten om de nya avtalen hålls för löneombuden på Sokos Hotel Presidentti (Södra Järnvägsgatan 4) i Helsingfors måndag 15.10.2007 kl. 10–13 och på Hotelli-ravintola Lasaretti (Kasarmintie 13) i Uleåborg tisdag 16.10.2007 kl. 10–13. Information om dessa möten har också getts separat. Informationsmöten på svenska ordnas i Helsingfors 30.10.2007 och i Vasa 2.11.2007. Kommunförbundets svenska sekretariat informerar separat om arrangemangen kring dessa möten.

Huvudavtalet

Pääsopimus on irtisanottu siten, että sen voimassaolo päättyy 12.3.2008. Irtisanomisesta huolimatta sen olennaisia määräyksiä sovelletaan KVTES 2007-2009 sopimuskauden loppuun asti KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 11 §:n mukaisesti.

Arbetsdomstolens dom 47/2007

Kommunala arbetsmarknadsverket vill i detta sammanhang fästa kommunernas och samkommunernas uppmärksamhet på arbetsdomstolens dom 1.5.2007 som gäller ändring i arbetsskiftsförteckning av grundad anledning.

I sitt avgörande ansåg arbetsdomstolen att också representanterna för fackorganisationerna hade godkänt Kommunala arbetsmarknadsverkets tolkning att som ett verksamhetsbetingat skäl som ger rätt till ändring i en arbetsskiftsförteckning enligt tillämpningsanvisningarna till arbetstidskapitlets § 30 mom. 2, kan anses bland annat en förändring i mängden kunder eller patienter också när följden är mindre arbete.  

Arbetsdomstolen ansåg i detta rättsfall att det faktum att det enda barn som skulle vårdas uteblev från daghemmet enligt kollektivavtalet är en sådan grundad anledning att ändra på arbetsskiftsförteckningen som är nödvändig med tanke på inrättningens verksamhet. Att ett barn uteblir från vården och den minskning av arbetet som detta innebär kan berättiga arbetsgivaren att i enskilda fall ändra arbetsskiftsförteckningen. Huruvida grundad anledning föreligger bedöms alltid från fall till fall.

AKTA säger ingenting om när en ändring i en arbetsskiftsförteckning senast ska delges den berörda arbetstagaren, men arbetstagaren ska i vilket fall som helst underrättas om ändringen så snart som möjligt. Enligt arbetsdomstolen kan ändringar genomföras samma dag som arbetsskiftet ska börja. Om skälet till en ändring framkommer först när arbetstagaren redan har kommit till arbetsskiftet eller om arbetsskiftet redan har börjat kan en ensidig ändring emellertid inte längre göras.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                      Markku Jalonen


Förhandlingschef                                 Elina Vartiainen-Hynönen

Bilagor (pdf)
1. De viktigaste materiella ändringarna i AKTA, löneändringarna enligt
likalönsprotokollet och arbetslivsutveckling
2. Underteckningsprotokollet till AKTA
3. Protokoll om främjande av likalön och upprätthållande av lönernas
konkurrenskraft i kommunerna och samkommunerna år 2008 och 2009 (likalönsprotokollet)
4. Grundlönerna i lönesättningsbilagorna i AKTA fr.o.m. 1.10.2007 och pris per vårdplats i bilaga 12
5. Ändrade avtalsbestämmelser i AKTA
6. Tillämpningsanvisningar för AKTA och likalönsprotokollet
7. Tillämpningsanvisningar för semesterbestämmelserna i AKTA
8. Protokoll om förhandlingarna om arbetslivsutveckling inom
kommunsektorn 2007 (arbetslivsprotokollet)
9. Kostnadseffekter av de avtalsenliga förhöjningarna per avtalsområde