Suomeksi
Nyhet

Genom patientsäkerhetslagen tryggas patienternas liv och hälsa i alla situationer

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har berett en temporär patientsäkerhetslag, men lagförslaget har ännu inte överlämnats. Lagen är avsedd att vara en sista utväg att trygga patientsäkerheten i en situation där andra metoder inte räcker till. KT anser lagen vara viktig för att patienternas liv och hälsa ska kunna tryggas på medicinska grunder vid strejk.

SHM började bereda patientsäkerhetslagen 1.4, och propositionen är nu klar att föras till statsrådet. Myndigheterna och de sakkunniga har ansett att lagberedningen behövs, eftersom uppgifter från regionförvaltningsverken visar att skyddsarbete och övriga primära metoder att klara av arbetskonflikten inte räckt till för att garantera patientsäkerheten

Eftersom sjukhusen övergår till normal verksamhet 15–20.4 förs lagförslaget ännu inte 13.4.2022 till statsrådets sammanträde. Om arbetskonflikten fortsätter är ministeriet ändå berett att överlämna lagförslaget snabbt, om man inte når en tillräckligt bra lösning vid förhandlingarna om skyddsarbetet.

Den temporära patientsäkerhetslagen är en sista utväg för att säkerställa att skyddsarbetet räcker till och för att trygga patienternas liv och hälsa.

Metoder enligt patientsäkerhetslagen

Lagen ska innehålla följande nödvändiga åtgärder för att garantera patientsäkerheten vid en arbetskonflikt inom hälso- och sjukvården:

 • ändring av uppgifter och arbetsställe för personer som inte deltar i arbetskonflikten
 • patientsäkerhetsarbete som innebär att regionförvaltningsverket kan beordra en person som deltar i arbetskonflikten att för högst en vecka i taget arbeta i uppgifter som behövs för att trygga nödvändig vård vid den verksamhetsenhet där personen är anställd
 • möjlighet att överskrida arbetstiderna under högst två veckor för anställda som inte deltar i arbetskonflikten eller som har beordrats patientsäkerhetsarbete

Patientsäkerhetsarbetet ska gälla nödvändig vård:

 1. intensivvård och vård vid enheter med intensivövervakning
 2. jourvård som krävs för att patientens hälsotillstånd inte ska äventyras allvarligt eller riskera att äventyras allvarligt, och vård i direkt anslutning till den
 3. prehospital akutsjukvård
 4. förlossningsvård
 5. nödvändig behandling av långtidssjukdomar, som krävs för att patientens hälsotillstånd inte ska äventyras allvarligt eller riskera att äventyras allvarligt
 6. fortlöpande vård eller läkemedelsbehandling som krävs för att patientens hälsotillstånd inte ska äventyras allvarligt eller riskera att äventyras allvarligt
 7. nödvändig vård av patienter på sjukhusavdelningar som krävs för att patientens hälsotillstånd inte ska äventyras allvarligt eller riskera att äventyras allvarligt,
 8. annan med punkterna 1–7 jämförbar undersökning och vård som är nödvändig för att trygga patientens liv eller förhindra att patientens fysiska eller psykiska hälsotillstånd äventyras allvarligt, och
 9. diagnostiska stödtjänster, stödtjänster inom läkemedelsförsörjning och andra medicinska stödtjänster som hänför sig till den vård som avses i punkterna 1–8.  

KT anser det vara viktigast att trygga patienternas liv och hälsa

KT har gett ett utlåtande om lagutkastet och framhållit att tillgången till skyddsarbete bör fastställas på medicinska grunder. KT anser det också vara viktigt att lagförslaget utvidgas till att omfatta även socialvården.

Det bör vara möjligt att avvika från den grundlagsenliga föreningsfriheten, dvs. strejkrätten, när det råder direkt fara för människors liv och hälsa.

Mer på webben