Yrken i kommunsektorn

I kommunsektorn finns det ungefär 7 500 yrkesbeteckningar som baserar sig på Kevas yrkesbeteckningskoder. Kevas register innehåller sammanlagt 15 000 yrkesbeteckningar. Yrkesbeteckningarna har också indelats i yrkesgrupper enligt den internationella ISCO-klassificeringen, vilket gör det möjligt att se på yrkena inom olika sektorer på ett lite mer allmänt plan och på ett enhetligare sätt.

Personalen per yrkesgrupp

Nedan beskrivs den kommunala personalen enligt yrkesgrupp och yrkesbeteckning. För yrkesbeteckningarnas del presenteras de största grupperna och förändringar i beteckningarna.

Personalen per yrkesgrupp 2019

Yrkesgrupp

Antal

%-andel

Direktörer och högre tjänsteinnehavare

8 000

2

Specialsakkunniga

132 000

31

Sakkunniga

110 000

26

Kontors- och kundservicepersonal

15 000

4

Service, försäljnings- och vårdpersonal

114 000

27

Övrig personal

39 000

9

Ingen uppgift 4 000 1

Sammanlagt

422 000

100

Till direktörer och högre tjänsteinnehavare hör utöver kommunernas och samkommunernas högsta ledning också bland annat rektorer och dagvårdsföreståndare.

Till de specialsakkunniga hör främst lärare, läkare, barnträdgårdslärare och socialarbetare.

Den största enskilda yrkesgruppen inom kommunsektorn, sjukskötarna, räknas som sakkunniga.

Till kontors- och kundservicepersonalen hör utöver den egentliga kontorspersonalen också till exempel kontorsvaktmästare.

Som service-, försäljnings- och vårdpersonal räknas bland annat närvårdare, barnskötare, hemservicepersonal och elevassistenter (skolgångsbiträden).

Till övrig personal hör exempelvis städare, kökspersonal och lantbruksavbytare.

De vanligaste yrkesbeteckningarna

De vanligaste yrkesbeteckningarna 2019

Yrkesbeteckning

 

Antal

 

Sjukskötare

44 200

Närvårdare

37 400

Lärare inom småbarnspedagogik

11 400

Barnskötare inom småbarnspedagogik

11 300

Skolgångshandledare/-biträde/ elevassistent

8 400

Lokalvårdare

7 800

Klasslärare

7 700

Barnskötare

7 300

Klasslärare i grundskolan

7 200

Timlärare i huvudssyssla

6 600

Handledare

5 400

Timlärare

5 400

Lektor

5 200

Hälsovårdare

5 200

Avdelningssekreterare

4 500

Lektor i grundskolan
 

4 400

Byråsekreterare

4 300

Vårdare

4 200

Socialarbetare

4 000

Primärskötare

3 900

Barnträdgårs lärare 3 600
Familjedagvårdare 3 400

Ändringar i yrkesbeteckningar

När arbetsuppgifterna ändras tas nya yrkesbeteckningar i bruk och gamla slopas. Vissa ändringar i yrkesbeteckningarna beror på att examensbeteckningarna ändrats.

Till exempel har närvårdarexamen ersatt den tidigare primärskötarexamen som gav kompetens för främst grundläggande vård och sjukvårdsuppgifter.  Den nuvarande närvårdarutbildningen ger möjlighet till att arbeta med mycket varierande uppgifter inom social- och hälsovården.

Under de senaste åren har yrkesbeteckningen elevassistent i allt högre grad börjat användas i stället för skolgångsbiträde.

Yrkesbeteckningar som ökat mest till antalet år 2019

Statistiken baserar sig på motsvarande finska yrkesbeteckningar.

 

antal
2018

antal
2019

förändring

Barnskötare inom småbarnspedagogik 

1 660

12 714

11 054

Lärare inom småbarnspedagogik

1 792

11 410

9 618

Skolgångshandledare

7 662

 

8 667

1 005

Sjukskötare

43 433

44 153

720

Lärare

919

1 515

596

Speciallärare inom småbarnspedagogik 

459

1 001

542

Timlärare i huvudsyssla

6 012

6 552

540

Lektor (lärare)

0

296

296

klasslärare 

7 419

7 659

240

Socialhandledare
 

 2 835

 3 043

208

Yrkesbeteckningar som ökat mest proportionellt sett år 2019

Statistiken baserar sig på motsvarande finska yrkesbeteckningar.

 

antal
2018

antal
2019

förändring

Lektor (lärare)

0

296

296

Gruppassistent inom småbarnspedagogik 

0

48

48

Assistent inom fostran och undervisning  

0

32

32

Biträdande föreståndare (daghem) 

5

53

48

Barnskötare inom småbarnspedagogik

1 660

12 714

11 054

Lärare inom småbarnspedagogik 

1 792

11 410

9 618

Chef för serviceområde

9

43

34

Förvaltningsassistent

55

259

204

Musiker 

20

68

48

Lektor vid yrkesskola
 

22

69

47

Yrkesbeteckningar som minskat mest till antalet år 2019

Statistiken baserar sig på motsvarande finska yrkesbeteckningar.

 

antal
2018

antal
2019

förändring

Barnskötare

16 400

7 291

– 9 109

Barnträdgårdslärare 

12 151

3 558

– 8 593

Dagvårdare

1 540

 629

– 911

Skolgångsassistent/
skolgångsbiträde/elevassistent 

2 799

2 230

– 569

Utbildare

 624

96

– 528

Specialbarnträdgårdslärare

 652

 133

– 519

Primärskötare 

4 409

3 901

– 508

Byråsekreterare

4 716

4 282

– 434

Familjedagvårdare

3 886

3 474

– 412

Timlärare

5 699   

5 374

– 325

Yrkesbeteckningar som minskat mest proportionellt sett år 2019

Statistiken baserar sig på motsvarande finska yrkesbeteckningar.

 

antal
2018

antal
2019

förändring
 

Dagvårdslärare

81

0

– 81

Handledare vid familjecentral

21

0

– 21

Vuxenutbildningschef

21

2

– 19

Verkstadspraktikant

67

17

– 50

Sjukhusläkare
 

21

6

– 15

Socialpedagog
 

26

9

– 17

Servicetjänsteman

32

12

– 20

Konstnär

31

12

– 19

Barnskötare
 

81

32

– 49

Djurskötare

63

28

– 35