Yrken i kommunsektorn

I kommunsektorn finns det ungefär 7 500 yrkesbeteckningar som baserar sig på Kevas yrkesbeteckningskoder. Kevas register innehåller sammanlagt 15 000 yrkesbeteckningar. Yrkesbeteckningarna har också indelats i yrkesgrupper enligt den internationella ISCO-klassificeringen, vilket gör det möjligt att se på yrkena inom olika sektorer på ett lite mer allmänt plan och på ett enhetligare sätt.

Personalen per yrkesgrupp

Nedan beskrivs den kommunala personalen enligt yrkesgrupp och yrkesbeteckning. För yrkesbeteckningarnas del presenteras de största grupperna och förändringar i beteckningarna.

Personalen per yrkesgrupp 2019

Yrkesgrupp

Antal

%-andel

Direktörer och högre tjänsteinnehavare

8 000

2

Specialsakkunniga

132 000

31

Sakkunniga

110 000

26

Kontors- och kundservicepersonal

15 000

4

Service, försäljnings- och vårdpersonal

114 000

27

Övrig personal

39 000

9

Ingen uppgift 4 000 1

Sammanlagt

422 000

100

Till direktörer och högre tjänsteinnehavare hör utöver kommunernas och samkommunernas högsta ledning också bland annat rektorer och dagvårdsföreståndare.

Till de specialsakkunniga hör främst lärare, läkare, barnträdgårdslärare och socialarbetare.

Den största enskilda yrkesgruppen inom kommunsektorn, sjukskötarna, räknas som sakkunniga.

Till kontors- och kundservicepersonalen hör utöver den egentliga kontorspersonalen också till exempel kontorsvaktmästare.

Som service-, försäljnings- och vårdpersonal räknas bland annat närvårdare, barnskötare, hemservicepersonal och elevassistenter (skolgångsbiträden).

Till övrig personal hör exempelvis städare, kökspersonal och lantbruksavbytare.

De vanligaste yrkesbeteckningarna

De vanligaste yrkesbeteckningarna 2018

Yrkesbeteckning

 

Antal

 

Sjukskötare

43 400

Närvårdare

37 300

Barnskötare

16 400

Barnträdgårdslärare

12 200

Klasslärare 

7 400

Skolgångshandledare/-biträde/ elevassistent

7 400

Lokalvårdare

5 700

Hälsovårdare

5 200

Byråsekreterare

4 700

Lektor i grundskolan

4 600

Familjedagvårdare

3 800

Socialarbetare

3 600

Fysioterapeut

3 200

Hälsocentralläkare

3 200

Specialläkare/specialistläkare

3 100

Tandskötare

3 100

ST-läkare

2 700

Städare

2 500

Landtbruksavbytare

2 400

Brandman

2 400

Ändringar i yrkesbeteckningar

När arbetsuppgifterna ändras tas nya yrkesbeteckningar i bruk och gamla slopas. Vissa ändringar i yrkesbeteckningarna beror på att examensbeteckningarna ändrats.

Till exempel har närvårdarexamen ersatt den tidigare primärskötarexamen som gav kompetens för främst grundläggande vård och sjukvårdsuppgifter.  Den nuvarande närvårdarutbildningen ger möjlighet till att arbeta med mycket varierande uppgifter inom social- och hälsovården.

Under de senaste åren har yrkesbeteckningen elevassistent i allt högre grad börjat användas i stället för skolgångsbiträde.

Yrkesbeteckningar som ökat mest till antalet år 2018

Statistiken baserar sig på motsvarande finska yrkesbeteckningar.

 

antal
2018

antal
2017

förändring

Lärare inom småbarnspedagogik
 

1 792

13

1 779

Barnskötare inom småbarnspedagogik

1 660

9

1 651

Närvårdare

37 331

 

35 687

1 644

Skolgångshandledare

7 662

7 043

619

Timlärare i huvudsyssla
 

6 012

 5 493

519

Sjukskötare

43 433

42 942

491

Skötare inom småbarnspedagogik

431

0

431

Socialhandledare

2 835

2 600

235

Enhetsdirektör

343

130

213

Boendehandledare
 

 399

 214

185

Yrkesbeteckningar som ökat mest proportionellt sett år 2018

Statistiken baserar sig på motsvarande finska yrkesbeteckningar.

 

antal
2018

antal
2017

förändring

Handledare inom arbets- och dagverksamhet

35

0

35

Sjukskötare-laboratorieskötare
 

47

0

47

Skötare inom småbarnspedagogik

431

0

431

Barnskötare inom småbarnspedagogik
 

1 660

9

1 651

Lärare inom småbarnspedagogik

1 792

13

1 779

Handledare inom barnskyddet
 

26

4

22

Dataskyddsombud

26

7

19

Kommunikationssakkunning

37

10

27

Administrativ assistent
 

55

20

35

Enhetsdirektör

343

130

213

Yrkesbeteckningar som minskat mest till antalet år 2018

Statistiken baserar sig på motsvarande finska yrkesbeteckningar.

 

antal
2018

antal
2017

förändring

Barnträdgårdslärare

12 151

13 505

– 1 354

Skötare/vårdare

4 400

5 542

– 1 142

Barnskötare

16 400

17 361

– 961

Primärskötare

4 409

5 102

– 693

Familjedagvårdare
 

3 886

 4 444

– 558

Dagvårdare

1 540

2 057

– 517

Lokalvårdare
 

8 500

8 842

– 342

Lektor

5 255

5 492

– 237

Matservicearbetare/
bespisningsarbetare

2 622

2 825

– 203

Lärare vid vuxenutbildningscenter
 

225   

 426

– 201

Yrkesbeteckningar som minskat mest proportionellt sett år 2018

Statistiken baserar sig på motsvarande finska yrkesbeteckningar.

 

antal
2018

antal
2017

förändring
 

Daghemslärare

0

81

– 81

Handledare vid familjecentral

0

21

– 21

Vuxenutbildningschef

2

21

– 19

Verkstadspraktikant

17

67

– 50

Sjukhusläkare
 

6

21

– 15

Socialpedagog
 

9

26

– 17

Serviceanställd

12

32

– 20

Konstnär

12

31

– 19

Barnskötare
 

32

81

– 49

Djurskötare

28

63

– 35