Uutinen

Akaan opettajalomautukset olivat lainmukaisia

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi äskettäin päätöksen, jossa se totesi Akaan vuoden 2014 opettajalomautukset lainmukaisesti toteutetuiksi.

Päätöksen perustelujen mukaan kunnan talousarviopäätös, jossa oli huomioitu kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukainen viikon lomautuksen tai vapaaehtoisen henkilöstösäästökulun vaikutus kunnan talouteen oli asia, josta valtuusto oli toimivaltainen päättämään. Tällä ei ratkaistu sitovasti lomautuksen toteuttamista, laajuutta eikä järjestämistapaa, toisin kuin opettajien paikallisyhdistyksen valituksessa väitettiin

Varsinaisesti lomautuksista päätti kaupunginhallitus myöhemmin erillisellä päätöksellä.

Opetushenkilöstön lomautus suunniteltiin asianmukaisesti ja yksityiskohtaiset lomautussuunnitelmat olivat valmiina ennen lomautuspäätöstä.

Päätös linjassa aiempien päätösten kanssa

Päätös on linjassa hallintotuomioistuinten opettajien lomautuksia koskevien päätöksien kanssa.

Kunnat pystyvät toteuttamaan myös opettajien lomautukset lainmukaisesti.

Välttämättömiä henkilöstösäästöjä pyrittiin tässäkin hakemaan ensisijaisesti vapaaehtoisesti sopimusteitse, mutta lomautukset eivät olleet vältettävissä, koska sopiminen ei kaikilta osin onnistunut.

Akaan lomautuksista tehtiin myös kantelu aluehallintovirastoon.

Kanteluun antamassaan ratkaisussa aluehallintovirasto totesi, ettei sillä ole toimivaltaa keskeyttää lomautuksia eikä se ota kantaa lomautusta koskevien peruspäätösten oikeellisuuteen, jotka ratkaistaan hallintotuomioistuimessa.

Hallinnollisena ohjauksena aluehallintovirasto toteaa, että lomautuksissa tulee noudattaa opetusta koskevaa lainsäädäntöä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä. Akaa oli näin toiminutkin, kuten Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan.

Lisätietoja

Hannu Freund, neuvottelupäällikkö +358 9 771 2024, +358 50 572 6209

Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies +358 9 771 2468, +358 50 562 7140