Suomeksi
Nyhet

Jourreformen tryggar den brådskande vården när vårdreformen framskrider

Med stöd av regeringsprogrammet och de riktlinjer som regeringen fastställde i november drog reformministergruppen upp linjerna för reformen av sjukhusnätverket och samjouren torsdagen den 4 februari.

Reformen av jouren tryggar den brådskande vården i alla landskap när social- och hälsovårdsreformen framskrider. I anslutning till reformen genomförs också en strukturell reform av socialjouren. Information om detta ges i mars 2016.

Den mest krävande specialistjouren koncentreras till 12 sjukhus. Närtjänsterna tryggas och i fortsättningen tillhandahålls de på många olika sätt. Även brådskande vård fås som närtjänst till exempel vid den egna hälsovårdscentralen.

Syftet med reformen är att säkerställa

  • lika tillgång till service
  • tillräckligt kunnande i den behandlande enheten
  • klient- och patientsäkerheten

Dessutom är syftet att tygla ökningen av kostnaderna och att garantera att det blir lättare att få brådskande vård.

På vardagskvällar och under dagtid på veckoslut ordnas brådskande mottagningsverksamhet vid hälsovårdscentralernas verksamhetsställen.

Koncentration av krävande jour ökar patientsäkerheten

Den övergripande specialistjouren dygnetrunt koncentreras till 12 sjukhus, av vilka fem är universitetssjukhus som tillhandahåller den mest krävande vården. Vid vart och ett av sjukhusen finns läkare inom minst tio olika specialiteter samt yrkesutbildad personal vid socialjouren. På detta sätt kan högklassig och trygg vård alltid ges i krävande situationer.

Dessutom ökar lösningen jämlikheten: tillgången till krävande specialtjänster är lika på olika håll i landet.

De övriga nuvarande centralsjukhusen fortsätter med sin samjour dygnetrunt inom primärvården och den specialiserade sjukvården samt socialvården. Vid dessa sjukhus kommer det fortsättningsvis att finnas kunnande inom de specialiteter som oftast behövs.

Dessutom kommer de allra minsta sjukhusen och vissa av hälsovårdscentralerna att ge brådskande vård dygnetrunt, om avståndet till jouren vid ett större sjukhus annars är för långt.

Diskussionsmöten och begäran om utlåtanden under våren

Den specialiserade sjukvården reformeras i samband med social- och hälsovårdsreformen. Under våren arrangeras fem regionala diskussionsmöten om reformen av den specialiserade sjukvården. Efter det begärs utlåtanden om lagförslaget.

Mer på webben

Bild: Dygnetruntjourens olika nivåer (pdf) >>