Suomeksi

Utbildningsnivå och -område

Den kommunala personalen är yrkeskunnig och välutbildad. Största delen av de kommunalt anställda har examen på andra stadiet eller högre.

Utbildningsnivån stiger hela tiden. Två femtedelar av de kommunalt anställda har avlagt en lägre högskoleexamen. Andelen personer som har en utbildning på grundläggande nivå minskar då de äldre åldersgrupperna går i pension.

Utbildningsnivå

Utbildningsnivå och examina

Största delen har har examen på andra stadiet eller högre.

De som har avgångsbetyg från andra stadiet har en utbildning som omfattar 11–12 år. Hit hör till exempel studentexamen, 1–3-åriga yrkesexamina och yrkesinriktade grundexamina.

Den lägsta högskolenivån omfattar 2–3 års utbildning efter andra stadiet. Sådana utbildningar är till exempel tekniker-, merkonom- och närvårdarexamen, vilka inte är yrkeshögskoleexamina.

Lägre högskoleexamen förutsätter 3–4 års studier på heltid efter andra stadiet. Till lägre högskolenivå räknas till exempel yrkeshögskoleexamen och lägre högskoleexamen.

Högre högskoleexamen förutsätter i regel 5–6 års studier på heltid efter andra stadiet. Till högre högskolenivå räknas till exempel magisterexamen och läkarnas specialiseringsexamen.

En specialyrkesexamen är avsedd för personer som efter en grundutbildning har utvecklat sin yrkesskicklighet. En sådan examen visar att man behärskar de mest krävande arbetsuppgifterna i branschen. Förutsättningen för en specialyrkesexamen är en gedigen arbetserfarenhet inom branschen.

Examen på forskarutbildningsnivå förutsätter att man skriver ett självständigt och publicerbart forskningsarbete eller en doktorsavhandling. Dessa examina är vetenskapliga licentiat- och doktorsexamina.

Utbildningsområde

Det vanligaste utbildningsområdet bland de anställda inom kommunsektorn har redan länge varit utbildning inom social- och hälsovård. Indelningen i utbildningsområden har gjorts enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering 2016.

 

% av personalen

Hälso- och välfärdssektorn

46,3

Pedagogiska sektorn

10,2

Servicesektorn

8,8

Handel, förvaltning och juridik

7,2

Humanistiska området och konstområdet 

6,2

Tekniska sektorn

6,0

 Annat eller okänt utbildningsområde   5,4  

Samhällsvetenskaper

3,4

Naturvetenskaper

2,1

Allmänbildande utbildning

1,9

 Jord- och skogsbrukssektorn   1,6   
 Databehandling och telekommunikation  (ICT) 1,1   

Totalt

100,0

 

Arbetsmarknadsutredningar

E-post:
tutkimus@kt.fi