Suomeksi
Nyhet

Nytt koncept för psykisk hälsa i arbetslivet

Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet har publicerat en verksamhetsmodell där psykiska problem förebyggs genom att man stärker arbetsgemenskapens resurser. Konceptet baserar sig på samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården.

Johtamisen ja henkilöstön merkitys muutoksissa

Utgångspunkten för den modell som Arbetshälsoinstitutet och MIELI Psykisk Hälsa Finland rf har utvecklat är att det är minst lika viktigt att identifiera och bedöma resurser som stöder den psykiska hälsan som belastnings- och riskfaktorer.

I stödet för den psykiska hälsan ska hela arbetsgemenskapen beaktas. Det är mer lönsamt att på ett förebyggande sätt stödja arbetsförmågan och den psykiska hälsan i arbetsgemenskapen än att reagera på enskilda arbetstagares problem.

Konkreta åtgärder behövs också. Genom att utveckla till exempel ledarskapet och smidigheten i praxisen på arbetsplatsen stöds också den psykiska hälsan.

Företagshälsovården är en viktig utvecklingspartner när det gäller att stödja psykisk hälsa

Olika arbetsplatser och enheter inom företagshälsovården har utvecklat verksamhetsmodellen tillsammans genom att planera och pröva olika verksamhetssätt.

Verksamhetsmodellen hjälper en att

  • bedöma hur företagshälsovårdssamarbetet på arbetsplatsen fungerar
  • identifiera utvecklingsobjekt
  • utnyttja befintliga goda strukturer och praxis effektivare.

Enligt en enkät som genomfördes på de arbetsplatser som deltagit i projektet beaktas den psykiska hälsan nu bättre i företagshälsovårdssamarbetet, och arbetsplatsens behov blir bättre belysta. Dessutom har man på arbetsplatserna lärt sig att identifiera tidiga signaler på psykisk ohälsa bättre än tidigare, och medvetenheten om faktorer som påverkar det psykiska välbefinnandet har ökat.

Verksamhetsmodellen innehåller exempel på hur arbetsplatsen har utnyttjat företagshälsovårdens expertis till exempel vid planeringen och genomförandet av utbildning eller kampanjer. Det finns också ett exempel på hur samråd om arbetshälsa med låg tröskel fungerar och en modell för tidigt stöd till arbetsgemenskapen. I modellen beskrivs också hur chefsarbetet kan stödjas.

Verksamhetsmodellen kan utnyttjas oberoende av storleken på arbetsplatsen eller vilken sektor den hör till.

Verksamhetsmodellen för företagshälsovårdssamarbete som stöder den psykiska hälsan har publicerats på webbplatsen Ennenkuin.fi. Modellen har utvecklats inom Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet. Den är en del av den nationella strategin för psykisk hälsa, där ett av målen är att stödja den psykiska hälsan i arbetslivet. Social- och hälsovårdsministeriet genomför programmet i samarbete med Arbetshälsoinstitutet, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, andra partner och ett omfattande nätverk av intressentgrupper.

Mer på webben