Suomeksi
Nyhet

Coronapandemin ökade sjukfrånvaron i kommunsektorn 2022

De kommunalt anställda var borta från arbetet på grund av sjukdom i genomsnitt 20,7 dagar år 2022. Antalet sjukfrånvarodagar ökade med rentav fyra dagar jämfört med året innan. Den troliga orsaken till ökningen var frånvaro på grund av coronaviruset.

Sairastunut mittaa kuumetta. Kuva: Polina Tankilevitch / Pexels.

Enligt Arbetshälsoinstitutets undersökning Kommun10 ökade sjukfrånvaron oberoende av yrke, kön eller åldersgrupp. I genomsnitt var de kommunalt anställda frånvarande på grund av sjukdom i genomsnitt 20,7 dagar 2022, jämfört med året innan då antalet sjukfrånvarodagar var 16,7.

Arbetshälsoinstitutet bedömer att den troliga förklaringen är att coronaviruset bidragit till den ökade sjukfrånvaron. Statistiken i Kommun10-undersökningen visar inte orsakerna till sjukfrånvaron, men i FPA:s statistik över beviljad sjukdagpenning framgår det att sjukfrånvaron ökat till följd av coronapandemin. FPA:s statistik visar också att sjukdagpenning som beviljats för psykisk störning, sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och sjukdomar i andningsvägarna låg på samma nivå som året innan.

Sjukfrånvaron inom kommunsektorn ökade inte under de första pandemiåren 2020 och 2021.

Sjukfrånvaron ökade bland alla grupper av anställda

Liksom tidigare år fanns det 2022 flest sjukfrånvarodagar bland personalen inom vårdyrkena. Lärare inom småbarnspedagogik, familjedagvårdare, anstaltsvårdare, närvårdare, barnskötare, skolgångshandledare och hemvårdare var i genomsnitt borta från arbetet mer än 25 dagar på grund av sjukdom.

Bland åldersgrupperna var det personer under 30 år som hade mest sjukfrånvaro.

Andelen personer med noll sjukfrånvarodagar minskade i alla yrken inom kommunsektorn år 2022. Jämfört med tidigare 29 procent år 2021, var andelen som inte hade några sjukfrånvarodagar alls 16 procent 2022. Åren 2020 och 2021 bidrog distansarbetet och undvikande av kontakt till att antalet personer med noll sjukfrånvarodagar ökade.

Arbetshälsoinstitutet har med undersökningen Kommun10 följt upp de anställdas sjukfrånvaro sedan år 2000. Statistiken baserar sig på arbetsgivarnas registeruppgifter. 

Mer på webben