Suomeksi
Nyhet

Coronabegränsningarna avvecklas gradvis

Vid hanteringen av coronaepidemin övergår man stegvis till nästa, effektiverade hanteringsfas. Regeringen beslutar om hävning av begränsningarna utifrån den plan som Martti Hetemäkis beredningsgrupp utarbetar och utifrån den information som hälsomyndigheterna lämnar.

Koronaviruksen malli muovista. Kuva: Pexels.

Beredningsgruppen, som leds av statssekreterare Martti Hetemäki, utarbetar före den 1 maj en plan för hur begränsningsåtgärderna gradvis ska avvecklas på ett kontrollerat sätt. 

Beredningsgruppen har också ombetts att föreslå metoder för att begränsa de direkta ekonomiska och sociala skadorna av krisen samt för eftervården av den inom olika samhällssektorer. Beredningsgruppen stöds av en underarbetsgrupp bestående av företrädare för arbetsmarknadsorganisationerna, där KT representeras av arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Regeringen behandlar planen och fattar beslut utifrån den den 3 maj.

Beslut om begränsningar som gäller småbarnspedagogik och utbildning fattas före ingången av maj

Beredningsgruppen lägger fram förslag till fortsatta begränsningsåtgärder inom småbarnspedagogiken och utbildningen så att regeringen kan fatta beslut om dem redan före ingången av maj. På så sätt hinner utbildningsanordnarna förbereda sig antingen på att ordna närundervisning eller på att fortsätta distansundervisningen. 

Dessutom fastställde regeringen den 22 april att förbudet mot att ordna offentliga tillställningar med över 500 personer förlängs åtminstone till den 31 juli. Regionförvaltningsverken verkställer riktlinjerna för högst en månad åt gången. Beslut om ordnande av tillställningar i slutet av sommaren och i början av hösten fattas senast i början av juni.

Hälso- och sjukvårdens bärkraft ska tryggas

Eftersom man hittills har lyckats bra med att bromsa coronaepidemin i Finland, kan man i strategin övergå till effektiverad hantering av epidemin enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Detta innebär en verksamhetsmodell där testningen utökas, sjukdomskedjorna spåras effektivt, de sjuka isoleras från den övriga befolkningen och vårdas.

Alla begränsningar kan dock inte frångås på en gång, eftersom syftet är att förhindra att viruset sprids i samhället och att skydda i synnerhet dem som tillhör riskgrupper. Genom en gradvis avveckling av begränsningsåtgärderna säkerställs också att hälso- och sjukvårdens bärkraft inte överskrids någonstans i Finland och att det inte blir brist på intensivvårdsplatser till exempel.

Regeringen följer hur de fattade besluten påverkar coronavirusets spridning utgående från antalet personer som får sjukhusvård och intensivvård, dödligheten samt uppgifterna om belastningen på hälso- och sjukvården, och ändrar vid behov sin strategi.

Mer på webben