Suomeksi

Projektet Soteliiderit stöder social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning och utveckling

Med projektet Soteliiderit stöder Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna för social- och hälsovård, och det finansieras av Europeiska socialfonden.

Soteliiderit - vi lyckas tillsammans

Projektets mål

KT vill med projektet Soteliideri stödja social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling, för att

  • få till stånd en eller flera vårdreformer som är väl genomförda från samhällets synvinkel
  • trygga tillgången till kompetent personal för arbetsgivar inom social- och hälsovården
  • bygga upp ett starkt varumärke för arbetsgivarna inom social- och hälsovården
  • stödja välbefinnande på arbetsplatsen, vilket också ökar personalproduktiviteten.

Projektets genomförande

Inom projektet finns det tre centrala metoder som främjar förverkligandet av målen:

1. Nätverk och ömsesidigt lärande

Projektet stöder gemensam utveckling och nätverksbaserade arbetsformer för arbetsgivare inom social- och hälsovård i kommunsektorn.

Inom nätverken utvecklar man tillsammans teman som är viktiga för arbetsgivare inom social- och hälsovården och som ur förändringsledningens, den strategiska personalledningens och arbetsgivarens verksamhets synvinkel drar nytta av ömsesidigt lärande.

2. Växelverkan och kommunikation

Inom projektet ordnas intervjuer, verkstäder, temaseminarier och större forum för arbetsgivare inom social- och hälsovården för att samla in, utbyta och dela med sig av information.

Projektets verksamhetsmetod är att skapa nätverk i dialog med olika aktörer för att utveckla ledarskapet och arbetsgivarprofilen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Erfarenheter och praxis delas och kan utnyttjas av organisationer inom social- och hälsovården.

3.  Skapande av nätverk

Projektet för samman samtliga projekt inom ESF:s verksamhetslinje och delar med sig av erfarenheterna och resultaten från dem till kommunsektorn. Verksamhetens resultat delas elektroniskt och vid olika evenemang.

Inom projektet utnyttjas KT:s nätverk och kommunikationskanaler för att nå kommunorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer och medierepresentanter.

Samarbetspartner

Samarbetspartnerna inom projektet är samtliga kommuner och samkommuner för social- och hälsovård, för vilka KT agerar som gemensam arbetsgivarorganisation och samarbetsplattform – i synnerhet i HR-ärenden.

På grund av det stora antalet arbetspartner behandlas projektets teman i flera olika nätverk så att såväl kommunernas och städernas som samkommunernas social- och hälsovårdsdirektörer deltar i utvecklingsarbetet tillsammans med högsta ledningen och HR-ledningen.

Inom projektet beaktas också eventuella andra strukturella reformarbeten som görs på statlig nivå.

Finansiering

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Tidsplan

Projektet Soteliideri genomförs 1.1.2019–31.12.2021.

Projektet är en del av konsortiet LYCKAS tillsammans – arbetshälsa, arbetsledning och kunddelaktighet i förändringen som följer på vårdreformen.

Konsortiet utgörs av tre helheter:

Iikka Niinimaa

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2040
Mobiltelefon:
+358 45 180 7767
E-post:
iikka.niinimaa@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Ville Rautio

projektplanerare
Telefon:
+358 9 771 2724
Mobiltelefon:
+358 50 473 0724
E-post:
Ville.Rautio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT