Suomeksi
Nyhet

Finansiering med ESF-projektmedel för att stödja sårbara grupper i coronakrisen

Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat för ansökan projektfinansiering från Europeiska socialfonden (ESF) som gäller projekt kring social delaktighet och bekämpning av fattigdom. Ansökningstiden för projektfinansieringen är 22.4.2020–15.6.2020.

Koululainen puhdistaa kätensä tietokoneen ääressä. Kuva: Pexels.

ESF-finansieringen gäller projekt eller gemensamma projekt som kan förbättra situationen för sårbara grupper under covid19-krisen och även efter coronaepidemin.

Finansiering kan beviljas projekt eller gemensamma projekt som syftar till att stödja

  • social delaktighet bland personer med svagare ställning på arbetsmarknaden
  • välbefinnande och aktiv delaktighet bland unga
  • social delaktighet bland diskriminerade och utsatta befolkningsgrupper.

Projektmedel för upprätthållande av arbetstagarnas funktionsförmåga på kommande

Medel för projekt som gäller sysselsättning och arbetskraftens rörlighet kan sökas från och med vecka 18, dvs. den vecka som inleds den 27 april.

Denna utlysning gäller projekt som upprätthåller och förbättrar den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan hos personer i arbetslivet under och efter covid19-krisen.

Utlysningen gäller också projekt genom vilka man i framtiden kan säkerställa flexibiliteten i arbetsplatsernas strukturer i exceptionella situationer med hjälp av riskhanteringsmetoder.

Berättigade att delta är till exempel läroanstalter, olika organisationer, forskningsinstitut, kommuner, företag och andra sammanslutningar med rättsförmåga.

Europeiska unionen styr strukturfondsstöd till sina medlemsstater via Europeiska socialfondens (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program.

I Finland genomförs under programperioden 2014–2020 strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar den riksomfattande projektverksamheten i programmet.