Suomeksi
Nyhet

KT vill ha dataombudsmannens ställningstagande till behandling av vaccinationsskyddsdata

Paragraf 48 om vaccinationsskydd för anställda i lagen om smittsamma sjukdomar, som träder i kraft 1.3.2018, har väckt mycket diskussion och många frågor. En del av frågorna har gällt behandlingen av personuppgifter och skyddet för den personliga integriteten.

Rokotussuojaa koskevien tietojen käsittely

Enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar har arbetsgivaren rätt att behandla uppgifter om vaccinationsskyddet hos en anställd eller studerande som utför praktik då arbetsgivaren ska bedöma dessa personers lämplighet för uppgifter som avses i 1 mom. Förutsättningen för att arbetsgivaren ska få behandla uppgifterna är samtycke av den anställde eller studerande som utför praktik.

Vid behandlingen av uppgifterna ska arbetsgivaren också beakta bestämmelserna i lagen om integritetsskydd i arbetslivet, lagen om företagshälsovård och personuppgiftslagen. EU:s allmänna dataskyddsförordning, som ska tillämpas från och med den 25 maj 2018, samt den nya nationella lagstiftning som ännu är under beredning och som ska komplettera och precisera nämnda förordning, kan också medföra eventuella ändringar i de skyldigheter och rättigheter som gäller dataskydd och behandling av personuppgifter.

På grundval av de frågor som arbetsgivarna ställt har KT ansett det vara nödvändigt att be dataombudsmannens byrå om ett ställningstagande till flera av de frågor som tagits upp. Begäran har lämnats in 9.2.2018 och i den ber man om preciseringar gällande bland annat registerföring och förvaring av handlingar.

Närmare information om innehållet i begäran ger KT:s arbetsmarknadsjurist Eeva Vesterbacka.

Eeva Vesterbacka

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2052
Mobiltelefon:
+358 40 701 5507
E-post:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT