På svenska
Uutinen

Työtuomioistuin hylkäsi JUKOn kanteen tehtävien muuttumisesta olennaisesti vaativammiksi

Työtuomioistuin on 25.11.2022 antamassaan tuomiossa hylännyt kanteen, jonka JUKO oli nostanut Essotea ja KT:ta vastaan. Asia ratkesi KT:n näkemyksen mukaisesti. Työtuomioistuimen mukaan Essote ei ollut toiminut vastoin KVTES:ia, vaikka Essoten viranhaltijan palkkaa ei korotettu tehtävämuutoksen yhteydessä. Paikallisen tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän merkitys korostui ratkaisussa.

Tapauksessa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ei ollut korottanut viranhaltijansa tehtäväkohtaista palkkaa, kun viranhaltijan tehtäviä muutettiin potilasasiamiehen tehtävistä sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtäviksi.

Julkisalan neuvottelujärjestö JUKO väitti kanteessaan Essoten näin rikkoneen KVTES:n palkkausmääräysten 10 §:ä, jonka perusteella tehtäväkohtaista palkkaa on tarkistettava, mikäli tehtävien vaativuus muuttuu olennaisesti eikä palkka enää vastaa muuttuneita tehtäviä.

JUKO katsoi, että uuden tehtäväkokonaisuuden hoitaminen edellytti paljon uudenlaista osaamista viranhaltijalta. Lisäksi viranhaltijan työn vaikutuspiirin väitettiin laajentuneen muutoksen seurauksena ja työn muuttuneen aiempaa kuormittavammaksi. Muun muassa näistä syistä JUKOn kanta oli, että tehtävä oli muuttunut olennaisesti vaativammaksi ja palkkaa olisi siksi pitänyt korottaa.

KT:n ja Essoten mukaan tehtävä oli muuttunut jonkin verran vaativammaksi, mutta muutoksessa ei ollut kyse tilanteesta, jossa tehtävien vaativuus olisi muuttunut olennaisesti KVTES:n tarkoittamalla tavalla.

– Vetosimme muun muassa siihen, että vaativuuden muutosta oli arvioitu paikallisessa tehtävän vaativuuden arviointiprosessissa (TVA) asiaankuuluvalla tavalla eikä arviointi ollut osoittanut tehtävän vaativuuden nousseen korkeammalle paikalliselle TVA-tasolle. Essoten paikallinen arviointijärjestelmä ei siten ollut ohjannut korottamaan viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa, kun tehtävien vaativuuden muutosta oli arvioitu KVTES:n mukaisesti, kertoo tapausta hoitanut KT:n työmarkkinalakimies Juha Raunio.

Essote oli muuttuneita tehtäviä arvioidessaan ottanut huomioon myös JUKOn esiin nostamat, uuden tehtävän vaativuuteen vaikuttavat tekijät, kuten tehtävän edellyttämän osaamisen ja työn vaikuttavuuden. Näin ollen Essote ei ollut rikkonut palkkausmääräyksiä jättäessään vaativuuden arviointiinsa perustuen tarkistamatta viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa.

Paikallinen tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä keskeinen – ratkaisu perustuu kokonaisharkintaan

Paikallinen arviointijärjestelmä oli ollut tapauksessa KVTES:n palkkausmääräysten mukainen. Muuttuneiden tehtävien vaativuuden arviointi osoitti lisäksi uuden tehtäväkokonaisuuden olevan samalla paikallisella TVA-tasolla kuin se oli ollut ennen muutosta. Tämä viittasi selvästi siihen, että tehtävien vaativuudessa ei ollut tapahtunut olennaista muutosta.

Paikallinen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä ja tähän liittyvä kulloinenkin TVA-prosessi ovat keskeisessä roolissa mahdollista olennaista vaativuuden muutosta paikallisesti arvioitaessa.

Työnantajan on hyvä varmistaa, että omassa työyhteisössä tehtävien vaativuuden arviointi toteutetaan työ- ja virkaehtosopimusten määräysten mukaisesti. Esimerkiksi tehtävänkuvat on muistettava laatia ja pitää ajan tasalla. Kun tehtävänkuvissa tapahtuu muutoksia, on muuttuneiden tehtävien vaativuus muistettava arvioida.
 
Työtuomioistuin totesikin tuomiossaan, että paikallisen arviointijärjestelmän merkitystä ei voida sivuuttaa arvioitaessa, onko tehtävän vaativuus muuttunut olennaisesti.

Tästä huolimatta se tarkensi, että olennaisen vaativuuden muutoksen arviointi ei voi kuitenkaan perustua pelkästään paikalliseen arviointijärjestelmään, vaan asiaa tulee arvioida tapauskohtaisesti, huomioiden kulloisenkin tilanteen kokonaisuus.  

Kanne hylättiin, oikeudenkäyntikulut JUKOn maksettaviksi

Tapauksessa työtuomioistuin päätyi kokonaisharkinnassaan siihen, että Essoten ei voinut näyttää rikkoneen KVTES:n palkkausluvun 10 §:n määräystä. Myöskään KT ei ollut siten laiminlyönyt valvontavelvollisuuttaan.

JUKOn kanne tuomittiin hylättäväksi, ja se velvoitettiin korvaamaan KT:n ja Essoten oikeudenkäyntikulut. Tuomio oli yksimielinen.

–  Yhteenvetona voidaan todeta, että kantajalla on yhä korkea näyttökynnys, kun se vaatii tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista tehtävän vaativuuden olennaisen muutoksen perusteella. Tapaukset ratkaistaan kokonaisharkinnalla, jossa muun muassa paikallisen arviointijärjestelmän merkitys korostuu, tiivistää Juha Raunio.

Juha Raunio

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2143
Matkapuhelin:
+358 50 518 1491
Sähköposti:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT