Suomeksi
Pressmeddelande

Bristen på socialarbetare förvärras nästa år

Flera förändringar riktas mot det sociala arbetet på en gång. De lagstadgade tjänsterna är hotade, särskilt inom barnskyddet.

Ryhmä nuoria viettämässä aikaa ulkona.

Bristen på socialarbetare förvärras i början av året. Den 1 januari 2024 skärps barnskyddslagen så att det maximala antalet klienter för socialarbetarna inom barnskyddet sänks från 35 till 30. Förändringen har beräknats kräva anställning av cirka 350 nya socialarbetare

I välfärdsområdena har det rått oklarhet kring de anvisningar om vikarier som Valvira preciserade sommaren 2023. Anvisningarna har tolkats så att endast personer som studerar för socialarbetarexamen är behöriga att arbeta som vikarier. 

Behörighet att arbeta som vikarie har en socialarbetare som genomfört grund- och ämnesstudierna i socialt arbete och praktik, men har inte avlagt magisterexamen. Enligt lagen kan en sådan person tillfälligt arbeta som socialarbetare i högst ett år.

Den 1 januari 2024 träder också lagen om tillsynen över socialvården i kraft. Enligt lagen blir det straffbart att utan laglig rätt vara verksam som yrkesutbildad person inom socialvården. Eftersom det råder oklarhet om tolkningen av vikariebehörigheten, ger lagen upphov till osäkerhet och försvårar rekryteringen i välfärdsområdena.

– Vi behöver nu snabbt utbildning för studerande som arbetar som vikarier så att de ska få behörighet som ordinarie socialarbetare. Ministeriet bör också i brådskande ordning ge anvisningar om hur bestämmelserna om vikariebehörighet ska tolkas under den 2,5 års utbildning som behövs för behörighet, säger Anna Kukka, förhandlingsdirektör vid KT.

Bråttom med programmet för ett bra arbete

Enligt Orpos regeringsprogram vill regeringen åtgärda bristen på social- och hälsovårdspersonal, eftersom den hotar tillgången till tjänster i välfärdssamhället. För att trygga tillgången till personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet har därför programmet för ett bra arbete inletts i december 2023.

Programmet ska avhjälpa personalbristen bland annat genom att förbättra arbetsfördelningen mellan de anställda, öka välbefinnande i arbetet och göra branschen mer attraktiv. I genomförandeplanen för programmet sägs att socialarbetarna utgör en av de största yrkesgrupper inom social- och hälsovårdssektorn där det råder brist på arbetskraft. Redan år 2022, alltså redan före de ändringar som nu träder i kraft, fattades sammanlagt cirka 475 årsverken.

– KT anser det vara viktigt att det nu i enlighet med planerna snabbt utreds i vilken utsträckning välfärdsområdena har tillfälliga socialarbetare och att vägen till den utbildning som krävs för socialarbetarbehörighet tillgodoses, säger Anna Kukka.

Enligt Kukka måste man också bedöma hur det växande behovet av tjänster kan tillgodoses genom utveckling av arbetsfördelningen. Till exempel har välfärdsområdena hundratals socialarbetarvikarier som till sin grundutbildning är socionomer och som dessutom genomfört studier och praktik som enligt lagen krävs för att tillfälligt arbeta som socialarbetare.
 
– Ministeriet behöver klarlägga också deras behörighet.

Hundratals anställda fattas sedan tidigare

Det har redan länge rått brist på socialarbetare. Arbetsgivarna i den offentliga sektorn har varit aktiva i rekryteringen, och enligt Statistikcentralen har socialarbetarna ökat med nästan 600 under åren 2017–2022. Det behövs ändå fler.

Enligt THL:s statistik i oktober 2023 överskrids det maximala antalet klienter för socialarbetarna inom barnskyddet redan nu i 15 av 21 välfärdsområden. Nästan var tredje socialarbetarbefattning inom barnskyddet (28 %) sköts av en person som anses ha vikariebehörighet.

– Personalbristen drabbar tusentals klienter inom det sociala arbetet runtom i landet. Socialarbetarna är tjänsteinnehavare som fattar beslut med rättsliga följder, säger Anna Kukka.

KT har ofta fört fram att lagstiftningen om personal- och kunddimensioneringar bör vara realistisk. En sträng lagstiftning är kontraproduktiv, eftersom det inte finns tillgång till personer som uppfyller behörighetskraven.

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT