Uutinen

Hyvä perehdytys takaa onnistuneen kesätyön

Moni nuori on tänä kesänä ensimmäisessä työpaikassaan. Työnantajan velvollisuutena on opastaa, kuinka työ tehdään oikein ja turvallisesti. Myös työtehtävät on suhteutettava nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn.

Perehdytyspalaverin osallistujat käyvät läpi työpaikan käytäntöjä.

Työsuojeluviranomainen on koonnut nettisivuilleen työnantajille ohjeita kesätöissä huomioon otettavista työsuojeluasioista ja työehdoista.

Yleissääntönä on, että kesätyöntekijä on tasavertainen työntekijä, johon pätevät yleiset työehdot. Lisäksi on tiettyjä erityissäännöksiä, jotka koskevat alle 18-vuotiaita työntekijöitä. 

Nuorella on oikeus saada työsuhteen keskeiset ehdot kirjallisesti, ja työnantajalla on velvollisuus kirjata ne paperille. Velvollisuus hoituu, kun tiedot löytyvät työsopimuksesta. Työnantajan on annettava työntekijälle palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Myös nuoren työsuhteen päättymistä koskevat samat säädökset kuin aikuisten. Töiden loputtua työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada työtodistus.

Alle 18-vuotiaita työntekijöitä suojellaan  erityissäännöksillä

Alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevat erityissäädökset, joiden tarkoitus on suojella nuorta työntekijää.

Työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö.

14 vuotta täyttävä voi tehdä enintään puolet loma-ajastaan kevyttä työtä, josta ei ole haittaa hänen terveydelleen, kehitykselleen tai koulunkäynnilleen.

Yötyö on alle 18-vuotiailta kielletty.

Alle 16-vuotiaalla ei saa teettää vaarallisia töitä. Nuorelle vaarallisena työnä pidetään sellaista työtä, jossa nuorta työntekijää itseään tai hänen työnsä takia muuta henkilöä saattaa uhata erityinen tapaturman tai terveyden menettämisen vaara.

16–17-vuotiaalla saa teettää sosiaali- ja terveysministeriön vaarallisten töiden esimerkkiluettelossa mainittuja töitä, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi ja siitä on tehty ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Lisäksi on määritelty erityisen haitallisia töitä, joita alle 18-vuotiaat eivät saa tehdä ollenkaan.

Muualla verkossa