Suomeksi
Nyhet

Prövotiden förlängs, återanställningsskyldigheten förkortas och långtidsarbetslösa kan anställas för viss tid

Riksdagen godkände 30.11.2016 de ändringar i arbetsavtalslagen och sjukförsäkringslagen som träder i kraft vid ingången av 2017. Med ändringarna vill man främja sysselsättningen av långtidsarbetslösa och minska riskerna som är förbundna med nyanställningar. Målet är att sänka anställningströskeln.

I regeringens proposition (RP 105/2016) föreslogs att arbetsavtalslagen ska ändras. Enligt propositionen får en långtidsarbetslös anställas för viss tid utan särskilda grunder.

Dessutom förlängs prövotiden till maximum sex månader. Arbetsgivaren har också rätt att fortsätta prövotiden om arbetstagaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet.

Enligt förslaget förkortas också arbetsgivarens återanställningsskyldighet till fyra månader. Om anställningen har pågått 12 år är återanställningstiden ändå sex månader.

Visstidsarbetsavtal med långtidsarbetslösa

Till 1 kap. 3 a § i arbetsavtalslagen läggs en bestämmelse om ingående av arbetsavtal för viss tid med långtidsarbetslös. Det är fråga om en ny paragraf enligt vilken ett arbetsavtal för viss tid inte förutsätter en grundad anledning om den som anställs på basis av arbets- och näringsbyråns anmälan har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott de senaste 12 månaderna. Ett anställningsförhållande på högst två veckor utgör ändå inte något avbrott i arbetslösheten.

Ett visstidsavtal hindras inte av att arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent enligt 1 kap. 3 § 3 mom. Enligt det nämnda lagrummet är det inte tillåtet att upprepade gånger i följd använda arbetsavtal för viss tid när antalet visstidsavtal eller den sammanlagda avtalstiden eller den helhet som avtalen bildar visar att arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent.

Med den här bestämmelsen slopas inte arbetsgivarens skyldighet att erbjuda sina deltidsanställda eller permitterade eller personer som omfattas av återanställningsskyldighet mertidsarbete. Det är alltså enbart fråga om förutsättningarna för att ingå ett arbetsavtal för viss tid.

Arbetsgivaren kan fråga på arbets- och näringsbyrån om det finns lämpliga arbetssökande till en ledig arbetsplats.  Arbets- och näringsbyrån sänder uppgifterna om personer till arbetsgivaren om de berörda samtycker till det.

Visstidsavtal kan ingås för ett år

Ett arbetsavtal för viss tid som ingåtts utan grundad anledning med en person som är långtidsarbetslös kan vara maximalt ett år. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan alternativt också avtala om högst tre kortare visstidsavtal såvitt deras sammanlagda längd inte överskrider ett år. Mellan avtalen för viss tid kan det förekomma avbrott eller rentav ett arbetsavtal för viss tid av grundad anledning.
 
När ett arbetsavtal för viss tid inte längre kan förnyas på grund av dess längd eller på grund av avtalens sammanlagda längd eller därför att det har gått mer än ett år sedan det avtal som avses i första paragrafen ingicks kan parterna avtala om att arbetet fortsätter med stöd av ett tillsvidare gällande avtal. Av grundad anledning kan ett arbetsavtal ingås också för viss tid (exempelvis ett vikariat), om arbetsgivarens behov av arbetskraft bedöms vara permanent med stöd av 1 kap. 3 § 3 mom.

Hur definieras en arbetslös arbetssökande?

För att begreppet arbetslös arbetssökande ska vara så entydigt som möjligt sägs det i 3 § 2 momentet, att en person anses vara arbetslös arbetssökande i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 1 kap. 3 §. Den ifrågavarande paragrafen innehåller definitioner av begreppen arbetslös och arbetssökande.

Prövotiden förlängs

Enligt den nya ordalydelsen i 1 kap. 4 § i arbetsavtalslagen kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om en prövotid på högst sex månader som börjar när arbetet inleds.

Om arbetstagaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje period av 30 kalenderdagar som arbetsoförmågan eller familjeledigheten fortgår. Arbetsgivaren ska innan prövotiden går ut underrätta arbetstagaren om att prövotiden förlängts.

I en visstidsanställning får prövotiden med förlängningar uppgå till högst hälften av arbetsavtalets längd, men den får inte överskrida sex månader. Om arbetstagaren efter det att ett anställningsförhållande som uthyrd arbetstagare upphört anställs av det användarföretag som avses i 7 § 3 mom. i samma eller liknande uppgifter, ska den tid som han eller hon var uthyrd till användarföretaget dras av från prövotidens maximilängd som avses i 1 mom. i denna paragraf.

Om det i ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren finns en bestämmelse om prövotid, ska arbetsgivaren när arbetsavtalet ingås informera arbetstagaren om bestämmelsen tillämpas.

Vardera parten kan häva arbetsavtalet under prövotiden. Arbetsavtalet får dock inte hävas på diskriminerande grunder eller grunder som annars är ovidkommande med tanke på syftet med prövotiden. Arbetsgivaren får inte heller häva arbetsavtalet efter att ha försummat den informationsskyldighet som föreskrivs i 3 mom.

Kortare återanställningsskyldighet

Återanställningsskyldigheten enligt 6 kap. 6 § i arbetsavtalslagen förkortas.
 
Avsikten med förkortningen är att lätta på arbetsgivarens administrativa börda och att göra arbetsmarknaden flexiblare och samtidigt ändå sörja för de mål som ligger till grund för återanställningsskyldigheten.
 
Utgångspunkten är att återanställningsskyldigheten är fyra månader. Om anställningen innan den upphör har pågått 12 år utan avbrott är återanställningstiden ändå sex månader.
 
Innehållet i återanställningsskyldigheten motsvarar i övrigt gällande lag.