På svenska
Uutinen

KT pyytänyt tietosuojavaltuutetulta kannanottoa rokotussuojatietojen käsittelystä

Tartuntatautilain 1.3.2018 voimaan tuleva, työntekijän rokotussuojaa koskeva 48 § on herättänyt paljon keskustelua ja kysymyksiä. Osa kysymyksistä on koskenut henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa.

Rokotussuojaa koskevien tietojen käsittely

Tartuntatautilain 48 §:n mukaan työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän tai työharjoittelussa olevan opiskelijan rokotussuojaan liittyviä tietoja arvioidessaan näiden soveltuvuutta pykälän 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin. Työnantaja tarvitsee käsittelyyn työntekijän tai työharjoittelussa olevan opiskelijan suostumuksen.

Lisäksi työnantajan on tietoja käsitellessään otettava huomioon yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain, työterveyshuoltolain ja henkilötietolain määräykset. Myös 25.5.2018 lähtien sovellettava EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja sitä täydentävä ja täsmentävä uusi, vielä valmisteilla oleva, kansallinen lainsäädäntö tuovat mahdollisia muutoksia tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyä koskeviin velvollisuuksiin ja oikeuksiin.

Työnantajien esittämien kysymysten perusteella KT on katsonut tarpeelliseksi pyytää Tietosuojavaltuutetun toimistolta kannanottoa useimpiin esille nousseisiin kysymyksiin. Pyyntö on lähetetty 9.2.2018 ja siinä pyydetään tarkennuksia muun muassa rekisterinpitoon ja asiakirjojen säilytykseen liittyen.

Tarkempia tietoja pyynnön sisällöstä antaa KT:n työmarkkinalakimies Eeva Vesterbacka.

Eeva Vesterbacka

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2052
Matkapuhelin:
+358 40 701 5507
Sähköposti:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT