Suomeksi
Nyhet

Manifest för psykisk hälsa i arbetslivet

Mielenterveyden edistäminen ja työelämän mielenterveysongelmien ehkäisy ovat parhaita investointeja työelämään. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut työpaikoille mielenterveyden manifestin, jonka edistämiseen työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sitoutuneet. Manifestin teesit kannattaa ottaa käyttöön kaikilla kuntatyöpaikoilla.

Mentala problem är en vanlig orsak till invalidpensioneringar och sjukfrånvaro. Enligt OECD:s uppskattning uppgår kostnaderna för psykiska problem i Finland årligen till cirka 11 miljarder euro.

Representanter för arbetsmarknadens centralorganisationer, företag och kyrkan samt sakkunniga inom mentalvården samlades måndagen 22.3.2021 under ledning av social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen till ett rundabordsmöte om arbetsliv och mental hälsa. I diskussionen sökte man lösningar på hur arbetstagarnas mentala hälsa bättre skulle kunna stödjas på arbetsplatserna. Som KT:s representant vid rundabordsmötet deltog Anna Kukka, sakkunnig i arbetslivsutveckling.
Vid rundabordsmötet utarbetades också ett manifest för mental hälsa som beretts av ministeriet, och alla deltagare åtog sig att föra dess budskap vidare.

Viktigt att ingripa i mentala problem tillräckligt tidigt

Rundabordssamtalet öppnade diskussionen om hur mental hälsa kan bli en resurs som upprätthålls och stärks i arbetsgemenskaperna. Metoder för detta är bl.a. ledning av arbetsförmågan, samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården samt etablerade verksamhetsmodeller för att stödja den mentala hälsan på arbetsplatsen.

I diskussionen betonades också vikten av tidigt ingripande, det vill säga att stöd ska erbjudas genast när man upptäcker de första tecknen på att arbetet är belastande. Tröskeln för att få hjälp måste vara så låg som möjligt.
Tanken är att de teser som finns i manifestet för psykisk hälsa ska föras vidare också i det program för psykisk hälsa i arbetslivet som startade i början av året. I programmet betonas psykisk hälsa som resurs och förebyggandet av problem med arbetsförmågan tillsammans med företagshälsovården. Syftet med programmet är att öka arbetsplatsernas beredskap att stärka arbetstagarnas psykiska hälsa och förmåga att hantera risker som hotar den psykiska hälsan.

Manifest för psykisk hälsa i arbetslivet

Manifestet för psykisk hälsa innehåller tio teser för alla arbetsplatser.

 1. Ingen ska behöva klara sig ensam. Arbetsgemenskapens sociala stöd är en resurs också under förändringar och kriser. Alla har ett ansvar för att bygga upp känslan av gemenskap.
   
 2. Det behövs en ny definition av arbetsförmågan. Att man inte är frisk betyder inte att man inte kan arbeta. Vi förbinder oss att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att medverka och delta i arbetslivet. Arbetet i sig borde också stödja den psykiska hälsan.
   
 3. Grunden för en god mental hälsa i arbetet skapas genom arbetsförhållandena. Var och en har rätt att få god ledning, uppgifter som är väl organiserade samt respons och uppskattning i sitt arbete. Även cheferna behöver få stöd i sitt arbete.
   
 4. Måtta med allt! När arbetsmängden är rätt fördelad skapar det en bra grund för välbefinnande och goda arbetsresultat. En arbetstagare som mår bra får bättre resultat och tar gärna initiativ och är flexibel.
   
 5. Psykisk hälsa är en framgångsfaktor. En god psykisk hälsa innebär att vi mår bra, utvecklas, kan hantera förändringar och är produktiva både som individer och som kolleger. När arbetstagarna och arbetsgemenskapen mår bra ökar också arbetsplatsens attraktionskraft.
   
 6. Känslor är en del också av arbetslivet. Vi skapar en trygg och öppen stämning för alla så att vi kan tala om psykisk hälsa och psykiska problem på arbetsplatsen och i mån av möjlighet lösa problem tillsammans.
   
 7. Vi behandlar varandra väl! Vi kan alla vara ett gott exempel på hur vi kan behandla varandra väl. Dåligt uppförande kan förebyggas med åtgärder på organisationsnivå, och ska alltid åtgärdas.
   
 8. Vi främjar hälsofrämjande ledarskap i alla skeden av arbetskarriären och betonar att de är en del av den strategiska verksamheten på arbetsplatsen. Hälsofrämjandet inverkar på kundbelåtenheten, personalens trivsel och produktiviteten.
   
 9. Vi satsar på att förebygga problem och stärka välbefinnandet. På så sätt kan vi minska de konsekvenser som en försämrad psykisk hälsa kan få för arbetstagaren, arbetsplatsen och samhället. Företagshälsovården är arbetsplatsens partner också vid främjandet av psykisk hälsa.
   
 10. Det är arbetsplatsen som har nyckeln till utvecklandet av den psykiska hälsan i arbetet. Låt oss värna om vår psykiska hälsa tillsammans!

Mer på webben

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT