Suomeksi
Nyhet

Sjukfrånvaron minskade inom kommunsektorn år 2019

De kommunalt anställda var frånvarande på grund av sjukdom i genomsnitt 16,5 dagar år 2019. Även om sjukfrånvaron minskade har skillnaderna mellan olika yrkesgrupper inte minskat. Uppgifterna grundar sig på Arbetshälsoinstitutets undersökning Kunta10.

De kommunalt anställda var frånvarande på grund av sjukdom i genomsnitt 16,5 dagar år 2019.

Arbetshälsoinstitutet har med Kunta10 följt upp de kommunalt anställdas sjukfrånvaro sedan år 2000.

Sjukfrånvaron sjönk till 16,5 daga år 2019. Detta är en halv dag mindre än år 2018, då de kommunalt anställda var frånvarande på grund av sjukdom i genomsnitt 17 dagar.

Nästan var fjärde anställd (24 %) var inte borta en enda dag på grund av att de själva var sjuka. Nivån har varit relativt oförändrad genom åren, dvs i ett par årtionden.

Sjukfrånvaron var som störst år 2008 då de kommunalt anställda var frånvarande i genomsnitt 19,4 dagar på grund av sjukdom.

Sedan år 2013 har sjukfrånvaron varit i genomsnitt 16–17 dagar per år.

Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan olika yrkesgrupper har inte minskat

Även om utvecklingen ser ut att ha varit positiv år 2019 har skillnaderna mellan de olika yrkesgruppernas hälsotillstånd inte förändrats enligt de statistiska uppgifterna.

Liksom tidigare år var sjukfrånvaron år 2019 störst bland kroppsarbetare, i många yrken inom social- och hälsovård samt inom stödjande arbetsuppgifter. Köksbiträden, hemvårdare, elevassistenter, anstaltsvårdare, närvårdare och familjedagvårdare var i genomsnitt frånvarande 24–28 dagar om året, vilket är betydligt högre än medeltalet.

Sjukfrånvaron var lägst, i genomsnitt 8–9 dagar, bland direktörer, specialister, läkare och lärare.

Sjukfrånvaron bland unga anställda oroar

Vid en granskning per åldersgrupp har den mest positiva utvecklingen skett i åldersgrupperna över 50 år, där sjukfrånvaron minskat med en halv dag från år 2018 till 2019. Det uppmuntrande resultatet i de högre åldersgrupperna ger anledning att förmoda att det lönar sig att satsa på att upprätthålla arbetsförmågan och att åtgärderna riktats rätt på kommunala arbetsplatser.

Däremot är det oroväckande att kommunalt anställda som är under 30 år gamla har lika hög sjukfrånvaro som åldersgruppen 30–50 år gamla. De unga var frånvarande på grund av sjukdom 15,5–15,8 dagar år 2019. De unga arbetar ofta i yrken där sjukfrånvaron är hög.

Coronaepidemins inverkan på sjukfrånvaron syns nästa år

Nästa år, när vi har uppgifterna om sjukfrånvaron år 2020, kan vi granska coronaepidemins effekt på sjukfrånvaron.

Det kan tänkas att epidemin har ökat belastningen, i synnerhet inom social- och hälsovård, men hur mycket den påverkat kan vi inte bedöma förrän under de kommande åren.

I Arbetshälsoinstitutets undersökning Kunta 10 deltog Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Nådendal, Reso, Nokia, Valkeakoski och Virdois. Mer än 90 000 kommunalanställdas årliga sjukfrånvaro bevakas genom arbetsgivarnas personregister på ett enhetligt räknesätt som ställer antalet frånvarodagar i relation till gjorda årsverken. Statistiken innehåller inte uppgifter om sjukfrånvarons orsaker.

Mer på webben