Suomeksi
Nyhet

Forskningsprojekt söker lösningar för att avgränsa sakkunnigarbetet

Arbete i övermått innebär ett fenomen där det finns för mycket arbete och det är svårt att avgränsa det. I projektet Ylipursuavasta olennaiseen undersöker Arbetshälsoinstitutet i vilken mån övermått av arbete syns i sakkunnigarbetet och hur arbetet kunde avgränsas bättre så att det väsentliga ges fokus. KT är representerat i projektets styrgrupp.

Sakkunnigarbete kännetecknas av att det finns mycket som ska göras och att arbetet kan svämma över bräddarna så att arbetsrollen och privatlivet blir svåra att skilja åt. Arbete i övermått kan försvaga såväl känslan av kontroll över arbetet som välbefinnandet och prestationsförmågan.

De sakkunnigas arbete och arbetsroller varierar, vilket innebär att ett övermått av arbete kan ta sig olika uttryck inom olika sektorer och på olika arbetsplatser.

I Arbetshälsoinstitutets undersökning Ylipursuavasta olennaiseen skisseras en helhetsbild av övermåttet av arbete inom sakkunnigarbetet. I projektet undersöks till exempel sambandet mellan autonomi i arbetet, multilokalitet och ett övermått av arbete. Dessutom utreds hur ett övermått av arbete påverkar arbetsprestationen.

Syftet är att identifiera behov av och möjligheter till att avgränsa arbetet. Undersökningen genomförs under åren 2023–2025.

Lösningar för avgränsning av arbetet och bättre arbetshantering

Inom projektet produceras mångsidigt forskningsmaterial som ger en god grund för utvecklingen av sakkunnigarbetet.
Målet är också att hitta nya, forskningsbaserade lösningar för att bättre kunna hantera gränserna i arbetet och för att avgränsa det, dvs. lägga fokus på det väsentliga i arbetet. Lösningarna riktar sig till arbetsplatser, särskilt HR-anställda, chefer och personer med ansvar för välbefinnandet i arbetet, men också till enskilda sakkunniga.

I projektet utarbetas i samarbete med olika expertorganisationer och sakkunniga ett webbinnehåll kallat 10 askelta olennaiseen (10 steg mot det väsentliga) vars material stöder avgränsningen av arbetet och hanteringen av gränserna.

Stegen hjälper sakkunniga och arbetsplatser inom sakkunnigsektorer att

  • fokusera på det väsentliga i arbetet
  • bättre förstå gränserna när det gäller arbetsmängd, arbetsuppgifter och arbetstagarskap
  • bedöma gränsers och gränslöshetens betydelse, samt ändringsbehov som hänför sig till dem.

KT deltar i projektarbetet i dess styrgrupp där utvecklingschef Jaana Näsänen är representant för KT.

Mer på webben

Jaana Näsänen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2141
Mobiltelefon:
+358 50 384 1664
E-post:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT