Suomeksi
Nyhet

Sjukdomar i rörelseorganen den vanligaste orsaken till invalidpension

I kommunsektorn gick sammanlagt 4 934 arbetstagare i invalidpension år 2019. Sjukdomar i rörelseorganen och mentala störningar var nästan lika vanliga orsaker till invalidpension i den offentliga sektorn.

Fysioterapeutti hoitaa asiakkaan selkäkipua. Kuva: Helge Birke / Pixabay.

Enligt Kevas statistik över den offentliga sektorn gick 35 procent av arbetstagarna i invalidpension på grund av sjukdomar i rörelseorganen år 2019 medan orsaken i 32 procent av fallen var mentala störningar. Sjukdomarna i rörelseorganen har under de senaste åren stått för en minskande andel av de primära sjukdomsorsakerna samtidigt som andelen har vuxit i motsvarande grad för mentala störningar.

Ändringen beror både på att antalet sjukdomar i rörelseorganen har minskat och på att mentala störningar, speciellt depression, har ökat.

Effekterna av coronaepidemin syns ännu inte i statistiken över invaliditet, och antalet ansökningar om invalidpensioner har inte ökat i början av 2020 jämfört med 2019. Coronakrisen leder till att riskerna för psykisk arbetsoförmåga ökar. Arbetsförhållandena måste utvecklas särskilt i de sektorer och yrken i vilka risken för arbetsoförmåga redan tidigare har varit hög.

Mentala störningar den vanligaste orsaken till att unga går i invalidpension

Arbetstagarna i den offentliga sektorn går i invalidpension i en ålder av i genomsnitt 54,2 år. Antalet invalidpensioner har ökat relativt sett mest i åldersgruppen över 60 år.

Det finns betydande skillnader mellan åldersgrupperna när det gäller den huvudsakliga diagnosen för invalidpension. Sjukdomarna i rörelseorganen ökar kraftigt i och med åldern. I fråga om mentala störningar är åldersfördelningen däremot jämnare, och mentala störningar är den klart vanligaste sjukdomsgruppen hos unga.

Invalidpensioner har blivit vanligare i de största yrkesgrupperna

Skillnaderna mellan olika yrkesgruppers avgång med invalidpension är stora. Räknat enligt förhållandet till antalet försäkrade inleddes invalidpensioner år 2019 inom till exempel byggande, transport, service- och lantbruksarbeten i snitt fyra gånger mer än bland sakkunniga inom ekonomi, förvaltning och juridik.

Avgångarna med invalidpension har under de senaste åren relativt sett blivit vanligare särskilt i yrken inom socialvården och bildning trots att de under de senaste fem åren har ökat i nästan alla stora yrkesgrupper.

Relativt sett mest inleds invalidpension till exempel bland avbytare, städare, fastighetsskötare, köksbiträden och vårdare inom socialvården.

I vissa yrkesgrupper kombineras den kraftiga ökningen med ett mindre antal försäkrade och en kraftig uppgång i medelåldern, vilket är fallet med hemvårdsarbetare, avbytare och städare.

Barnträdgårdslärare, hälsovårdare och klasslärare hör å sin sida till yrkesgrupper där antalet invalidpensioner traditionellt varit lågt, men under de senaste fem åren har antalet varit relativt stort.

Mer på webben