Kommunen som arbetsgivare

Kommunerna och samkommunerna hade 422 000 anställda i oktober 2019. Dessutom hade cirka 28 000 personer oavlönad arbets- eller tjänstledighet. Uppgifterna omfattar inte timlärare i bisyssla.

Löntagarna inom olika arbetsmarknadssektorer

De tio största kommunala arbetsgivarna efter personalmängd

Kommunerna och samkommunerna har under 2000-talet blivit allt större arbetsgivare. Oftast har kommunerna 100–499 anställda. Sett till personalstyrkan är samkommunerna mindre arbetsgivare. En tredjedel av dem har färre än hundra anställda.

Den allra största kommunala arbetsgivaren är Helsingfors stad, bland samkommunerna är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt störst.

De tio största kommunala arbetsgivarna efter personalmängd 2019

Arbetsgivare
 

antal

 

Helsingfors

33 566

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

24 239

Esbo

13 185

Tammerfors

13 049

Åbo

10 748

Uleåborg

10 719

Vanda

9 963

Jyväskylä

7 864

Skn för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

7 762

Birkalands sjukvårdsdistrikt

7 274

 

Uppsägningar av ekonomiska orsaker och produktionorsaker i kommunsektorn

Kommunsektorn vill hålla kvar sin fast anställda personal. Uppsägningar är ovanliga i kommunsektorn. Mest uppsägningar vidtogs under recessionen i början av 1990-talet. Därefter har antalet uppsägningar varierat från några tiotal till några hundra per år.

* Prognos

Permitteringar i kommunsektorn

Också permitteringar är ovanliga i kommunsektorn. För det mesta använder kommunerna och samkommunerna andra sparåtgärder än permittering och uppsägning av personal. Kommunerna och samkommunerna tar till permitteringar nästan bara då arbetsgivaren och de anställda inte genom lokala avtal lyckats komma överens om andra åtgärder för att anpassa ekonomin. Ett undantag var permitteringarna under recessionsåren i början av 1990-talet.

* Prognos

Pensionsavgångar

Över hälften av de kommunalt anställda går i pension inom 20 år. Enligt Kevas pensionsprognos går cirka 60 procent av de anställda i pension under åren 2020–24. Mellan åren 2017 och 2021 går mindre än en femtedel i pension. I siffrorna ingår ålders-, invalid- och delinvalidpension. Procenttalen beskriver de nuvarande anställdas förväntade pensionsavgång.

Pensionsavgången varierar mellan olika landskap. Minst är den i Nyland. Skillnaderna beror på personalens åldersstruktur.
 

Pensionsavgångar 2020-2024
Förklaring för pensionavgång år 2020-2024
Pensionsavgångar år 2020-2039

 

Förklaring för pensionavgång år 2020-2039