Suomeksi
Nyhet

Villkoren för beviljande av rehabiliteringspenning förenklas och det blir lättare att växla mellan förmåner

En lagändring som gäller villkoren för beviljande av rehabiliteringspenning träder i kraft 1.1.2023. Efter att ändringen trätt i kraft kan klienterna få rehabiliteringspenning för hela rehabiliteringstiden. Det blir också lättare för klienterna att växla mellan rehabiliteringspenningen och FPA:s andra förmåner.

Lomakkeiden täyttöä yhdessä. Kuva: Pixhill

Genom lagändringen kan klienter som är arbetslösa eller har ett tillfälligt arbete få rehabiliteringspenning på flexiblare villkor än tidigare.

En arbetslös som deltar i FPA:s yrkesinriktade rehabilitering kan i stället för en arbetslöshetsförmån välja rehabiliteringspenning för tiden från att rehabiliteringen beviljas till dess att rehabiliteringen inleds.

Den som är arbetslös kan också få rehabiliteringspenning för tiden mellan rehabiliteringsperioder samt då personen under rehabiliteringen får ett deltidsarbete eller tillfälligt arbete.

Ansökningstiden för rehabiliteringspenning förlängs

Ansökningstiden för rehabiliteringspenning förlängs från fyra månader till sex månader.

En klient som övergår från grundläggande utkomststöd till rehabilitering får i fortsättningen rehabiliteringspenning utan självrisktid.

Rehabiliteringspenning kan betalas också för så kallade flexibla dagar. De flexibla dagarna gäller situationer där klienten inte kan delta i rehabiliteringen fem dagar i veckan på grund av försämring av arbets-, studie- eller funktionsförmågan.

FPA betalar rehabiliteringspenning för flexibla dagar, om klienten deltar i yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA och rehabiliteringen pågår 3–5 dagar i veckan. Ett villkor för att få förmånen är också att klienten under de flexibla dagarna är förhindrad att arbeta och att FPA har fastställt att det är möjligt att använda flexibla dagar inom rehabiliteringstjänsten i fråga.

Rehabiliteringspenning betalas i fortsättningen för tid med arbetsprövning som ordnas med stöd av lagen om företagshälsovård för högst 45 vardagar. Ett villkor är att arbetsprövningen ordnas på grund av problem med arbetsförmågan som har konstaterats inom företagshälsovården och att arbetsgivaren betalar lön för den här tiden.

Dessa ändringar i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner träder i kraft 1.1.2023.

Mer på webben