På svenska
Uutinen

KHO: Kunta voitti esiopettajien palvelussuhteen ehtoja koskevan riidan

Korkein hallinto-oikeus antoi 11.2.2016 merkittävän päätöksen, jossa linjattiin kunnan toimintojen uudelleenjärjestelyn vaikusta palvelussuhteen ehtoihin, lähinnä sovellettavaan kollektiivisopimukseen.

Asiassa ratkaistiin oikeuskysymyksenä se, voitiinko koulun esiluokanopettajana toimiva viranhaltija irtisanoa taloudellis- ja tuotannollisin irtisanomisperustein ja sijoittaa lastentarhanopettajan työsopimussuhteiseen tehtävään sillä perusteella, että kunta päätti organisoida esiopetuksensa toisin. Opettajan palvelussuhteen ehdot määräytyivät muutoksen jälkeen OVTES:n sijasta KVTES:n mukaisin palvelussuhteen ehdoin.

Palvelussuhteen ehdot määräytyivät uuden työn mukaisesti

Tapauksessa kunta oli tehnyt päätöksen, jonka mukaan kunnan esiopetus siirtyisi kokonaisuudessaan päivähoidon yhteydessä järjestettäväksi 1.8.2013 lukien. Koulussa esiopetuksen tehtävissä työskennelleillä viidellä opettajalla ei ollut kelpoisuutta perusopetuksen opetustehtäviin.

Kunnalla oli kuitenkin tarjota näille henkilöille mahdollisuus työsopimussuhteisiin lastentarhanopettajan tehtäviin päivähoidossa. Koska työtehtävissä tapahtuvat muutokset perustuivat toiminnan muutokseen ja sitä kautta entisen työn loppumiseen, kunta vetosi irtisanomisperusteeseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyisivät siten uuden työn mukaisesti irtisanomisajan kuluttua umpeen. Kunta teki myös kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n mukaiset päätökset, joilla henkilöt irtisanottiin esiluokanopettajan viroista 1.8.2013 lukien ja virat lakkautettiin. Samasta ajankohdasta lukien henkilöt tekivät kunnan kanssa toistaiseksi voimassa olevat lastentarhanopettajatyötä koskevat työsopimukset.

Esiopetuksen järjestämistapa vaikuttaa palvelussuhteen ehtoihin 

Koulussa työskennelleet esiopettajat valittivat kyseisistä päätöksistä. Valituksissa vedottiin mm. siihen, että tosiasialliset työtehtävät eivät muuttuneet oleellisesti ja muutos heikensi palvelussuhteen ehtoja. Valitusten mukaan he ottivat tarjotut lastentarhanopettajan tehtävät vastaan vastoin omaa tahtoaan, koska kaupunki olisi muuten irtisanonut heidät. Hallinto-oikeus kumosi kunnan valitukset lainvastaisina.

Toisin kuin hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus totesi kunnan päätökset lainmukaisiksi. Päätöksessä todetaan, että kunnalla oli peruste virkojen lakkauttamiseen, koska henkilöille ei voitu enää tarjota heidän kelpoisuutensa mukaista työtä opetustoimessa. Hyväksytyksi tuli periaate, jonka mukaan esiopetuksen järjestämistapa vaikuttaa esiopetusta antavan opettajan palvelussuhteen ehtoihin ja muutokset järjestämistavassa vaikuttavat myös palvelussuhteen ehtoihin.

Jos esiopetusta ei järjestetä koulun toimintana, eivät palvelussuhteen ehdot voi määräytyä OVTES:n mukaan.

Riidassa oli pitkälti kyse työhön sovellettavasta kunnallisesta virka- ja työehtosopimuksesta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että se minkä kollektiivisopimuksen mukaan palvelussuhteen ehdot määräytyvät työssä tapahtuvien muutoksien myötä, ei ole ratkaistavissa hallintolainkäytön järjestyksessä.

Muualla verkossa

KHO:n päätökset