Suomeksi
Nyhet

HFD: Kommunen vann tvist om förskollärares anställningsvillkor

Högsta förvaltningsdomstolen gav 11.2.2016 ett betydelsefullt beslut som drog upp riktlinjer för hur en omorganisering av kommunens verksamheter påverkar anställningsvillkoren, främst i fråga om vilket kollektivavtal som ska tillämpas.

I målet avgjordes som rättsfråga om tjänsteinnehavare som arbetade som förskollärare i skolan kunde sägas upp av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker och omplaceras i arbetsavtalsförhållande i befattningen som barnträdgårdslärare på den grunden att kommunen beslutade organisera sin förskoleundervisning på ett annat sätt. Efter ändringen bestämdes lärarnas anställningsvillkor enligt AKTA i stället för enligt i UKTA.

Anställningsvillkoren fastställdes enligt det nya arbetet

I detta fall hade kommunen fattat ett beslut, enligt vilket kommunens förskoleundervisning i sin helhet skulle ordnas i samband med barndagvården från 1.8.2013. De fem lärare i skolan som arbetade med förskoleundervisning hade inte behörighet för undervisningsuppgifter inom den grundläggande utbildningen. 

Kommunen kunde ändå erbjuda personerna möjlighet att arbeta som barnträdgårdslärare i arbetsavtalsförhållande inom barndagvården. Eftersom ändringarna av arbetsuppgifterna berodde på ändringar i verksamheten, och därigenom på att det tidigare arbetet drogs in, hänvisade kommunen till att det fanns en grund för uppsägning. 

Anställningsvillkoren skulle således bestämmas enligt det nya arbetet efter att uppsägningstiden löpt ut. Kommunen fattade också beslut enligt 37 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, genom vilka personerna sades upp från sina tjänster som förskollärare 1.8.2013, och tjänsterna drogs in. Från samma tidpunkt ingick personerna med kommunen tills vidare gällande arbetsavtal om att arbeta som barnträdgårdslärare.

Sättet att ordna förskoleundervisning påverkar anställningsvillkoren

De förskollärare som arbetade i skolan överklagade besluten i fråga. I besvären hänvisades bland annat till att arbetsuppgifterna de facto inte ändrades väsentligt och att ändringen försämrade anställningsvillkoren. Enligt besvären tog de emot de erbjudna arbetsuppgifterna som barnträdgårdslärare mot sin egen vilja eftersom staden annars hade sagt upp dem. Förvaltningsdomstolen upphävde kommunens beslut som lagstridiga.

I motsats till förvaltningsdomstolen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att besluten var lagenliga. I beslutet sägs att kommunen hade grund för att dra in tjänsterna eftersom det inte längre var möjligt att erbjuda personerna arbete inom undervisningsväsendet i överensstämmelse med deras behörighet.  I beslutet godkändes principen att sättet att ordna förskoleundervisning påverkar förskollärarens anställningsvillkor och att också ändringar i sättet att ordna undervisningen påverkar anställningsvillkoren.

Om förskoleundervisningen inte ordnas som skolans verksamhet, kan anställningsvillkoren inte bestämmas enligt UKTA.  

Tvisten handlade till stor del om vilket kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal som skulle tillämpas på arbetet. I högsta förvaltningsdomstolens beslut konstateras att det inte i förvaltningsprocessordning kan avgöras enligt vilket kollektivavtal anställningsvillkoren ska bestämmas i samband med förändringar i arbetet.