Suomeksi
Nyhet

Personalen bedömer att kommunsektorn lyckats bra under coronakrisen

Undantagsförhållandena till följd av coronaepidemin har lyft fram det offentliga arbetets och basservicens betydelse för samhället. Samtidigt konstaterades att kommunsektorn under det första epidemiåret lyckats bra.

Ihmisten varjot heijastuvat värikkääseen kankaaseen. Kuva: Mark Smith / Unsplash.

I en undersökning om arbetshälsa inom den offentliga sektorn som genomfördes i slutet av förra året framgår det att fyra femtedelar av kommunsektorns personal bedömer att deras arbetsplats klarat coronakrisen bra. Av samma åsikt var 150 sakkunniga inom olika områden, som deltog i en uppföljning av förändringen i arbetslivet som inleddes i januari 2021.

Till följd av coronaepidemin har stränga restriktioner införts i de offentliga tjänsterna sedan mars 2020. Målet har varit att trygga hälso- och sjukvårdens funktion. På grund av undantagsförhållandena övergick man så mycket som möjligt till distansarbete och distanstjänster inom kommunsektorn.

Av kommunsektorns personal övergick en tredjedel till distansarbete. En tiondel arbetade på heltid på distans, medan 11 procent av personalen övergick helt eller delvis till andra uppgifter. Stora förändringar i arbetsarrangemangen försvårar jämförelserna med tidigare år. Resultaten från distansarbetet är mestadels positiva. Undersökningen om arbetshälsa säger inte mycket om de konsekvenser distansarbete, eller en coronaepidemi som drar ut på tiden, kan ha på personal och arbetsplatser.

Klara skillnader mellan olika sektorer

En av de viktigaste observationerna är att arbetets natur och arbetsarrangemangen märktes i de olika sektorerna på olika sätt under coronakrisen.

Till exempel övergick 60 procent av de anställda inom förvaltnings- och byråarbete till distansarbete.  Andelen som ansåg att arbetet var lagom belastande ökade med 11 procentenheter och de som var nöjda med sin närmaste chefs sätt att leda arbetet ökade med 15 procentenheter jämfört med situationen för två år sedan.

Inom hälsovården fortsatte nästan nio av tio att arbeta på arbetsplatsen. Andelen som ansåg arbetet var tungt ökade med fyra procentenheter. Men också inom hälsovården ökade nöjdheten med hur den närmaste chefen skötte sitt arbete.

Många kommunala yrken är psykiskt belastande

De kommunala yrkena har länge varit de mest belastande i det finländska arbetslivet, men det varierar i olika yrken. Till exempel inom småbarnspedagogik och bildning ansåg två tredjedelar av de tillfrågade att arbetet var psykiskt belastande. Allt som allt ansåg 43 procent av kommunernas personal år 2020 att de har tillräckligt med tid att slutföra sina uppgifter.

En del av belastningen beror till exempel på att man i kommunsektorn ofta arbetar med personer som befinner sig i väldigt olika och ibland krävande livssituationer. Enligt Statistikcentralens undersökning om arbetsförhållanden arbetade lite mer än hälften av kommunsektorns personal med emotionellt krävande uppgifter. I kommunsektorn utför 78 procent av de anställda klientarbete minst hälften av arbetstiden. Det är en klart större andel än hos staten eller inom den privata sektorn.

I synnerhet i början av epidemin var situationen skrämmande. Dessutom ändrades anvisningarna och rekommendationerna ideligen. På arbetsplatserna var man rädd för allvarliga symptom och smittspridning. Bristen på ändamålsenlig skyddsutrustning var också ett problem.

Inom kommunsektorn upplevs arbetet som meningsfullt

Utöver de faktorer som gör arbetet belastande ska man också ge akt på arbetets resursfaktorer. Faktorer som skyddar mot överbelastning är till exempel om man upplever att arbetsplatsen har en god stämning, stöder och har förtroende för en och att chefen är rättvis. De här sakerna har redan länge varit på en god nivå i kommunerna.

Enligt de senaste undersökningarna belastade coronakrisen i synnerhet socialsektorn, där andelen som ansåg att stämningen på arbetsplatsen var god eller utmärkt minskade från 77 procent till 63 procent.  Andelen arbetstagare under 30 år som upplevde arbetsglädje och entusiasm minskade från 81 procent till 74 procent.

Det positiva är att nio av tio inom kommunsektorn fortfarande anser att arbetet är viktigt och betydelsefullt, och 74 procent skulle rekommendera sin nuvarande arbetsplats till bekanta.

Av kommunsektorns arbetstagare upplevde 79 procent att deras fysiska arbetsförmåga var god och 78 procent att deras psykiska arbetsförmåga var god. Coronakrisen har inte märkbart ändrat bedömningen av arbetsförmågan. Inom hälsovården ökade andelen som upplevde att deras psykiska arbetsförmåga var svag till 14 procent.

Keva utreder vart annat år arbetsförhållandena och arbetshälsan i den offentliga sektorn i samarbete med den offentliga sektorns arbetsmarknadsparter. För undersökningen år 2020 intervjuades per telefon i september-oktober 3 000 anställda inom den offentliga sektorn av vilka 1 526 arbetade inom kommunsektorn.

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT