På svenska
Uutinen

Viranhaltijoiden työaikamuoto voitiin muuttaa toimistotyöajasta yleistyöajaksi ilman palkantarkistusta

Työtuomioistuin vahvisti KT:n tulkinnan siitä, että työnantaja voi muuttaa viranhaltijoiden työaikamuodon toimistotyöajasta yleistyöajaksi ilman palkantarkistusta, kun muutos ei vaikuta tehtävien vaativuuteen. KVTES:n mukaan ainoastaan tehtävien vaativuudessa tapahtuva muutos on peruste tarkistaa palkkaa.

Työtuomioistuin antoi elokuussa kolmea eri työantajaa (Vantaa, Rovaniemi ja Ylä-Savon Sote -kuntayhtymä) koskeneiden riita-asioiden päätökset. Kaikissa oli kyse siitä, olivatko työnantajat menetelleet KVTES:n palkkausluvun vastaisesti, kun ne muuttivat virkasuhteessa olevien sosiaaliohjaajien työaikamuodon toimistotyöajasta yleistyöajaksi ja maksoivat heille edelleen saman suuruista tehtäväkohtaista palkkaa kuin toimistotyöajassa.

Kantajan eli Julkisalan neuvottelujärjestö JUKOn mukaan viranhaltijoiden tehtäväkohtainen palkka oli muutosten jälkeen tosiasiassa huonontunut, vaikka se oli pysynyt euromääräisesti samana, koska heille maksettiin suhteellisesti vähemmän palkkaa työpanokseensa nähden.

Kantajan mukaan työnantajan olisi pitänyt tarkistaa tehtäväkohtainen palkka suhteessa työajan pidentymiseen.

Lisäksi kantaja vetosi muun muassa hallinto-oikeudelliseen luottamuksensuojan periaatteeseen, jonka mukaan viranhaltijoille olisi syntynyt vilpitön ja perusteltu odotus siitä, ettei heidän palkkansa huonone.

Työtehtävät eivät muuttuneet aiempaa vaativammiksi

Työtuomioistuin ratkaisi jutut KT:n kannan mukaisesti. Työnantajalla ei ollut velvollisuutta tarkistaa viranhaltijoiden kuukausipalkkaa, koska työaikamuodon muuttaminen ei vaikuttanut tehtävien vaativuuteen.

Luottamuksensuojaperiaate ei myöskään tullut sovellettavaksi, koska viranhaltijoiden kokonaiskuukausipalkat eivät pienentyneet työaikamuodon muutoksen yhteydessä.

Työtuomioistuin katsoi myös selvitetyksi, että kyseessä olevien viranhaltijoiden työaikamuodoksi oli heidän virkasuhteidensa alussa muista sosiaaliohjaajista poiketen määritelty toimistotyöaika ja että työnantajat muuttivat tämän vuoksi heidän työaikansa yhdenmukaisiksi muiden sosiaaliohjaajien kanssa.

Ratkaisua voidaan soveltaa viranhaltijoihin

Tapaukset koskivat viranhaltijoita. Viranhaltijoiden virkasuhteiden ehdot perustuvat työnantajan yksipuoliseen päätökseen.

Ratkaisu ei siten ole sellaisenaan sovellettavissa työntekijöihin, joiden työsuhteen ehdot perustuvat työsopimukseen.

Muualla verkossa