På svenska
Uutinen

Terveydenhuollon ammattihenkilöille työvelvoite

Eduskunta on perjantaina 27.3.2020 hyväksynyt terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan työvelvoitteen.

Terveydenhuollon ammattilaiset kävelevät sairaalan käytävällä. Kuva: Luis Melendez / Unsplash.

Valtioneuvoston antama käyttöönottoasetus (VNK/2020/37) on voimassa 13.4.2020 saakka ja liittyy valmiuslain 95 § 2 momentin mukaiseen toimivallan käyttöönottoon ja lain 96–103 §:n määräysten soveltamiseen. Työvelvoite koskee vain terveydenhuoltoa.

Työvelvoitteen voimassaolo päättyi 13.5.2020 (VNK/2020/41).

Asetuksen yhteydessä julkaistussa valtioneuvoston muistiossa korostetaan maassa vallitsevaa poikkeustilaa. Koronapandemiaa verrataan vakavaan suuronnettomuuteen.

Hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti kuormittaa ennen näkemättömällä tavalla erikoissairaanhoitoa ja eritysesti raskaasta tehohoitoa. Työvelvoitteen asettamisella varaudutaan hoitohenkilökunnan altistumisille ja erilaisille poissaoloille työstä.

Työvoima turvataan ensisijaisesti vapaaehtoisilla rekrytoinneilla ja joustoilla

Ensisijaisia keinoja riittävän työvoiman varmistamiseen ovat kuitenkin vapaaehtoinen rekrytointi ja valmiuslain 93 §:n 2 momentin mukaiset joustot (mm. työaika- ja vuosilomakysymykset).

Työvelvoite koskee 18–67-vuotiaita terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Valtioneuvoston esimerkkilistauksessa mainitaan lääkärit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, ensihoitajat, laboratoriohoitajat, röntgenhoitajat, lähihoitajat ja perushoitajat, fysioterapeutit sekä tietyt terveydenhuollon tukipalvelutehtävissä toimivat (väline- ja lääkehuolto, potilaskuljetukset).

Alalla toimivien henkilöiden lisäksi työvelvoitteen piirissä voivat olla:

•    Eläkkeellä olevat alle 68-vuotiaat, jotka edelleen toimivat alalla (esim. sijaiset)
•    Lääketieteen, farmasian ja Terhikkiin merkityt terveysalan opettajat
•    Edellä mainittujen alojen opiskelijat tietyin muistiossa mainituin reunaehdoin
•    Terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä muilla aloilla toimivat
•    Henkilöt, jotka olleet poissa alalta lyhyehkön ajan (esim. työttömyyden tai perhevapaan vuoksi).

Työvelvoite on valtakunnallinen

Työvelvoite tarkoittaa työntekijöiden siirtoja julkisen sektorin sisällä (esim. kunnan perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon) ja myös esimerkiksi yksityiseltä sektorilta julkiselle sektorille.

Kyse on valtakunnallisesta työvelvoitteesta, joten työmääräys voi olla myös toiselle paikkakunnalle.

Työmääräyksen antaa TE-keskus (työvoimaviranomainen), joka myös vapauttaa työvelvoitteesta. Kyse on kaksi viikkoa kestävästä työvelvollisuussuhteesta (ei työsuhde), jossa tehdään työtä vastiketta vastaan työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Määräys voidaan uusia kerran.

Palkka ja muut palvelussuhteen edut määräytyvät kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten mukaan (KVTES, LS).

Työvelvoitetun työ- tai virkasuhde omaan työnantajaan jatkuu keskeytymättä. Työntekijällä on oikeus palata takaisin samalle työnantajalle työvelvoitteen päätyttyä. Keskeytysaikaa pidetään työhön rinnastettavana aikana (ks. kuitenkin valtioneuvoston muistion mukaiset poikkeukset, sivu 11).

TE-keskukset vastaavat prosessista

Työvelvoitetta koskeva prosessi kuuluu työvoimaviranomaiselle, eli TE-keskuksille. TE-keskus lähettää kutsun ilmoittautua työvelvolliseksi tai julkaisee kehtouksen ilmoittautua työvelvolliseksi (sähköinen järjestelmä rakenteilla).

Työmääräys annetaan terveydenhuollon tarpeisiin ja terveydenhuollon yksiköitä kuullen. Vastaanottava yksikkö hyväksyy sähköisesti ehdotetun henkilön tehtävään sopivaksi.  

KT ehdotti työ- ja tasa-arvovaliokunnalle antamassaan lausunnossa, että myös lähettävää työnantajaa tulisi kuulla, jos ei ole perusteltua syytä tästä poiketa. Valiokunta päätyi omassa lausunnossaan samaan.

Työmääräys on hallintopäätös, joka tulee voimaan valituksesta huolimatta. Päätöksen antamiseen esteenä on esimerkiksi se, että palkansaajan läsnäolo kotona on esim. lapsenhoidon takia välttämätöntä.

Muualla verkossa


Sivua on päivitetty lisäämällä sille tieto, että työvelvoite päättyi 13.5.2020. Samalla sivulle lisättiin linkki valtioneuvoston asetukseen (VNK/2020/41) sekä STM:n tiedotteeseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
soster@kt.fi