Suomeksi

Avtalsområdena

Kommunerna och samkommunerna hade totalt cirka 434 000 anställda i oktober 2021. Flest anställda arbetade inom social- och hälsovårdssektorn.

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) är det största avtalsområdet i kommunsektorn och omfattar omkring 180 000 anställda. 
Till de största yrkesgrupperna hör sjukskötare, närvårdare, handledare, hälsovårdare, avdelningssekreterare, socialarbetare och anstaltsvårdare.

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn AKTA omfattar omkring 125 000 löntagare. De största yrkesgrupperna i avtalet är barnskötare inom småbarnspedagogiken, skolgångshandledare, barnskötare, byråsekreterare, anstaltsvårdare, familjedagvårdare, matservicearbetare, städare, lantbruksavbytare, skolgångsbiträden och biblioteksfunktionärer.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA gäller 82 200 lärare. Merparten, dvs. 47 100, arbetar i grundskolor. I gymnasierna arbetar 6 400 och inom småbarnspedagogiken 16 700 lärare.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS gäller totalt 24 000 tjänsteinnehavare och arbetstagare. Den största yrkesgruppen inom detta avtal är de anställda inom brand- och räddningsväsendet. Övriga yrkesgrupper är bl.a. fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer.

Arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA gäller totalt 4 700 arbetstagare. Timavlöning tillämpas bl.a. inom gatuunderhåll och renhållning, park- och trädgårdsarbeten samt olika slags byggnads- och installationsarbeten.

Tjänstekollektivavtalet för läkare LÄKTA gäller 17 700 läkare som arbetar för kommuner eller samkommuner. Av dessa läkare arbetar 10 400 på sjukhus och 4 200 vid hälsocentraler. Totalt 2 600 läkare arbetar som tandläkare och omkring 500 som veterinärer.

Tjänste- och arbetskollektivavtalen för kommunsektorns musiker gäller musiker och kapellmästare som arbetar vid stadsorkestrar.  Avtalen gäller omkring 700 tjänsteinnehavare och arbetstagare vid stadsorkestrarna i Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Lojo, S:t Michel, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Vasa.

Arbetskollektivavtalet för kommunsektorns skådespelare gäller skådespelare som arbetar vid stadsteatrar. Cirka 120 skådespelare omfattas av avtalet. Det finns nio kommunala teatrar som tillämpar detta avtal: Imatra, Jyväskylä, Kajana, Kemi, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Vasa och Wasa Teater / Österbottens regionteater.

Personalen efter avtalsområde

 

Anställda som omfattas av UKTA

Työmarkkinatutkimus

E-post:
tutkimus@kt.fi