Suomeksi

Yrken i kommunsektorn

I kommunsektorn finns det ungefär 8 000 yrkesbeteckningar som baserar sig på Kevas yrkesbeteckningskoder. Kevas register innehåller sammanlagt cirka 21 000 yrkesbeteckningar. Yrkesbeteckningarna har också indelats i yrkesgrupper enligt den internationella ISCO-klassificeringen, vilket gör det möjligt att se på yrkena inom olika sektorer på ett lite mer allmänt plan och på ett enhetligare sätt.

Personalen per yrkesgrupp

Nedan beskrivs den kommunala personalen enligt yrkesgrupp och yrkesbeteckning. För yrkesbeteckningarnas del presenteras de största grupperna och förändringar i beteckningarna.

Personalen per yrkesgrupp 2021

Yrkesgrupp

Antal

%-andel

Direktörer och högre tjänsteinnehavare

8 000

2

Specialsakkunniga

143 000

33

Sakkunniga

114 000

26

Kontors- och kundservicepersonal

14 000

3

Service, försäljnings- och vårdpersonal

117 000

27

Övrig personal

36 000

8

Ingen uppgift

1 000

0

Sammanlagt

434 000

100

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2021.

Till direktörer och högre tjänsteinnehavare hör utöver kommunernas och samkommunernas högsta ledning också bland annat rektorer och dagvårdsföreståndare.

Till de specialsakkunniga hör främst lärare, läkare, barnträdgårdslärare och socialarbetare.

Den största enskilda yrkesgruppen inom kommunsektorn, sjukskötarna, räknas som sakkunniga.

Till kontors- och kundservicepersonalen hör utöver den egentliga kontorspersonalen också till exempel kontorsvaktmästare.

Som service-, försäljnings- och vårdpersonal räknas bland annat närvårdare, barnskötare, hemservicepersonal och elevassistenter (skolgångsbiträden).

Till övrig personal hör exempelvis städare, kökspersonal och lantbruksavbytare.

De vanligaste yrkesbeteckningarna

De vanligaste yrkesbeteckningarna 2020

Yrkesbeteckning

Antal

Sjukskötare

45 400

Närvårdare

38 700

Lärare inom småbarnspedagogik

14 900

Barnskötare inom småbarnspedagogik

14 100

Skolgångshandledare/-biträde/ elevassistent

9 000

Lokalvårdare

7 900

Klasslärare

7 600

Klasslärare in grundskolan

7 300

Timlärare i huvudsyssla

6 900

Handledare

6 300

Lektor

5 700

Timlärare

5 500

Hälsovårdare

5 200

Avdelningssekreterare

4 500

Lektor in grunskolan

4 400

Barnskötare

4 400

Socialarbetare

4 300

Vårdare

4 300

Byråsekreterare

4 000

Primärskötare

3 500

Fysioterapeut

3 400

Socialhandledare

3 300

Hälsocetralläkare

3 200

Specialläkare

3 200

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2020.

Ändringar i yrkesbeteckningar

När arbetsuppgifterna ändras tas nya yrkesbeteckningar i bruk och gamla slopas. Vissa ändringar i yrkesbeteckningarna beror på att examensbeteckningarna ändrats.

Till exempel har närvårdarexamen ersatt den tidigare primärskötarexamen som gav kompetens för främst grundläggande vård och sjukvårdsuppgifter.  Den nuvarande närvårdarutbildningen ger möjlighet till att arbeta med mycket varierande uppgifter inom social- och hälsovården.

Under de senaste åren har yrkesbeteckningen elevassistent i allt högre grad börjat användas i stället för skolgångsbiträde.

Yrkesbeteckningar som ökat mest till antalet år 2020

Statistiken baserar sig på motsvarande finska yrkesbeteckningar.

 

Antal 2019

Antal 2020

Förändring

Barnskötare inom småbarnspedagogik 

12 714

16 361

3 647

Lärare inom småbarnspedagogik

11 410

14 892

3 482

Närvårdare

37 377

38 703

1 326

Sjukskötare

44 153

45 359

1 206

Handledare

5 377

6 298

921

Skolgångshandledare

8 438

9 009

571

Lektor

5 161

5 717

556

Timlärare (i huvudsyssla)

6 552

6 873

321

Socialhandledare

3 043

3 300

257

Klasslärare inom grundläggande utbildning

2 418

2 596

178

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2020.

Yrkesbeteckningar som ökat mest proportionellt sett år 2020

Statistiken baserar sig på motsvarande finska yrkesbeteckningar.

 

Antal 2019

Antal 2020

Förändring

Lärare inom småbarnspedagogik-vice föreståndare

0

84

84

Anställd inom mat- och städtjänster

0

37

37

Teknisk expert

0

35

35

Barnskötare inom specialsmåbarnspedagogik

8

42

34

Sakkunnig sjukskötare

41

117

76

Konstfostrare

21

53

32

Skolcoach

12

30

18

Utbildningshandledare

13

30

17

Handledare inom småbarnspedagogik

49

105

56

Kommunikationssakkunnig

70

128

58

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2020.

Yrkesbeteckningar som minskat mest till antalet år 2020

Statistiken baserar sig på motsvarande finska yrkesbeteckningar.

 

Antal 2019

Antal 2020

Förändring

Barnskötare

7 291

4 370

– 2 921

Barnträdgårdslärare 

3 558

1 186

– 2 372

Handledare nivå 1

534

 1

– 533

Familjedagvårdare

3 474

3 015

– 459

Primärskötare

3 901

3 484

– 417

Anstaltsvårdare

8 314

7 909

– 405

Byråsekreterare

4 282

4 007

– 275

Daghemslärare

225

9

– 216

Dagvårdare

629

450

– 179

Vårdare (vid en institution för personer med intellektuell funktionsnedsättning)

191

51

– 140

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2020.

Yrkesbeteckningar som minskat mest proportionellt sett år 2020

Statistiken baserar sig på motsvarande finska yrkesbeteckningar.

 

Antal 2019

Antal 2020

Förändring

Handledare nivå 3

35

0

– 35

Handledare nivå 2

90

0

– 90

Handledare nivå 1

534

1

– 533

Daghemslärare

225

9

– 216

Barnträdgårdslärare-vice föreståndare

81

4

– 77

Provtagare

38

2

– 36

Vårdare (barn- och ungdomsvårdsanstalter)

74

4

– 70

Assistent inom fostran och undervisning

32

3

– 29

Säsongsarbetare

99

20

– 79

Anställd inom kommunalteknik, fullt yrkeskunnig

48

12

– 36

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2020.