Suomeksi
Nyhet

Skyddet för dem som rapporterar om överträdelser stärks genom visselblåsarlagen

Med visselblåsarlagen genomförs Europeiska unionens direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser. Genom lagen skapas ett system där organisationer med minst 50 anställda är skyldiga att inrätta en intern rapporteringskanal.

Skyldigheten att inrätta en intern rapporteringskanal träder i kraft när den nationella lagstiftningen träder i kraft. Inom den privata sektorn har organisationer som sysselsätter minst 50 personer beviljats en övergångsperiod fram till utgången av 2023. 

Rapporteringen kan i vissa fall också göras till den centraliserade externa anmälningskanalen hos justitiekanslersämbetet.

Syftet med lagen är att skydda dem som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens bestämmelser eller nationella bestämmelser.

Lagens tillämpningsområde

  • offentlig upphandling, finansiella tjänster, livsmedelssäkerhet och konsumentskydd
  • bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som gäller EU:s utgifter eller uppbörd av EU:s inkomster, medel och tillgångar
  • överträdelser som hänför sig till EU:s inre marknad, bland annat överträdelser av EU:s konkurrensregler och regler om statligt stöd
  • överträdelser av lagstiftningen om samfundsskatt och arrangemang vars syfte är att få en skattefördel som står i strid med den tillämpliga lagstiftningens mål eller syfte, om överträdelsen hänför sig till den inre marknaden
  • överträdelser som medför hot mot eller allvarlig skada för allmänintresset, om detta medför betydande risker för samhällets välfärd.

Skyldigheten att inrätta en intern rapporteringskanal gäller arbetsgivare i kommuner och välfärdsområden

Skyldigheten att inrätta en rapporteringskanal gäller bland annat välfärdsområden och välfärdssammanslutningar, kommuner, samkommuner, affärsverkssamkommuner och kommunala affärsverk om antalet personer i anställningsförhållande regelbundet är minst 50.

Organisationen kan inrätta en egen intern rapporteringskanal eller överlåta uppdraget till en utomstående serviceproducent.

I lagen föreskrivs uttryckligen att välfärdsområden och välfärdssammanslutningar, kommuner, samkommuner, affärsverkssamkommuner och kommunala affärsverk kan inrätta gemensamma interna rapporteringskanaler.
Den interna rapporteringskanalen ska vara inrättad inom tre månader från lagens ikraftträdande.

Minimikrav för rapporteringskanalen

En intern rapporteringskanal ska kunna ta emot både skriftliga och muntliga angivelser.

Organisationen som inrättat rapporteringskanalen ska bekräfta mottagandet av rapporten till den rapporterande personen inom sju dagar från mottagandet.

Om det är möjligt att rapportera muntligt ska det kunna ske per telefon eller via andra röstmeddelandesystem och, på begäran av den rapporterande personen, vid ett fysiskt möte inom skälig tid.

I lagen föreskrivs också om tystnadsplikten och behandlingen av personuppgifter.

Förbud mot repressalier och förhindrande av rapportering

Den rapporterande personens arbetsgivare får inte utsätta den rapporterande personen för repressalier till följd av rapporteringen. Även ett förfarande som syftar till att förhindra rapportering eller publicering av informationen är förbjudet.

Arbetsgivarens förfarande betraktas som en förbjuden repressalie om villkoren för en persons arbetsavtals- eller tjänsteförhållande försämras, anställningsförhållandet avslutas, personen permitteras eller på något annat sätt behandlas på ett ofördelaktigt sätt eller utsätts för andra negativa följder på grund av att han eller hon har rapporterat en överträdelse eller deltagit i utredningen av ett ärende som gäller den rapporterade överträdelsen.

Gottgörelse och skadestånd

En person som har utsatts för repressalier har rätt att få gottgörelse för den kränkning som den förbjudna repressalien inneburit. 

Gottgörelsen ska vara rättvis i förhållande till hur allvarlig gärningen är och den skada den orsakat. Gärningens allvarlighetsgrad bedöms med beaktande av gärningens art, omfattning och varaktighet. Utöver gottgörelsen kan arbetsgivaren vara skyldig att betala skadestånd.

Å andra sidan ska den som uppsåtligen rapporterar eller offentliggör falsk information dömas till böter för brott mot visselblåsarlagen, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

Mer på webben

Eeva Nypelö

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2114
Mobiltelefon:
+358 50 343 3034
E-post:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT