Suomeksi

Kommunen som arbetsgivare

Kommunerna och samkommunerna hade 444 000 anställda i oktober 2022. Dessutom hade cirka 27 600 personer oavlönad arbets- eller tjänstledighet. Uppgifterna omfattar inte timlärare i bisyssla. Omkring en femtedel av löntagarna i Finland arbetar i kommunsektorn.

De tio största kommunala arbetsgivarna efter personalmängd

Kommunerna och samkommunerna har under 2000-talet blivit allt större arbetsgivare. Oftast har kommunerna 100–499 anställda. Sett till personalstyrkan är samkommunerna mindre arbetsgivare. Omkring en fjärdedel av dem har färre än hundra anställda.

Den allra största kommunala arbetsgivaren är Helsingfors stad, bland samkommunerna är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt störst.

De tio största kommunala arbetsgivarna efter personalmängd 2021

Arbetsgivare

antal

Helsingfors

35 634

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

27 091

Esbo

15 934

Tammerfors

14 713

Åbo

12 382

Uleåborg

11 525

Vanda

11 156

Jyväskylä

9 222

Skn för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

8 643

Birkalands sjukvårdsdistrikt

8 078

Uppsägningar av ekonomiska orsaker och produktionorsaker i kommunsektorn

Kommunsektorn vill hålla kvar sin fast anställda personal. Uppsägningar är ovanliga i kommunsektorn. Mest uppsägningar vidtogs under recessionen i början av 1990-talet. Därefter har antalet uppsägningar varierat från några tiotal till några hundra per år.

* Prognos

Permitteringar i kommunsektorn

Också permitteringar är ovanliga i kommunsektorn. För det mesta använder kommunerna och samkommunerna andra sparåtgärder än permittering och uppsägning av personal. Kommunerna och samkommunerna tar till permitteringar nästan bara då arbetsgivaren och de anställda inte genom lokala avtal lyckats komma överens om andra åtgärder för att anpassa ekonomin. Ett undantag var permitteringarna under recessionsåren i början av 1990-talet.

* Prognos

Pensionsavgångar

Över hälften av de kommunalt anställda går i pension inom 20 år. Enligt Kevas pensionsprognos går cirka 54 procent av de anställda i pension under åren 2024–2045. Mellan åren 2024 och 2028 går mindre än en femtedel i pension. I siffrorna ingår ålders-, invalid- och delinvalidpension. Procenttalen beskriver de nuvarande anställdas förväntade pensionsavgång.

Pensionsavgången varierar mellan olika landskap. Minst är den i Nyland. Skillnaderna beror på personalens åldersstruktur

Pensionavgångar 2024–2028

Pensionavgångar 2024–2043

 

Pensionavgångar 2024–2028 (%)

 

Södra Karelen

18,7

Egentliga Tavastland

18,4

Kymmenedalen

19,4

Päijänne-Tavastland

18.1

Egentliga Finland

16,9

Nyland

15,5

Södra Österbotten

18,4

Mellersta Finland

18,0

Birkaland

16.6

Österbotten

17,2

Satakunta

18,8

Södra Savolax

20,1

Kajanaland

20,0

Mellersta Österbotten

16,5

Lappland

20,7

Norra Karelen

19,6

Norra Österbotten

17,2

Norra Savolax

19,0

Pensionavgångar 2024–2043 (%)

 

Södra Karelen

58,2

Egentliga Tavastland

56,4

Kymmenedalen

59,1

Päijänne-Tavastland

57,8

Egentliga Finland

54,2

Nyland

51,0

Södra Österbotten

55,3

Mellersta Finland

55,5

Birkaland

53,9

Österbotten

54,3

Satakunta

57.8

Södra Savolax

58,4

Kajanaland

57.8

Mellersta Österbotten

53,1

Lappland

57,1

Norra Karelen

57,2

Norra Österbotten

54,7

Norra Savolax

56,3