Suomeksi

Yrken i kommunsektorn

I kommunsektorn finns det ungefär 8 000 yrkesbeteckningar som baserar sig på Kevas yrkesbeteckningskoder. Kevas register innehåller sammanlagt cirka 21 000 yrkesbeteckningar. Yrkesbeteckningarna har också indelats i yrkesgrupper enligt den internationella ISCO-klassificeringen, vilket gör det möjligt att se på yrkena inom olika sektorer på ett lite mer allmänt plan och på ett enhetligare sätt.

Personalen per yrkesgrupp

Nedan beskrivs den kommunala personalen enligt yrkesgrupp och yrkesbeteckning. För yrkesbeteckningarnas del presenteras de största grupperna och förändringar i beteckningarna.

Personalen per yrkesgrupp 2021

Yrkesgrupp

Antal

%-andel

Direktörer och högre tjänsteinnehavare

8 000

2

Specialsakkunniga

143 000

33

Sakkunniga

114 000

26

Kontors- och kundservicepersonal

14 000

3

Service, försäljnings- och vårdpersonal

117 000

27

Övrig personal

36 000

8

Ingen uppgift

2 000

0

Sammanlagt

434 000

100

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2021.

Till direktörer och högre tjänsteinnehavare hör utöver kommunernas och samkommunernas högsta ledning också bland annat rektorer och dagvårdsföreståndare.

Till de specialsakkunniga hör främst lärare, läkare, barnträdgårdslärare och socialarbetare.

Den största enskilda yrkesgruppen inom kommunsektorn, sjukskötarna, räknas som sakkunniga.

Till kontors- och kundservicepersonalen hör utöver den egentliga kontorspersonalen också till exempel kontorsvaktmästare.

Som service-, försäljnings- och vårdpersonal räknas bland annat närvårdare, barnskötare, hemservicepersonal och elevassistenter (skolgångsbiträden).

Till övrig personal hör exempelvis städare, kökspersonal och lantbruksavbytare.

De vanligaste yrkesbeteckningarna

De vanligaste yrkesbeteckningarna 2021

Yrkesbeteckning


Antal


Sjukskötare

45 400

Närvårdare

39 800

Barnskötare inom småbarnspedagogik

17 800

Lärare inom småbarnspedagogik

15 900

Skolgångshandledare/-biträde/ elevassistent

9 800

Lokalvårdare

7 900

Klasslärare

7 800

Timlärare i huvudsyssla

7 400

Klasslärare in grundskolan

7 400

Handledare

6 600

Lektor

5 700

Timlärare

5 400

Hälsovårdare

5 200

Avdelningssekreterare

4 500

Socialarbetare

4 400

Lektor in grunskolan

4 400

Vårdare

4 200

Barnskötare

4 100

Byråsekreterare

3 800

Socialhandledare

3 600

Fysioterapeut

3 500

Hälsocetralläkare

3 400

Specialläkare

3 300

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2021.

Ändringar i yrkesbeteckningar

När arbetsuppgifterna ändras tas nya yrkesbeteckningar i bruk och gamla slopas. Vissa ändringar i yrkesbeteckningarna beror på att examensbeteckningarna ändrats.

Till exempel har närvårdarexamen ersatt den tidigare primärskötarexamen som gav kompetens för främst grundläggande vård och sjukvårdsuppgifter.  Den nuvarande närvårdarutbildningen ger möjlighet till att arbeta med mycket varierande uppgifter inom social- och hälsovården.

Under de senaste åren har yrkesbeteckningen elevassistent i allt högre grad börjat användas i stället för skolgångsbiträde.

Yrkesbeteckningar som ökat mest till antalet år 2021

Statistiken baserar sig på finska yrkesbeteckningar. Den svenska översättningen är därför bara riktgivande.

 

Antal 2020

Antal 2021

Förändring

Barnskötare inom småbarnspedagogik 

17 794

16 361

1 433

Närvårdare

39 820

38 703

1 117

Lärare inom småbarnspedagogik

15 941

14 892

 1 049

Skolgångshandledare (koulunkäynninohjaaja)

9 841

9 009

832

Timlärare (i huvudsyssla)

7 367

6 873

494

Omsorgsassistent

 764

388

376

Handledare

6 639

6 298

341

Socialhandledare

3 619

3 300

319

Skolgångshandledare (koulunkäynnin ohjaaja)

658

375

283

Projektarbetare

611

402

209

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2021.

Yrkesbeteckningar som ökat mest proportionellt sett år 2021

Statistiken baserar sig på finska yrkesbeteckningar. Den svenska översättningen är därför bara riktgivande.

 

Antal 2020

Antal 2021

Förändring

Barnskötare inom specialsmåbarnspedagogik

43

0

43

Hemvårdschef

73

0

73

Specialist på medicinsk utrustning

42

0

42

Servicechef

32

0

32

Teamledare

31

0

31

Verksamhetsledare

47

0

47

Socialhandledare inom barnskyddet

37

1

36

Studerande med läroavtal/närvårdare

68

6

62

Flerspråkig handledare

69

12

57

Skolungdomsarbetare

46

9

37

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2021.

Yrkesbeteckningar som minskat mest till antalet år 2021

Statistiken baserar sig på finska yrkesbeteckningar. Den svenska översättningen är därför bara riktgivande.

 

Antal 2020

Antal 2021

Förändring

Barnträdgårdslärare

1 186

699

–487

Primärskötare

3 484

3 094

–390

Dagvårdare

450

 62

–388

Familjedagvårdare

3 015

2 661

–354

Skolgångsbiträde

2 130

1 784

–346

Barnskötare

4 370

4 087

–283

Mångservicearbetare

258

79

–179

Byråsekreterare

4 007

3 835

–172

Textbehandlare

580

430

–150

Timlärare

5 518

5 374

–144

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2021.

Yrkesbeteckningar som minskat mest proportionellt sett år 2021

Statistiken baserar sig på finska yrkesbeteckningar. Den svenska översättningen är därför bara riktgivande.

 

Antal 2020

Antal 2021

Förändring

Specialbarnledare

38

0

–38

Metroförare

157

0

–157

Spårarbetare

33

0

–33

Spårvagnsförare

387

0

–387

Vagnreparatör, äldre

69

0

–69

Lärare vid vuxenutbildningscenter

58

1

–57

Dagvårdare

450

62

–388

Rengöringsarbetare

115

20

–95

Hemvårdsledare

120

31

–89

Mångservicearbetare

258

79

–179

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2021.