Suomeksi
Nyhet

Ministeriets uppdaterade anvisningar om narkotikatestning i arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har publicerat uppdaterade anvisningar om narkotikatestning i arbetslivet. Anvisningarna ger en helhetsbild av testningsprocessen och lagstiftningen om den.

Huumetesti

I lagen om integritetsskydd i arbetslivet och lagen om företagshälsovård finns bestämmelser om narkotikatestning i arbetslivet. Med stöd av lagen om företagshälsovård har Statsrådet även utfärdat en förordning om utförande av narkotikatester.

Lagstiftningen innehåller bestämmelser om grunderna och förutsättningarna för narkotikatester.

Under de senaste åren har det till lagstiftningen fogats kompletteringar och preciseringar. Genom ändringarna har bland annat praxisen för att utföra narkotikatester förenhetligats och ställningen för dem som testas förtydligats.

SHM har publicerat reviderade anvisningar om narkotikatestning i arbetslivet, där ändringarna i lagstiftningen har beaktats. De punkter i de tidigare anvisningarna som upplevts vara oklara eller bristfälliga har också förtydligats och kompletterats.

Målet är en fungerande och tillförlitlig process för narkotikatestning i arbetslivet

Genom de reviderade anvisningarna har man velat säkerställa att 
 

  • uppgifterna från narkotikatesterna är så tillförlitliga och korrekta som möjligt
  • estningsprocessen sköts i enlighet med lagstiftningen med respekt för de grundläggande rättigheterna för dem som testas.
     

I de nya anvisningarna betonas tydligare än tidigare hälso- och sjukvårdspersonalens prövningsrätt i fråga om behovet av att inkludera ett narkotikatest i hälsokontrollen.
Till anvisningarna har också fogats ett nytt kapitel om registrering och förvaring av patientuppgifter i samband med narkotikatestning. I anvisningarna har bestämmelserna i den nya lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården beaktats.

Anvisningarna om intyg över narkotikatest har preciserats

Innehållet i det intyg som utfärdas på basis av ett narkotikatest beror på enligt vilken lag narkotikatestet har utförts.

När ett narkotikatest utförs enligt lagen om integritetsskydd i arbetslivet ska intyget innehålla en redogörelse för om arbetstagaren har använt narkotika för andra än medicinska ändamål på ett sätt som försämrar hans eller hennes arbets- eller funktionsförmåga. I de tidigare anvisningarna saknades ett omnämnande om nedsatt arbets- och funktionsförmåga.

Nu finns det information om hur arbets- och funktionsförmågan kan bedömas under testningsprocessen.

Även anvisningarna om överlåtande av intyg över narkotikatest har preciserats. Intyget överlåts i regel till arbetstagaren. Ett hälsoundersökningsintyg kan endast i undantagsfall överlåtas till arbetsgivaren när det är fråga om arbete som medför särskild risk för insjuknande.

Även om anvisningarna i första hand är avsedda för professionella inom företagshälsovården, innehåller de nyttig information också för arbetsgivare.

Mer på webben