Suomeksi
Nyhet

Arbetsglädje också mitt under förändringarna

Mer än en tredjedel av de kommunala arbetstagarna har mött omstruktureringar på sin arbetsplats under det senaste halvåret och var femte anställds arbetsuppgifter har ändrats. Trots det upplever tre av fyra anställda flera gånger i veckan att arbetet är engagerande, framgår det av Arbetshälsoinstitutets färska enkätundersökning.

Enkäten besvarades av drygt 10 000 kommunalt anställda i 34 kommuner. Utgående från enkäten har de kommunalt anställda mycket kunnande, yrkesstolthet och resurser för sitt arbete, vilket stöder arbetshälsan också i förändringsskeden.

Upp till 92 procent av de som besvarade enkäten ansåg att målen på den egna arbetsplatsen var viktiga och tre av fyra ansåg sig kunna nå de mål som fastställts för arbetet. Totalt 79 procent var stolta över sin arbetsplats.

Enkätsvaren visar betydligt mer arbetsengagemang än utbrändhet eller likgiltighet. Kvinnor och äldre anställda upplevde mer arbetsengagemang än män och unga. Utgående från enkätsvaren var arbetsengagemanget något mindre i stora kommuner än i små, men också i de stora kommunerna var arbetsengagemanget i snitt på en god nivå.
 
Bland uppgiftslämnarna har lägre ålder och högre utbildningsnivå samband med utbrändhet i arbetet. Var fjärde av de kommunalt anställda som besvarade enkäten sade sig ha upplevt utbrändhetssymptom såsom kronisk trötthet och cynism åtminstone varje vecka och var sjätte angav sig ha varit uttråkad i sitt arbete.
 
Enkätsundersökningen genomfördes inom programmet ARTTU2:s delprojekt Personalen som strategisk resurs. Programmet koordineras av Kommunförbundet och delprojektet genomförs av Arbetshälsoinstitutet och Vasa universitet. Undersökningen har finansierats av programmet ARTTU2, Keva och Arbetarskyddsfonden.

Mer på webben