Suomeksi
Nyhet

Verksamhetsmodell som stöd för den psykiska hälsan på arbetsplatserna

Arbetshälsoinstitutet och MIELI Psykisk Hälsa Finland rf bygger upp en modell där arbetsplatserna och företagshälsovården samarbetar för att stödja arbetstagarnas psykiska hälsa. I modellen vänds fokus från behandling av sjukdomar till förebyggande åtgärder samt från individnivå till hela arbetsgemenskapen. Den nationella veckan för psykisk hälsa infaller 22–28.11.2021.

I dagens arbetsliv har det skett en betydande ökning av antalet invalidpensioner och långa sjukskrivningar på grund av psykiska störningar. Med hjälp av ledning av arbetsförmågan kan man dock stödja arbetstagarna i hanteringen av den psykosociala belastningen.

Arbetshälsoinstitutets och MIELI rf:s projekt utvecklar processerna för samarbetet inom arbetshälsa. Syftet är också att stärka företagshälsovårdens roll som partner i ledningen av arbetsförmågan på arbetsplatserna. Den nya verksamhetsmodellen offentliggörs hösten 2022 och blir tillgänglig för alla arbetsplatser och deras företagshälsovård.

Konkreta verktyg som stöd för den psykiska hälsan

I utvecklingen av modellen medverkar 25 aktörer med representanter från arbetsplatser och deras företagshälsovård. Varje par har ett eget utvecklingsmål som kan gälla till exempel arbetsplatsutredningsprocessen, stöd för återhämtning eller chefsarbetet. 

I projektet söks enkla sätt att förbättra rutinerna. Metoderna ska också lämpa sig för alla. Ofta finns det skäl att tydligt enas om vem som gör vad, var och när och hur arbetet följs upp. Det lönar sig också att se över samarbetet mellan arbetsgivaren, arbetarskyddet, förtroendeorganisationen och företagshälsovården.

Ur företagshälsovårdens synvinkel beaktas psykisk hälsa i arbetsplatsutredningar och handlingsplaner på samma sätt som sjukdomar i rörelseorganen. Åtgärderna riktas ändå i stor utsträckning till enskilda individer. I projektet vill man bygga upp en modell för tidigt stöd på arbetsplatserna och fokusera särskilt på förebyggande åtgärder.

I utvecklingsarbetet utnyttjas verktygslådan som gavs ut 2021 för att stödja psykisk hälsa.  Modellen ingår i Social- och hälsovårdsministeriets program för psykisk hälsa i arbetslivet. 

Mer på webben